CV

CURRICULUM VITAE

onarc

Dr. Dér Csilla Ilona 

Születési hely, idő: Budapest, 1976. március 19.

E-mail: csillader@gmail.com

doktori.hu

LinkedIn

Researchgate.net

academia.edu

A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • leíró és történeti pragmatika, társalgáselemzés (diskurzusjelölők)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizációs folyamatok, nyelvváltozások, történeti mondattan)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (adpozíciók)
 • magyar leíró nyelvészet (mondattan, értelmezős szerkezetek)

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2018 (2017) ELTE BTK — habilitáció (nyelvtudomány)

2017-től ELTE PPK pszichológia mesterszak (klinikai és egészségpszichológiai szakirány)

2011– 2017
KRE BTK pszichológia szak (BA), végzettség: viselkedéselemző (jeles diplomával)

2000–2006
ELTE BTK Magyar nyelvészet doktori program, magyar nyelvtörténet alprogram, tudományos fokozat: PhD (summa cum laude minősítéssel)

1994–2000
ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak tanárképzéssel, végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (jeles diplomával)
ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvészet szak, végzettség: általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (kitüntetéses diplomával)
ELTE BTK magyar mint idegen nyelv szak (a 2 évből 1 évet végeztem el, nem fejeztem be)

MUNKATAPASZTALATOK
1999–2001
Országos Széchényi Könyvtár, Olvasó- és Tájékoztatószolgálat – könyvtáros
1999-2009
Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya – részvétel a PISA, PIRLS és OKM közoktatási felmérésekben olvasásértési tesztek írójaként, értékelőjeként és a tesztértékelő csoportok felügyelőjeként
2000–2001
Magna Lingua American Language School – magyar mint idegen nyelv tanár
2001
Kiskapu Kiadó – olvasószerkesztő, korrektor, számítástechnikai szakkönyvek nyelvi lektora
2001–2004
MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály – fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)
2001–2004
ELTE BTK és ELTE PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő – magyartanár
2004–től
Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai adjunktus
2007–2010
Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai docens
2008. okt. 1-jétől
Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék – egyetemi docens
2010-2012:
MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – megbízással végzett munka OTKA projektum keretében (a boszorkányperek anyagán) (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2015. szeptembertől: MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – kutatás OTKA projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2011. tavasz, 2012. február, 2013. tavasz, 2014. ősz, 2015. ősz: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – oktató (részletesen l. lentebb)

2016/17. őszi félév, ELTE Eötvös Collegium: Nyelv és nem c. speckoll (Bodó Csanáddal, 4 alkalom)

2016/17. őszi félév, Budapesti Református Roma Szakkollégium – Szakkollégiumi hétvége, Berekfürdő: Gender, identitás, nyelv c. kurzus

2016/17. tavaszi félév, ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet szak: Nyelv és nem c. kurzus (2 alkalommal meghívott előadó, Genderpragmatika c. előadás)

2017/18. tavaszi félév, KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, Genderpragmatika c. előadás (2 alkalom)

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELTE BTK és PPK: magyar nyelv és irodalom
Magna Lingua: magyar nyelv külföldieknek
Kodolányi János Főiskola: szakdolgozati témavezetések és bírálatok

 • előadások: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bevezetés a szemiotikába,
 • szemináriumok: Média és nyelv (BA-n, felsőfokú szakképzésen: Sajtónyelv), Sajtónyelv (szeminárium nyomtatott sajtó szakirányosoknak, a Média és nyelv szeminárium folytatása), Szövegelemzés, Stilisztika, Írásművelés, Retorika

Károli Gáspár Református Egyetem: oktatás magyar nyelv és irodalom BA-n, Magyartanári MA-n, MID MA-n, Terminológia MA-n, osztatlan magyartanári szakon:

 • szemináriumok BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika (nyelvmentor szakirányon), Nyelvészeti filológia, A szöveg pragmatikai értelmezése, Nemek és nyelvhasználat (speckoll), Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvtörténet, Grammatikalizáció (speckoll), Szociolingvisztika, Szófajtan-alaktan, Szakdolgozati szeminárium
 • előadások BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika
 • szemináriumok MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Pragmatika (terminológia MA), Kommunikáció (terminológia MA), Pragmatika (diskurzuselemzés) (magyartanári MA), Nyelvtörténet 1. (magyartanári MA), Nyelvtörténet 2. (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (MID MA)
 • előadások MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (terminológia MA)

ELTE BTK (l. lentebb: Részvétel doktori programokban > Oktatás)

SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉSEK, OPPONÁLÁSOK
szakdolgozati témavezetések BA és MA szinten

 • Kodolányi János Főiskola: össz. 29 szakdolgozó témavezetője voltam  (főbb területek: gendernyelvészet, szociolingvisztika, stilisztika, szövegtan, pszicholingvisztika)
 • KRE BTK: szakdolgozati témavezetések (6 BA-s, 4 MA-s), szakdolgozati opponálások MA szinten (9), (O)TDK-témavezetés (KRE BTK, internetes nyelvhasználat): Farkas Erika: Nyelvhasználati attitűdök a világhálón – a blogolvasók nyelvi attitűdjei (2011)

RÉSZVÉTEL DOKTORI PROGRAMOKBAN

TÉMAVEZETÉS:

 • Dömötör Éva (PPKE BTK, 2011-, társtémavezető), magyar mutató névmások grammatikalizációja
 • Eszéki Aliz (ELTE BTK, 2013-, társtémavezető): Árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata
 • Weidl Zsófia (ELTE BTK, 2017-, társtémavezető): Egyetnemértések pragmatikofonetikai vizsgálata
 • Jóri Anita (ELTE BTK, 2010-2017, témavezető), The language of electronic music discourse community (fokozatot szerzett, 2017)

témakiíró az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában

OKTATÁS:

2010/2011. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Magyar Nyelvészet Doktori Iskola Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram: “Diskurzusjelölők funkcionális keretben való vizsgálata” kurzus (szeminárium)

2011/2012. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, Alkalmazott szociolingvisztika I.: “Gendernyelvészet” kurzus

2012/2013. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Alkalmazott gendernyelvészet” c. óra (szeminárium)

2014/2015. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra

2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra (előadás)

2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Iskola, nyelvtörténet alprogram, “Gender és udvariasság a diakróniában” c. kurzus (szeminárium)

DOKTORI FELVÉTELI

2011. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

2012. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

DOKTORI SZIGORLAT, KOMPLEX VIZSGA, TÉMAVÉDÉS

2014. nov. 24.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program szigorlati bizottságában (alkalmazott szociolingvisztika, nyelvészeti alkalmazások tárgykörben)

2015. jún. 10.: részvétel a DE BTK Nyelvtudományok Doktori Iskola Angol Nyelvészet doktori alprogram szigorlati bizottságában (szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 7.: részvétel az ELTE BTK Magyar nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 27.: részvétel az SZTE BTK Elméleti nyelvészet doktori program témavédésén (diskurzusjelölők)

RÉSZVÉTEL DOKTORI VÉDÉSI BIZOTTSÁGOKBAN, ELŐVÉDÉSEKEN

2011. március, május: Schirm Anita, SZTE, “A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján”  (előopponens és opponens)

2011. december: Kuna Ágnes, ELTE, “A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben” (titkár)

2012. március: Imrényi András, ELTE, “A magyar mondat viszonyhálózati modellje” (titkár)

2012. június: Sólyom Réka, ELTE, “A mai magyar neologizmusok szemantikája” (tag)

2012. február, december: Koczogh Helga Vanda, DE, “The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students” (előopponens, opponens)

2013. március, november: Nagy C. Katalin, SZTE, “A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben” (előopponens, opponens)

2014. május: Beke András, ELTE, “Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban” (titkár)

2014. január, 2015. június: Abuczki Ágnes, DE, „A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)” (előopponens, opponens)

2015. június: Pap Kinga Ágnes, ELTE, “A nyelvi agresszió formális és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban” (tag)

2016. május: Kuna Ágnes, ELTE, “A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben — kognitív nyelvészeti elemzés” (tag)

2016. június 7. Szántó Anna, ELTE, “Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében” (tag)

2016. november 8. Auszmann Anita, ELTE, “Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői” (titkár)

2017. június 7., szeptember 22. Folmeg Márta, ELTE, “Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai” (előopponens, opponens)

2017. december 18. Tóth Andrea, ELTE, “A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban” (tag)

RÉSZVÉTEL HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁGBAN

2015. 11. 20., ELTE: Anne Tamm (angol nyelven) — a Szakmai Bíráló Bizottság titkára

2016. 10. 28., ELTE, Ittzés Máté — a SzBB tagja

SZAKMAI ÉS NYELVI LEKTORÁLÁSI, EGYÉB OPPONENSI FELADATOK

2005: tanulmányok lektorálása (Oszkó Bea–Sipos Mária (szerk.) BUM 4. Uráli grammatizáló c. kötet; Acta Linguistica Hungarica)

2007:tanulmányok lektorálása (Nyelvtudományi Közlemények),diákköri pályamunka bírálata az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában

2009:tanulmány lektorálása (Magyar Terminológia)

2011: diákköri pályamunkák bírálata az OTDK Humán Szekciójában (pragmatika, gendernyelvészet),lektorálások (NyK, Beszédkutatás, THL2), konferenciaabsztraktok bírálata

2012: konferenciaabsztraktok bírálata (CECILS2, Félúton 8.) tanulmányok lektorálása (MNy; THL2; Beszéd, adatbázis, kutatások kötet)

2013: tanulmányok lektorálása (Félúton 8. kötet, Lingdok13-kötet)

2014: tanulmányok lektorálása folyóiratokba és kötetekbe (Beszédkutatás, NyK, Jelentés és nyelvhasználat 2014/1, Nyelvben a világ c. kötet, TNTeF 2014/2), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2014, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 1.)

2015: tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2015, Jelentés és nyelvhasználat, TNTeF), konferenciaabsztraktok bírálata (Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2.), könyv nyelvi szerkesztése-lektorálása (Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei)

2016: tanulmányok lektorálása (Ladányi – Hrenek szerk. 2016. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2016)

2017: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba, tanulmánykötetekbe, konferenciákra (Beszédkutatás 2017, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 4. konferencia, KözösHang doktoranduszkonferencia, tanulmány a Szécsényi & Németh T. szerk. Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára c. kötetbe, Jelentés és Nyelvhasználat, Magyar Nyelv)

ZSŰRIZÉS

XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat – zsűritag

KONFERENCIASZERVEZÉS

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

2001-2004 Fiatal kutatói ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály)
2010-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, két évig szülési szabadság miatt halasztva)

2016 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért (MTA)

TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK

1999–től Magyar Nyelvtudományi Társaság – tag, 2016-tól: az Általános Nyelvészeti Szakosztály titkára

2007–től ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék Funkcionális (Kognitív) Nyelvészeti Műhely (DiAGram Research Group in Functional Linguistics) – tag

2008–tól ELTE BTK Fonetikai Tanszék Spontánbeszéd-kutató Műhely – tag

2008–tól MTA Köztestület – tag

2010-től EAFT – tag

2010-2013: KRE BTK Kreditátviteli Bizottság – tag

2012-től: KRE BTK TERMIK – tag

2013-tól: KRE BTK Hungarológiai Kutatócsoport – tag

2013-tól: KRE BTK Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely – társalapító és társvezető (Csontos Nórával közösen)

2013-tól Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont – tag

2014-től: CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages) projekt – résztvevő kutató (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása, “Adpositions” tematikus csoport)

2016-től: Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) – tag

2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag

2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag

2015-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) – tag

2016-tól IPrA (International Pragmatics Association) – tag

2008-tól: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék: a tanszéki könyvtár felelőse

2017-től: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely – műhelytag

2008-tól: KRE BTK (Magyar Nyelvtudományi Tanszék): kari TDK-zsűrizés, MA-felvételi bizottságokban részvétel tagként, záróvizsgáztatás/államvizsgáztatás vizsgaelnökként és tagként

JELENLEGI OTKA-RÉSZVÉTELEK:

2015-2019: Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés (OTKA K 116217, MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — kutató (téma: Függő esettel álló adpozíciók változásai)

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

2012-2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata); ennek keretében részvétel a nemzetközi CoFuLa projektben (l. kutatócsoport-tagságok); részvétel az Aspect in Hungarian c. workshopon (ELTE BTK, 2014. 09. 15.)

2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

NYELVTUDÁS, SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

angol, német nyelvtudás (mindkettőből komplex középfokú ORIGÓ nyelvvizsga)

statisztikai programok  (SPSS, Ropstat)

gépírás (érettségi záróvizsga)

EGYÉB KÉPESÍTÉSEK

okleveles lakberendező (OKJ 52789902, 2007) – ART Veresegyházi Oktatási Stúdió

HOBBIK

filmek, hosszútávfutás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.