Osiris Nyelvtan!

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a szerkezet és a működés egységben történő tárgyalása, élőnyelvi adatok alkalmazásával, érthetőségre törekvő, magyarázó stílusban. Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv funkcionális kognitív alapú, teljességre törekvő leírását adja. Azt vizsgálja, hogy a részrendszerek hogyan kapcsolódnak össze egy olyan általános rendszerré, amely a nyelvhasználó konceptualizációs és kommunikatív tevékenységét szolgálja. E leírásban a jelentés és a szerkezet szimbolikus viszonyban állnak egymással; a nyelvi szerkezetek azért különböznek egymástól, mert mögöttük különböző jelentések állnak. A magyar nyelv szerkezete iránt érdeklődő olvasó ebből a műből minden eddiginél többet tudhat meg nem csupán a szerkezetről, hanem a magyar nyelv jellegéről, kulturális beágyazottságáról is. A kötet azért is több a magyar nyelv egy újabb leírásánál, mert komoly nyelvészeti háttérismeretet ad: részletesen bemutatja a kognitív grammatika általános működési elveit, és élő magyar nyelvi korpuszokon alapuló gazdag példaanyaggal illusztrálja azt.

(Pelyvás Péter nyelvész)

Bár a nyelvről meglehetősen eltérően gondolkodtak a modernségben, annak Nietzschétől a kései Wittgensteinig egybehangzott a tapasztalata, hogy a nyelvtan nem egyszerűen kijelentéslogikai szabályok gyűjteménye. Az például, hogy a nyelviség mibenléte a 20. században már nem korlátozódott lexika és grammatika puszta összjátékára, annak is köszönhető, hogy a világ összefüggéseit mind kevésbé lehetett megfeleltetni egy egyetemes grammatika rendjének. A kötet azzal tért új utakra a nyelvtan értelmezésében, hogy e kultúraalkotó kulturális alkotást nem tekinti sem generálható, sem pedig relativálható rendszernek. Az így megalapozott funkcionális kognitív értelmezés olyan távlatot nyit a nyelviségre, amelyben a grammatika nem valamiféle formalizált szabályrendszerként viselkedik, hanem a beszélő emberek közti szóértés igényeihez igazodva válik a mindenkori egymással-lét finoman artikulált médiumává.

(Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténész, akadémikus)

forrás: http://www.osiriskiado.hu/hu/konyv.html?k=679

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Finnugor Tanszéke idén tizedik alkalommal rendezi meg „A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei” konferenciát, amelyre minden kollégát és érdeklődőt szeretettel vár.

A konferencia címe: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.
Időpont: 2018. október 17-18. (szerda és csütörtök),
Helyszín: SzTE Bölcsészettudományi Kar konferenciaterme.

Fontos dátumok:
A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2018. június 15.
Absztraktok beküldési határideje: 2018. június 15.
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról: 2018. június 30.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2018. szeptember 30.

Elsősorban a magyar nyelv történetéhez kötődő magyar és finnugor nyelvészeti témájú előadásokkal lehet jelentkezni, de ha a nyelvi változás elméletét érintő témával jelentkezik valaki, akkor más nyelvekből származó kutatások bemutatását sem zárjuk ki. Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik a magyar, a finnugor vagy az általánosabb nyelvtörténet témájába vágó előadást tartanának, de azokét is, akik csupán résztvevőként érdeklődnek rendezvényünk iránt. Szívesen vesszük doktoranduszok érdeklődését is.

Az előadásokra rendelkezésre álló időtartam 20 perc, ezeket követi a 10 perces vita.

Részvételi díj: 10 ezer forint/fő, doktorandusz hallgatóknak 5 ezer forint/fő. 5 ezer forint/fő részvételi díjat fizetnek azok, akik nem kívánnak előadni.

A részvételi díjból kívánjuk fedezni a konferencia anyagát tartalmazó lektorált, nyomtatott kötet kiadásának költségeit, valamint „materiális tartalmakkal” megtölteni a kávészüneteket. A fizetést átutalással lehet majd rendezni, a számlázási igényeket kérjük szépen előre jelezni. Elfogadható minőségű és költségű szálláslehetőségről most is gondoskodni fogunk azon vendégeink részére, akik ezt igénylik.

Aki előadást kíván tartani, kérjük, hogy küldjön egy legföljebb egy oldalas absztraktot is az alább látható jelentkezési lappal együtt. Az összefoglalókat előzetesen szeretnénk bíráltatni, ennek eredményéről pedig mindenkit értesítünk 2018. június 30-ig.

Kérünk mindenkit, aki részt kíván venni rendezvényünkön, hogy a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és postai vagy elektronikus úton való visszaküldésével jelezze szándékát 2018. június 15-ig. A jelentkezési lapot (szkennelve vagy eredetiben), illetőleg az absztraktot az SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékére (Szeged, 6722, Egyetem u. 2-4) Németh Miklósnak (nicola@hung.u-szeged.hu) küldjék vissza.

JELENTKEZÉSI LAP
nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. konferenciára

SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Telefon: (62) 544-687
E-mail: nicola@hung.u-szeged.hu

NÉV:__________________________________________________________________________________

MUNKAHELY: _________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉSI CÍM: ______________________________________________________________________

TELEFON:__________________________________ FAX: _____________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________

ELŐADÁST TARTOK:                                  ELŐADÁST NEM TARTOK:        

AZ ELŐADÁS CÍME: ___________________________________________________________________

TÉMAKÖR: ___________________________________________________________________________

ESZKÖZIGÉNY: ________________________________________________________________________

SZÁLLÁSFOGLALÁST KÉREK __________________________________________________________
Ha a fenti válasza igen, kérem, húzza alá az alábbi szálláslehetőségek egyikét!

1. PANZIÓBAN

2. EGYETEMI VENDÉGHÁZBAN (LILIOM UTCA)

3. KOLLÉGIUMI VENDÉG APARTMANBAN (SAJÁT FÜRDŐSZOBÁVAL, KÁROLYI KOLLÉGIUM)

Kérem, jelölje meg az alábbiak közül az egyik elhelyezést!

EGYÁGYAS ELHELYEZÉS

TÁRSÍTÁS, KÉTÁGYAS SZOBÁBAN

……………………………………………….
a jelentkező olvasható aláírása

Nyelv, ideológia, média (NYIM) 14. Szeged

NYIM 14. GENDER ÉS SZOLIDARITÁS: A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA

  1. szeptember 21-22.

TNT, Társadalmi Nemek Tudománya, Szegedi Tudományegyetem

2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ’gender’ és a ’szexualitások’ nézőpontjából. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik most szeretnének csatlakozni hozzánk.

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. Különösen várjuk azokat az előadókat, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tpasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni.

Mi a következő lehetséges témákra gondoltunk, melyeket reményeink szerint a különféle tudományágak sajátos szemszögéből vizsgálnak majd az előadók:

  • A nemek szeriti azonosulás mennyiben segíti elő vagy akadályozza a döntéshozókat előléptetésnél, kinevezésnél, az élet különféle területein adódó minősítésnél?
  • A szakszervezetekben, nőszervezetekben, érdekérvényesítő, érdekképviseleti szervezetekben, önsegélyező csoportokban dolgozó nők tapasztalatai a szexizmus, heteroszexizmus, transzfóbia szabdalta társadalmi, kutatói, oktatási és kulturális intézményekben
  • Miként, milyen erővonalak mentén, miért fragmentálódott a magyar feminista kutatás és mozgalom, miként lehetséges ezeken a törésvonalakon átlépni, egymás logikáját megérteni?
  • Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki egymáshoz képest a magyar nők csoportjai, lehet-e, van-e nyoma a magyar feminista kutatásban, miként tudunk a kiszolgáltatottságra rálátni, mit nyerhetünk belőle?
  • Mennyiben van jelen a feminizmusra globálisan jellemző megosztottság a ’fiatal’ és ’idős’ generáció, az ’identitás politika’ és a ’strukturális kritika’, a szexmunka vagy a prostitúció, a ’kulturális relativizmus’ vagy ’valódi társadalmi kiszolgáltatottság’ törésvonalai mentén? Hogyan, mennyiben tesz ez a megosztottság kiszolgálatottá a mai kulturális, oktatási és politikai erőtérben? Lehet-e, s ha igen, miként lehet átírni, ’elrajozlni’ ezeket?
  • A kiszolgáltatottság felszínre törése és visszhangtalansága a rasszista, etnicista, szexualitás alapú megfélelemlítési törekvésekkel szemben; a művészet, az aktivizmus, a pedagógia közösséggé szervező erejével.
  • A feminista szolidaritás lehetőségeinek és buktatóinak irodalmi, filmes, képzőművészeti reprezentációi

A jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Jelentkezési lap: NYIM 14_SzegedTNT_Jelentkezésilap — amit a szervezők e-mail címére kell elküldeni.

Akik előadással jelentkeznek, kérjük, írjanak egy 200-220 szavas összefoglalót, és illesszék a Jelentkezési lap megfelelő rovatába. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat (www.tntefjournal.hu) 2019. tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadásokból. Az előadások magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott előadásokról 2018. július 10-ig küldünk értesítést.

Részvételi díj 7500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 5000 Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – csak szeptember 1-jéig lehet (e-mailben Barát Erzsébetnél).

A NYIM 14. konferencia honlapja 2018. július 10-től lesz elérhető majd (http://gender.ieas-szeged.hu/conferences/).

Viszontlátásra Szegeden!

A Szervezők:

Barát Erzsébet                                               Zámbóné KocicLarisa

b_zsazsa@freemail.hu                                               larisa.kocic@gmail.com

 

CFP: 16th International Pragmatics Conference

16th International Pragmatics Conference
09.06.2019-14.06.2019
Hong Kong

The 16th International Pragmatics Conference, organized by the International Pragmatics Association (IPrA – http://pragmatics.international), will be held in Hong Kong from 9 to 14 June 2019, at The Hong Kong Polytechnic University.

See http://pragmatics.international/page/HongKong

As on earlier occasions, the conference is open to all topics relevant to the field of linguistic pragmatics, broadly conceived as the interdisciplinary (cognitive, social, cultural) science of language use.

Special theme: Pragmatics of the Margins

The call for papers is now open (see http://pragmatics.international/page/CfP).

The first deadline, for panel proposals only, is 1 June 2018. For contributions to panels, individual lectures and posters, the deadline is 15 October 2018.

Plenary speakers will include:
•       Eric ANCHIMBE, Universität Bayreuth, title t.b.a.
•       Jonathan CULPEPER, Lancaster University, working title Identity in pragmatics
•       Louise CUMMINGS, Hong Kong Polytechnic University, working title The role of pragmatics in the diagnosis of dementia
•       GU Yueguo, The Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, title t.b.a.
•       Meredith MARRA, Victoria University of Wellington, working title Fancy fence work: Harnessing the affordances of the periphery
•       Marina TERKOURAFI, Leiden University, working title Toward an intuitive pragmatics

Contact person: Jef Verschueren
email: jef.verschueren@uantwerpen.be

Click link for more information…
http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en%3A%3AEvents&id=2231