Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika
Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk,
amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált
eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket
fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni,
amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan egy hazai egyetemi oktatókból
és kutatókból álló szakmai bizottság bírál el. Az összefoglalókat a
nyelveszet@hung.u-szeged.hu címre lehet e-mailben
elküldeni, legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (összesen, azaz
szóközökkel és hivatkozásokkal együtt). Az összefoglalók ne
tartalmazzák az előadók nevét, munkahelyét, ezeket az információkat az
e-mailben kérjük külön feltüntetni.

Az összefoglalók beküldési határideje: 2017. február 20.

Az elfogadásról/elutasításról szóló értesítéseket március 14-ig küldjük ki.

A konferencia szervezői: Ivaskó Lívia, Maleczki Márta, Németh T. Enikő és
Szécsényi Tibor

A konferencia előadásai alapján beküldött tanulmányok szakmai bírálat után
a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban jelenhetnek meg
(http://www.jeny.szte.hu).

További információk a Pragmatika Centrum honlapján:
http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/index.php/cfp

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont

CAPSS konferencia – absztraktleadási határidő kitolva!

capssÚJ ABSZTRAKTLEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. JAN. 31.

A konferencia honlapja: http://capss2017.nytud.hu/

Call for papers

Challenges in analysis and processing of spontaneous speech

In view of the rapid growth of various aspects in speech research, we will address the issue of challenges in the analysis and processing of spontaneous speech. Topics include a wide range of research from phonology through speech production and perception processing to speech technology. All submissions are expected to be related to events, processes and applications of spontaneous speech. The workshop will be a unique exchange forum for researchers working in all kinds of research fields focusing on relevant questions of spontaneous speech. Postgraduate students are particularly encouraged to attend the workshop. The organizers will offer the ‘CAPSS Prize of the best young presenter’. This workshop is intended as the first event of a series of CAPSS workshops planned to take place in every two years in the future.

The first workshop will take place May 14–May 17 2017 in Budapest, Hungary. The event is organized by the Department of Phonetics of the Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.
An edited book containing selected papers of CAPSS is planned to be published by an internationally recognized publisher.

Applications for oral papers, poster papers, and demonstrations are welcome. Two-page abtracts are to submitted. The topics of the workshop include – but are not limited to:

 • Phoneme realizations in spontaneous speech
 • Phonetic properties in spontaneous speech
 • Coarticulation phenomena in spontaneous speech
 • Prosodic structure of spontaneous speech
 • Phonetic coherence in spontaneous speech
 • Narratives vs dialogues
 • Dysfluency phenomena in spontaneous speech
 • Sound changes occurring in spontaneous speech
 • Spontaneous speech across life span
 • Development of spontaneous speech in L1
 • Spontaneous speech in clinical population (aphasia, SLI, deafness, etc.)
 • Analysis of paralinguistics in spontaneous speech
 • Grammaticalization: Evidence from spontaneous speech
 • Syntax of spontaneous speech
 • Communication/speech accomodation in spontaneous speech
 • Speech synthesis
 • Dialogue act modelling
 • Prosody modelling in spontaneous speech
 • Speaker recognition forensic voice comparison
 • Speech summarization in spontaneous speech
 • Spontaneous speech recognition

Further details can be found at the

menu point.

The ‘CAPSS Prize of the best young presenter‘

The best talk on a piece of high quality research given by a presenter under 35 years of age is going to be rewarded in order to recognize and encourage their work.

Nyelvészeti hallgatói konferencia Pécsett

vegtelenbenytA Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Nyelvtudományi Tanszéke a Kerényi Károly Szakkollégiummal együttműködve évente megrendezésre kerülő hallgatói konferenciasorozatot indít útjára Végtelenbe tartó nyelvészet címmel.

A konferencia időpontja: 2016. november 12.

A rendezvény célja elsősorban a különböző intézmények és a nyelvtudományhoz kapcsolódó diszciplínák közti szakmai diskurzusok kialakítása, fenntartása és ápolása. Éppen ezért a szervezők sok szeretettel várnak előadókat Magyarország határán belülről és azon túlról, valamint olyan tudományterületek (irodalomtudomány, filozófia, informatika, matematika stb.) képviselőit, akik előadásaikkal hozzájárulnak a nyelvtudomány fejlődéséhez, színesítéséhez. A jelentkezés a konferenciára bármilyen képzéstípusú (osztatlan, BSc, BA, MSc, MA, PhD) hallgató számára lehetséges.

Jelentkezni a konferencia e-mail címére elküldött absztrakttal lehet, amelynek tartalmi és formai követelményei a következők:
– név, intézmény, szak, képzéstípus, évfolyam, valamint legalább egy témavezető tanár feltüntetése
– körülbelül egy oldalas terjedelem
– rövidítések és lábjegyzetek elkerülése
– empirikus kutatás esetén tartalmazza a hipotéziseket és az eredményeket
– elméleti jellegű munka esetén tartalmazza az alapvetéseket, a módszereket és a konklúziót.

A konferencia e-mail címe: pte.vtny@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 18.

A szervezők az absztraktokat az adott témában jártas lektor véleménye alapján fogadják el. Az absztraktok elfogadásáról és a programról a jelentkezők várhatóan 2016. október közepéig kapnak értesítést.

Az előadások tervezett időtartama: 20 perc

A részvétel a konferencián az előadóknak és az érdeklődőknek egyaránt ingyenes! A szervezők és az érdeklődők közti kommunikációt az esemény facebook-oldala is könnyíti:

https://www.facebook.com/events/1036347876443122/?active_tab=highlights

Az előadások írásos változatai a konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetben fognak megjelenni.

Nyelvelmélet és diakrónia 2016

Nyelvelmélet és diakrónia 2016 konferenciafelhívás a nytud.hu-ról:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei konferenciát hirdetnek Nyelvelmélet és diakrónia címmel. A konferenciára olyan előadásokat várunk, melyek nem csupán felmutatnak bizonyos nyelvtörténeti jelenségeket, hanem valamely közismert elmélet alapfeltevéseire és módszertanára támaszkodva a megfigyelt nyelvi változások kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit és elméleti tanulságait is vizsgálják.

Ma már széles körben elfogadott az a nézet, hogy egy-egy nyelv változása során nem a felnőttek grammatikája módosul, hanem az anyanyelvüket tanuló gyerekek sajátítanak el a korábbi generációk grammatikájától némileg eltérő nyelvtant. A nyelvi változások különféle magyarázatai elsősorban arra a kérdésre keresnek választ, hogyan lehetséges az, hogy a szülők generációjának grammatikája által létrehozott nyelvi tények alapján a következő generáció a szülők grammatikájától különböző nyelvtant rekonstruál. A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy azok a nyelvi tények, melyekkel a gyerekek generációja találkozik, nem pontosan ugyanolyanok, mint a szülők generációja által gyermekkorban hallott nyelvi adatok. Megnövekedhet egy-egy mindenki által ismert nyelvváltozat presztízse, használatának gyakorisága. A nyelvi környezet módosulásának oka lehet külső hatás is: valamely más
nyelvet vagy nyelvjárást beszélő népességgel való tartós érintkezés, egy másik grammatika interferenciája. A nyelvtani rendszer változásai gyakran belső okokra vezethetők vissza. Ilyen belső ok lehet a fonológiai erózió. A fonológiai „kopás” morfológiai elemek eltűnéséhez vagy  összemosódásához vezethet, s ezáltal akár nagy léptékű mondattani átalakulást is elindíthat.
Jelentéstani változások által kiváltott grammatikai változások is ismeretesek.

2016. évi konferenciánkon külön szekciót kívánunk szentelni a grammatikalizáció jelenségének, azaz, olyan folyamatok elemzésének, melyek során deskriptív tartalommal bíró elemek funkciószavakká, grammatikai formatívumokká válnak, és jelentéstani kiüresedésükkel párhuzamosan megváltoznak mondattani, morfológiai és esetleg fonológiai sajátságaik is.

Konferenciánkon örömmel adunk helyt a magyar vagy valamely más nyelv efféle történeti grammatikai változását elemző és magyarázó esettanulmányoknak. Természetesen általánosabb elméleti kérdések is felvethetők, például: van-e a változásoknak megjósolható – vagy legalábbis tipikus – iránya (vagy a több nyelvben is megfigyelhető változások párhuzamossága areális hatás következménye).

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2016. november 22-23-án. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatokat pdf (vagy esetleg rtf) formátumú csatolmányként a

nyelvelmelet@gmail.com

címre várjuk augusztus 31-ig. Egy névvel ellátott és egy név nélküli változatot is kérünk. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről szeptember 30-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila

https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/angol-amerikai-intezet/elmeleti-nyelveszet-tanszek/nyelvelmelet-es-diakronia-2016

NYIM 12. Úton: A tér neme, a nemek terei

nyim12A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet,Szegedi Tudományegyetem 2016. szeptember 30–október 1-én rendezi a magyar kulturális és társadalmi gyakorlatokat, jelenségeket és alkotásokat vizsgáló következő éves konferenciáját.
A NYIM 12 Szervezői ezúttal olyan előadásokat várnak, melyek a társadalmi nemekés szexualitás sajátosságait a tér fogalmán keresztül vizsgálják, illetve a tér, a terek
létrejöttét a nemek és a szexualitás szempontjából kiindulva elemzik. A társadalom- és humán tudományok területéről egyaránt várjuk az előadásokat, amelyek a társadalmi és kulturális térben/terekben való mozgás és tájékozódás jellegzetességeit,illetve a terekhez való hozzáférés feltételeiről folyó küzdelmeket elemzik különböző alkotásokban, intézményekben és korokban. Elsősorban arra szeretnénk rávilágítani,
hogy a tér, valamint annak fogalma is dinamikus jelenség, illetve kategória. Az előadások ezért reményeink szerint a magyar, illetve magyarországi
sajátos kulturális, tudományos és politikai mozgások és mozgalmak fogalmi, intézményi, tudományterületi, műfaji, regionális, nemzeti és nemzetközi határokat meg- és átrajzoló, illetve átlépő gyakorlatainak nyomán létrejövő terek, helyek és helyzetek
jellegzetességeit, illetve változásainak folyamatát vizsgálják majd.
A következő témákban várjuk az összefoglalókat:
 • A nemek/szexualitások az államszocializmusban és 1989 után
 • A migráció plurális színterei és a nacionalizmus/globalizáció
 • Társadalmi mobilitás és esélyegyenlőség
 • Emlékezés, emlékezetpolitika, trauma
 • Művészetei kísérletek a tér átírására
 • Térelméletek
 • Feminista elméletek mozgása és átalakulása
 • A vágy mint mozgás
 • Térfoglalási stratégiák és politikai aktivizmus

Május 31-ig még lehet jelentkezni!!!

A felhívás elérhető itt: http://gender.ieas-szeged.hu/documents/nyim12_cfp.pdf

A jelentkezési lap itt: http://gender.ieas-szeged.hu/conference.html