Publikációk

Publikációk listája az MTMT2-ben

Összefoglaló publikációs/citációs táblázat (MTMT)

Független citációk száma: 778

Könyv (monográfia, értekezés, szerkesztett kötet, konferenciakiadvány, jegyzet)

2023

Horváth Viktória — Dér Csilla Ilona — Hámori Ágnes — Krepsz Valéria (szerk.) 2023. Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. Budapest: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. Budapest: KRE — L’Harmattan. 234 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 454 5361, DOI 9789634545361www.mersz.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Csontos Nóra, Dér Csilla 2019. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Jegyzet. Károli Könyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furkó, Péter B. — Vaskó, Ildikó — Dér, Csilla Ilona — Madsen, Dorte (eds) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan318 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dér Csilla Ilona 2019. Grammatikalizáció. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/der-grammatikalizacio

2018

Csontos Nóra, Dér Csilla 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó. 90 p. ISBN 978-963-9808-93-5

Furkó Péter, Dér Csilla, Johannes Angermuller (szerk.) Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: DiscourseNet 20 Conference Handbook. DebrecenDebreceni Egyetemi Kiadó, 2018.  ISBN 978-963-318-724-1

2017

Dér Csilla Ilona. Diskurzusjelölők a spontán beszélt nyelvben. Habilitációs dolgozat. Kézirat. 151 p.

2016

Furkó Péter, Dér Csilla, Liesbeth Degand, Bonnie Webber (szerk.): TextLink –  Structuring Discourse in Multilingual Europe, Second Action Conference: Conference Handbook. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.04.11-2016.04.14. Debrecen:Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 154 p.

2008

Dér Csilla Ilona: Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest: Akadémiai. 145 p. (megjelent 2009 áprilisában)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemesi Attila László recenziója a könyvről: Magyar Nyelv 107 (2011/4): 495-499.

2006

Dér Csilla Ilona. Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok. PhD-értekezés, kézirat. 2006, Budapest: ELTE BTK. 256 p.

2004
Ladányi Mária – Dér Csilla Ilona – Hattyár Helga (szerk.): „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Budapest: Tinta Kiadó. 2004. 499 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordítás

2013

Erik Schleef: Társadalmi nem és tudományos diskurzus: globális megszorítások és lokális lehetőségek. In:  Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.): Társadalmi nem és nyelvhasználat 2. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 108-130.

Könyvfejezet, tanulmány, cikk, recenzió

2024

Dér, Csilla Ilona — Horváth, Viktória — Huszár, Anna — Valéria Krepsz 2024. The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations: Pilot study. Studies in Greek Linguistics 43: 133-143.

Dér Csilla Ilona — Sass Bálint 2024. Hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok korpuszalapú elemzése. Jelentés és Nyelvhasználat 11 (1): 39–56. 

2023

107. Huszár Anna — Dér Csilla Ilona 2023. A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban. In: Horváth Viktória — Dér Csilla Ilona — Hámori Ágnes — Krepsz Valéria (szerk.) 2023: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. Budapest: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont. 195–210.

106. Dér Csilla Ilona: A feltételes inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatokról a magyarban. In: Furkó Péter — Pénzes Martin (szerk.): Fiatal kutatóink. ÚNKP a Károlin 2022/2023. Budapest: KRE — L’Harmattan. 155 – 167.

105. Dér Csilla Ilona: Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban. In: Cser András – Nemesi Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia 5. Budapest: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. 59-74.

104. Dér, Csilla Ilona: Types and functions of insubordinate complement clauses with hogy ‘that’ in Hungarian. Journal of Pragmatics 208: 115-137.

103. Dér Csilla Ilona 2023. Ellenkező nem? A nemekkel kapcsolatos tudományos mítoszokról. In: Annus Irén — Kérchy Anna (szerk.): „So far so good” – Festschrift in honour of Erzsébet Barát/Emlékkötet Barát Erzsébet köszöntésére. Szeged: SZTE TNTeBooks 1.. 59-69.

2022

102. Dér Csilla Ilona 2022. Ó, hogy azt tsak a’ Szerelmek ’S a’ lágy szellök hajtsák! Az indulatszókat követő, illetve a nélkülük álló hogy kötőszós inszubordinált mondatok megjelenéséről. In: Forgács Tamás — Németh Miklós — Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 45–57.

101. Dér Csilla Ilona 2022. Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl. Budapest, Loisir Kiadó, 2021. Alkalmazott Nyelvtudomány XXII (2): 146–150. (recenzió)

100. Dér Csilla Ilona: A tudományos recenzió (kritika) és az ismertetés szaknyelvi műfajának vizsgálata. In: Navracsics, Judit; Bátyi, Szilvia (szerk.) Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II. : Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Budapest: Akadémiai Kiadó. ()

99. Dér Csilla Ilona — Horváth Viktória — Huszár Anna — Gyarmathy Dorottya — Krepsz Valéria 2022. Nicsak, ki beszél? A beszélőváltások variabilitása az ismerősség függvényében percepciós szempontból. In: Mády Katalin — Markó, Alexandra (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok 34.: Fonetikai tanulmányok. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó. 195–220.

98. Krepsz, Valéria — Horváth, Viktória — Hámori, Ágnes — Gyarmathy, Dorottya — Dér, Csilla Ilona 2022. Backchannel responses in Hungarian conversations: a corpus-based study on the effect of the partner’s age and gender. Linguistica Silesiana 43: 113–140.

97. Dér Csilla Ilona 2022. A hogy kötőszós függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatokkal kapcsolatos nyelvhasználói attitűdökről. In: Furkó Bálint Péter — Pénzes Martin (szerk.): Az Új Nemzeti Kiválóság Program tanulmánykötete, Károli Gáspár Református Egyetem 2021/2022. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó. 97–109.

96. Dér Csilla Ilona 2022. Háthogy esetleg netalántán azt gondolnátok rólam…: A szóval és a hát diskurzusjelölővel álló hogy kötőszós mellékmondatokról. Jelentés és Nyelvhasználat 9 (1): 43–57.

2021

95. Dér Csilla Ilona 2021. Ragvonzó határozószó, adpozíció vagy valami más? A távol korpuszelemzése. In: Dömötör Adrienne — Gugán Katalin — Varga Mónika (szerk.): Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében. Nyelvtudományi értekezések 169. Budapest: Akadémiai. 29–48.

94. Dér, Csilla Ilona 2021. The use of discourse markers in architectural technical documentation. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds): Linguistic research in the fields of content management and documentation. Budapest/Paris: KRE — L’Harmattan. 375–386.

93. Dér, Csilla Ilona 2021. Scientific genres – specialized genres. In: In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds): Linguistic research in the fields of content management and documentation. Budapest/Paris: KRE — L’Harmattan. 255–267.

92. Horváth Viktória – Bóna Judit – Dér Csilla Ilona – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes – Huszár Anna – Krepsz Valéria – Weidl Zsófia 2021. Fonetika és társalgáskutatás: a beszélőváltások kérdésköre. In: Markó Alexandra (szerk.): Tanulmányok a beszédtudományok alkalmazásainak köréből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 251–278.

91. Dér Csilla Ilona 2021. Diskurzusjelölő a periférián. A szerintem véleményjelölő beszélt nyelvbeli pozícióiról. Magyar Nyelvőr 145 (3): 312-330. 

89. Dér Csilla Ilona 2021. Diskurzusjelölő-használat építészeti műszaki dokumentációkban. In: Fóris, Ágota; Bölcskei, Andrea (szerk.): Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti  kutatások. Budapest: Károli Gáspár Refomátus Egyetem (KRE) – L’Harmattan Kiadó. 175–188. 

88. Dér Csilla Ilona 2021. Névutóvá grammatikalizálódott-e a közel a magyarban? In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Hrenek Éva – Ladányi Mária (szerk.): A grammatikától a retorikáig. Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék. 81–89.

87. Dér Csilla Ilona 2021. Kugler Nóra: Az összetett mondat. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018. (recenzió). Magyar Nyelv 117 (1): 96-101.

2020

86. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 2. rész. Magyar Nyelv 116 (2): 156-165.

85. Dér Csilla Ilona 2020. Eltűnt főmondatok nyomában: a pozitív és negatív érzelmeket kifejező és erősítő hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban. In: Balogné Bérces Katalin — Hegedűs Attila — Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia 4. Budapest – Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék – Magyar  Nyelvészeti Tanszék. 31–45.

84. Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria – Dér Csilla Ilona – Hámori Ágnes – Horváth Viktória 2020. Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében. In: Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó. [o.n.]

83. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 1. rész. Magyar Nyelv 116 (1): 40-48.

82. Dér Csilla Ilona 2020. Recenzió: Furkó Bálint Péter:Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgató-könyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,2019,118 pp. Orpheus Noster 12 (1): 114-117.

2019

81. Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Bóna Judit, Dér Csilla, Weidl Zsófia 2019. Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívások. Nyelvtudományi Közlemények 115: 255-274.

80. Furkó, Péter B.Vaskó, IldikóDér, Csilla IlonaMadsen, Dorte 2019. Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (eds): Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Cham: Palgrave Macmillan. 1-12. 

79.  Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona – Furkó Péter 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143 (4): 481 -494.

78. Dér Csilla Ilona 2019. Tudományos műfajok – szaknyelvi műfajok. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Budapest: KRE – L’Harmattan.131-146.

77. Dér Csilla Ilona 2019. Szintaxisból a pragmatikába? Hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. 2019: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged: SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 47–62.

76. Dér Csilla Ilona 2019. Vélem vagy vélekedem? A valószínűség és a vélemény jelölésmódjai a mai magyar nyelvhasználatban. In: Laczkó Krisztina — Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. DiAGram Könyvek 1. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 95–112.

75. Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220. 

2018

74. Dér Csilla Ilona 2018. Hozzászólások a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop előadásaihoz. In: Dombi Judit — Farkas Judit — Gúti Erika (szerk.): Aszimmetrikus kommunikáció — aszimmetrikus viszonyok. Bicske: Szak Kiadó. 435-445.

73. Dér Csilla Ilona 2018. A szerintem véleményjelölő a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben. Székesfehérvár — Budapest: Kodolányi János Egyetem — Tinta Könyvkiadó. 57-60.

72. Dér Csilla Ilona 2018. Nők a nyilvánosságban gendermegközelítésben. In: Hujber Szabolcs — Pölcz Ádám (szerk.): Beszédnemek — nemek beszéde. Retorika a reformációtól napjainkig. Budapest: MNYKNT, ELTE. 13-18.

71. Dér Csilla Ilona 2018. Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről? In: Balázs Géza – Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság. 297–305.

2017

70. Dér Csilla Ilona 2017. Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban. In: Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Székesfehérvár — Budapest: KJF — Tinta Könyvkiadó. 32-38.

69. Dér Csilla Ilona 2017. Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (könyvismertetés). Jelentés és Nyelvhasználat 4: 51-58.

68. Dér Csilla Ilona 2017. Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők. TNTeF 7 (1): 73-89.

67. Dér Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. Beszédkutatás 2017: 169-184.

66. Dér Csilla Ilona — Markó Alexandra 2017. A hát funkciói a prozódiai megvalósulás  függvényében. Beszédkutatás 2017: 105-117.

2016

65. Dér Csilla Ilona 2016. „Régi” feminizmus vagy „új” feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról. TNTeF 6 (2): 1-36.

64. Dér Csilla Ilona 2016. A szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 474-485.

63. Dér Csilla Ilona 2016. Jelentésváltozás a szerves-dialektikus nyelvelméletben és a grammatikalizációelméletben. In: Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 40–50.

62. Dér Csilla Ilona 2016. Diskurzusjelölő-társulások a magyar spontán beszédben. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 21-26.

61. Dér Csilla Ilona 2016. Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft – MSZT. 85-94.

2015

60. Dér Csilla Ilona 2015. Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 38-46.

59. Dér Csilla Ilona 2015. „De én nem ilyen vagyok!” – Gendernyelvészeti kurzusokról tanári szemmel. TNTeF 5 (1): 97-111.

2014

58. Dér Csilla Ilona 2014. Mondaton kívül? Szervetlen közbevetések a spontán társalgásokban. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó. 398-407.

57. Dér Csilla Ilona 2014. Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban? In: Ladányi Mária — Vladár Zsuzsa — Hrenek Éva (szerk.): MANYE XXIII. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I. Budapest: MANYE — Tinta Könyvkiadó. 115–121.

56. Dér Csilla Ilona 2014. Horváth Katalin 70 éves. Magyar Nyelv 110 (4): 493-494.

2013

55. Dér Csilla Ilona 2013. Mi számít grammatikalizációnak? Kísérlet a fogalom újradefiniálására. In: Forgács Tamás — Németh Miklós — Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 17–28.

54. Csilla Dér: Grammaticalization: A specific type of semantic, categorical, and prosodic change. Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 18. Berlin-Budapest. 160-179.

53. Dér Csilla Ilona: Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. Budapest – Székesfehérvár: Tinta – Kodolányi János Főiskola. 71-76.

52. Dér Csilla Ilona: A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében. In: Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus — új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. (Uralisztikai tanulmányok 20.) Budapest: ELTE Finnugor Tanszék.  9-19.

2012

51. Dér Csilla Ilona: Mennyire (prototipikus) névutók a ragvonzó névutók a magyarban? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE BTK. 11–29.

50. Dér Csilla Ilona: Az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról a mai magyar spontán beszédben. In: Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó. 154-177.

49. Markó, Alexandra – Dér, Csilla Ilona: Age-specific features of the use of discourse markers in Hungarian. Język. Komunikacja. Informacja 7: 61-78. [Megjelent: 2013. szept.]

48. Dér Csilla Ilona: Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. Beszédkutatás 2012: 130-141.

47. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2012: Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. Magyar Nyelvőr 136/2: 174–196.

46. Dér Csilla Ilona 2012: Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írott) beszélt nyelvben? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 70-75.

2011

45. Andó Éva, Dér Csilla Ilona, Hattyár Helga, Horváth Katalin, Spannarft Marcellina, Jónás Frigyes, Kállay Géza, Vladár Zsuzsa, Havas Ferenc: Zsilka János szerves–dialektikus elmélete és hatásai: (hozzászólások, passim). In: Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton (szerk.) A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. 152 p. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. pp. 121-148.

44. Csilla Ilona Dér: Review: Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2008. Sokszínű nyelvészet. „Női szóval – női szemmel”. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. /Multi-coloured linguistics. „By women’s words – with women’s eyes”. Gender studies in linguistics and literature/.Miskolc: A Miskolci Egyetem MFI Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének Kiadványa III. Philologia Fenno-Ugrica 16-17 (2010/2011): 163-170. [Megjelent: 2012. szeptember]

43. Dér Csilla Ilona: A hazai antifeminista könyvek nő- és feministaképéről. TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2011. 1. évf. 1. szám. 155-179.

42. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In: Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta. 49-61.

41. Dér Csilla Ilona: Nemesi Attila László 2009: Az alakzatok kérdése a pragmatikában. (Pragmatika 1.) Loisir Kiadó, Budapest, 2009, 216 lap. (Recenzió). Magyar Nyelvőr 135 (2011/4): 509-517.

40. Dér Csilla Ilona: Szemle, ismertetések./Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) 2009: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest) – Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely) – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 542 p. Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 380-386.

39. Dér Csilla Ilona: Ismertetés. Keszler, Borbála – Lengyel, Klára 2008: Ungarische Grammatik. Aus dem Ungarischen übertragen von einer Übersetzergruppe unter der Leitung von Borbála Keszler und Attila Péteri. Hamburg: Helmut Buske Verlag. 270 p. Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011): 387-393.

2010

38. Dér Csilla Ilona: Korreferátum „Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben” című tanulmányáról. In: Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben – A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája, Budapest MTA NyTI, 2010. február 4. pp. 2–5.

37. Csilla Ilona Dér: On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica (új néven: Acta Linguistica Academica) 2010 (57/1): 3-28.

36. Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó: A pilot study of Hungarian discourse markers. In: Language and Speech 2010 (53/2): 135-180.

35. Dér Csilla Ilona: Narnia és a nyelvtan. Feladatok 8. osztályosoknak. In: Felvégi Emese (öá.): Olvassunk a ruhásszekrényben! Ajánlás C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című klasszikus gyermekirodalmi alkotásának tanórai felhasználására. Új Pedagógiai Szemle 2010/3-4: 164-186. (saját rész: 179-181.)

34. Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Eger, 2009. április 16-18. Székesfehérvár – Eger: MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, 2010. 382-388.

33. Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra: Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 78-83.

32. Dér Csilla Ilona: „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. In: Beszédkutatás 2010: 159-170.

31. Csilla Ilona Dér: Why and what to teach about grammaticalization? Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest. 189-209.

30. Dér Csilla Ilona Önálló nyelvváltozás-e a degrammatikalizáció? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai. 2008. 121–160.

2009

29. Dér Csilla Ilona: Mik is a diskurzusjelölők? In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.) Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta. 2009. 293-303.

28. Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér: How to distinguish? A corpus-based study of Hungarian discourse markers. In: Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.) Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás – beszédprodukció – beszédpercepció. Budapest: Tinta. 2009. 393-408.

27. Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály? A Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11–13.) konferencián elhangzott előadás írott, lektorált változata. 2009

26. Dér Csilla Ilona Ki a/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében. In: Baráth Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő és a női(es)ség sztereotípiái (Nyelv, ideológia, média 2.). Szeged: SZTE Könyvtártudományi Tanszék. 2009. 175-196.

25. Dér Csilla Ilona: Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 2009. 73-78.

24. Felvégi Emese – Dér Csilla Ilona – Kiss Helga: Harry Potter és a tantárgyközi olvasás rejtélye. In: Új Pedagógiai Szemle 2009/10: 109-118.

2008

23. Dér Csilla Ilona 2008. A határozó(szó)i (alaptagú) szerkezeteket érintő grammatikalizációs változások a középmagyar korban. In: Haader Lea – Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattanának köréből. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 20-37.

22. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona: Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata. In: Bereczki András–Csepregi Márta – Klima László (szerk.) Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi-Tórem Finnugor Alapítvány. 2008. 535–556.

21. Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban. In: Sárdi Csilla (szerk.) MANYE XVII. Kommunikáció az információs technológia korszakában. Pécs – Székesfehérvár: MANYE – Kodolányi János Főiskola. 2008. 444–450.

2007

20. Dér Csilla Ilona: Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata. In: Heltai Pál (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. II. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Gödöllő 2006. április 10–12. Pécs – Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem. 2007. 1221–1230.

19. Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra: A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 74. Székesfehérvár, Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta. 2007. 61–67.

18. Dér Csilla Ilona Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon. In: Barát Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő helye a magyar nyelvhasználatban – „Nyelv, ideológia, média” konferencia, 2005. szeptember 8–9. Szeged: JATEPress. 2007. 87–103.

2006

17. Dér Csilla Ilona: A diskurzusjelölők kialakulásáról a grammatikalizációs paraméterek tükrében. In: Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 83–88.

16. Dér Csilla Ilona: A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7–9. 2/2. kötet. Pécs–Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. 2006. 161–167.

15. Dér Csilla Ilona: Grammatikalizáció, és ami mögötte van. In: Zsilinszky Éva – Érsok Nikoletta Ágnes – Slíz Mariann (szerk.) Félúton – Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 2005. június 12. (Eredetileg: május 23.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2006. 37–44.

2005

14. Dér Csilla Ilona Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció. In: Nyelvtudományi Közlemények (2005) 102: 247–264.

2004

13. Dér Csilla Ilona: A grammatikalizáció „tettenérése” – Néhány határozói igenévből keletkezett, határozóragot vonzó névutónk kialakulásáról. In: Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) „… még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Tinta Kiadó. 2004. Bp., 37–43.

12. Dér Csilla Ilona: Határok nélkül: a grammatikalizáció státusáról. In: Nyelvtudományi Közlemények (2004) 101: 182–194.

11. Dér Csilla Ilona: Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. In: Bartha Magdolna (szerk.) Nyelv – társadalom – nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 2004. 33–44.

10. Dér Csilla Ilona: Recenzió: Tolcsvai Nagy Gábor: Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében. Budapest: Áron Kiadó; 2004. 165 oldal. In: Polanyiana 13 (1–2): 253–256.

2002

9. Csilla Ilona Dér: Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinung des Sprachwandels. In: Acta Linguistica Hungarica (új néven: Acta Linguistica Academica)  (2002) 49/2: 149–178.

2001

8. Dér Csilla Ilona: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezős szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. In: Magyar Nyelv (2001) 97: 77–83.

2000
7. Dér Csilla Ilona: A grammatikalizáció elhatárolása más nyelvi változásoktól – Analógia, lexikalizáció és reanalízis. In: Földi Éva és Gadányi Károly (szerk.) Vox humana. Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék. 2000. 137–143.

Szócikkek

2004
1–6. Dér Csilla Ilona: Müller Péter (pp. 756-757), Muraközy Gyula (p. 728), Nádudvari Anna (pp. 795-796), Nagy Attila Kristóf (p. 800), Nagy Karola (pp. 832-833), Nehéz Ferenc (pp. 999-1000). In: Kollega Tarsoly István (főszerk.) Révai Új Lexikona 14. kötet. Mah-Nel. Szekszárd: Babits Kiadó. 2004.

Egyéb írások

Dér Csilla 2006: Halálra ítélt házasság? — Asszonysors (Maushart Asszonysors c. könyvéről 5 részben). Tűsarok.org.

http://newsletter.carbongroup.hu/rovatok/cikk.php?id=1454

http://newsletter.carbongroup.hu/rovatok/cikk.php?id=1455

http://newsletter.carbongroup.hu/rovatok/cikk.php?id=1456

http://newsletter.carbongroup.hu/rovatok/cikk.php?id=1457

http://newsletter.carbongroup.hu/rovatok/cikk.php?id=1458

Dér Csilla 2010. Tűsarkúban hátrafelé – A hazai antifeminista irodalom a feminista kutató szemével. Nőkért.hu (A Nőkért Egyesület honlapja.)

http://nokert.hu/index.php/a-qfeminizmusq-ha-felreertik/torzitasok/640-tsarkuban-hatrafele-a-hazai-antifeminista-irodalom-a-feminista-kutato-szemevel

Szakdolgozatok

2017

Kiégés a tudományos pályán lévőknél. Budapest: KRE. Pszichológia szakos (BA) szakdolgozat.

1999/2000

Dér Csilla Ilona: A grammatikalizáció mint nyelvtörténeti folyamat. Néhány grammatikai morfémánk kialakulása. Általános és alkalmazott nyelvészet szakos szakdolgozat. Budapest: ELTE. 123 p.

Dér Csilla Ilona: Hová rendeljük? Az értelmező grammatikai státusa. Magyar nyelv és irodalom szakos szakdolgozat. Budapest: ELTE. 88 p.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük