CV

CURRICULUM VITAE

Dr. Dér Csilla Ilona 

Születési hely, idő: Budapest, 1976. március 19.

E-mail: csillader@gmail.com

doktori.hu

LinkedIn

Researchgate.net

academia.edu

A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • leíró és történeti pragmatika, társalgáselemzés (diskurzusjelölők)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizációs folyamatok, nyelvváltozások, történeti mondattan)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (adpozíciók)
 • magyar leíró nyelvészet (mondattan, értelmezős szerkezetek)

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2018 (2017) ELTE BTK — habilitáció (nyelvtudomány)

2017-től ELTE PPK pszichológia mesterszak (klinikai és egészségpszichológiai szakirány)

2011– 2017
KRE BTK pszichológia szak (BA), végzettség: viselkedéselemző (jeles diplomával)

2000–2006
ELTE BTK Magyar nyelvészet doktori program, magyar nyelvtörténet alprogram, tudományos fokozat: PhD (summa cum laude minősítéssel)

1994–2000
ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak tanárképzéssel, végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (jeles diplomával)
ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvészet szak, végzettség: általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (kitüntetéses diplomával)
ELTE BTK magyar mint idegen nyelv szak (a 2 évből 1 évet végeztem el, nem fejeztem be)

MUNKATAPASZTALATOK
1999–2001
Országos Széchényi Könyvtár, Olvasó- és Tájékoztatószolgálat – könyvtáros
1999-2009
Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya – részvétel a PISA, PIRLS és OKM közoktatási felmérésekben olvasásértési tesztek írójaként, értékelőjeként és a tesztértékelő csoportok felügyelőjeként
2000–2001
Magna Lingua American Language School – magyar mint idegen nyelv tanár
2001
Kiskapu Kiadó – olvasószerkesztő, korrektor, számítástechnikai szakkönyvek nyelvi lektora
2001–2004
MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály – fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)
2001–2004
ELTE BTK és ELTE PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő – magyartanár
2004–től
Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai adjunktus
2007–2010
Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai docens
2008. okt. 1-jétől
Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék – egyetemi docens
2010-2012:
MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – megbízással végzett munka OTKA projektum keretében (a boszorkányperek anyagán) (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2015. szeptembertől: MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – kutatás OTKA projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2011. tavasz, 2012. február, 2013. tavasz, 2014. ősz, 2015. ősz: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – oktató (részletesen l. lentebb)

2016/17. őszi félév, ELTE Eötvös Collegium: Nyelv és nem c. speckoll (Bodó Csanáddal, 4 alkalom)

2016/17. őszi félév, Budapesti Református Roma Szakkollégium – Szakkollégiumi hétvége, Berekfürdő: Gender, identitás, nyelv c. kurzus

2016/17. tavaszi félév, ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet szak: Nyelv és nem c. kurzus (2 alkalommal meghívott előadó, Genderpragmatika c. előadás)

2017/18. tavaszi félév, KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, Genderpragmatika c. előadás (2 alkalom)

2018/2019. őszi félév: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, A nyelvváltozások típusai és egymással való összefüggésük; (De)grammatikalizáció és lexikalizáció

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELTE BTK és PPK: magyar nyelv és irodalom
Magna Lingua: magyar nyelv külföldieknek
Kodolányi János Főiskola: szakdolgozati témavezetések és bírálatok

 • előadások: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bevezetés a szemiotikába,
 • szemináriumok: Média és nyelv (BA-n, felsőfokú szakképzésen: Sajtónyelv), Sajtónyelv (szeminárium nyomtatott sajtó szakirányosoknak, a Média és nyelv szeminárium folytatása), Szövegelemzés, Stilisztika, Írásművelés, Retorika

Károli Gáspár Református Egyetem: oktatás magyar nyelv és irodalom BA-n, Magyartanári MA-n, MID MA-n, Terminológia MA-n, osztatlan magyartanári szakon:

 • szemináriumok BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika (nyelvmentor szakirányon), Nyelvészeti filológia, A szöveg pragmatikai értelmezése, Nemek és nyelvhasználat (speckoll), Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvtörténet, Grammatikalizáció (speckoll), Szociolingvisztika, Szófajtan-alaktan, Szakdolgozati szeminárium
 • előadások BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika
 • szemináriumok MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Pragmatika (terminológia MA), Kommunikáció (terminológia MA), Pragmatika (diskurzuselemzés) (magyartanári MA), Nyelvtörténet 1. (magyartanári MA), Nyelvtörténet 2. (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (MID MA)
 • előadások MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (terminológia MA)

ELTE BTK (l. lentebb: Részvétel doktori programokban > Oktatás)

SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉSEK, OPPONÁLÁSOK
szakdolgozati témavezetések BA és MA szinten

 • Kodolányi János Főiskola: össz. 29 szakdolgozó témavezetője voltam  (főbb területek: gendernyelvészet, szociolingvisztika, stilisztika, szövegtan, pszicholingvisztika)
 • KRE BTK: szakdolgozati témavezetések, szakdolgozati opponálások MA szinten, (O)TDK-témavezetés

RÉSZVÉTEL DOKTORI PROGRAMOKBAN

TÉMAVEZETÉS:

 • Dömötör Éva (PPKE BTK, 2011-, társtémavezető), magyar mutató névmások grammatikalizációja
 • Eszéki Aliz (ELTE BTK, 2013-, társtémavezető): Árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata
 • Weidl Zsófia (ELTE BTK, 2017-, társtémavezető): Egyetnemértések pragmatikofonetikai vizsgálata
 • Jóri Anita (ELTE BTK, 2010-2017, témavezető), The language of electronic music discourse community (fokozatot szerzett, 2017)

témakiíró az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában

OKTATÁS:

2010/2011. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Magyar Nyelvészet Doktori Iskola Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram: “Diskurzusjelölők funkcionális keretben való vizsgálata” kurzus (szeminárium)

2011/2012. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, Alkalmazott szociolingvisztika I.: “Gendernyelvészet” kurzus

2012/2013. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Alkalmazott gendernyelvészet” c. óra (szeminárium)

2014/2015. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra

2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra (előadás)

2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Iskola, nyelvtörténet alprogram, “Gender és udvariasság a diakróniában” c. kurzus (szeminárium)

DOKTORI FELVÉTELI

2011. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

2012. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

DOKTORI SZIGORLAT, KOMPLEX VIZSGA, TÉMAVÉDÉS

2014. nov. 24.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program szigorlati bizottságában (alkalmazott szociolingvisztika, nyelvészeti alkalmazások tárgykörben)

2015. jún. 10.: részvétel a DE BTK Nyelvtudományok Doktori Iskola Angol Nyelvészet doktori alprogram szigorlati bizottságában (szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 7.: részvétel az ELTE BTK Magyar nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 27.: részvétel az SZTE BTK Elméleti nyelvészet doktori program témavédésén (diskurzusjelölők)

RÉSZVÉTEL DOKTORI VÉDÉSI BIZOTTSÁGOKBAN, ELŐVÉDÉSEKEN

2011. március, május: Schirm Anita, SZTE, “A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján”  (előopponens és opponens)

2011. december: Kuna Ágnes, ELTE, “A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben” (titkár)

2012. március: Imrényi András, ELTE, “A magyar mondat viszonyhálózati modellje” (titkár)

2012. június: Sólyom Réka, ELTE, “A mai magyar neologizmusok szemantikája” (tag)

2012. február, december: Koczogh Helga Vanda, DE, “The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students” (előopponens, opponens)

2013. március, november: Nagy C. Katalin, SZTE, “A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben” (előopponens, opponens)

2014. május: Beke András, ELTE, “Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban” (titkár)

2014. január, 2015. június: Abuczki Ágnes, DE, „A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)” (előopponens, opponens)

2015. június: Pap Kinga Ágnes, ELTE, “A nyelvi agresszió formális és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban” (tag)

2016. május: Kuna Ágnes, ELTE, “A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben — kognitív nyelvészeti elemzés” (tag)

2016. június 7. Szántó Anna, ELTE, “Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében” (tag)

2016. november 8. Auszmann Anita, ELTE, “Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői” (titkár)

2017. június 7., szeptember 22. Folmeg Márta, ELTE, “Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai” (előopponens, opponens)

2017. december 18. Tóth Andrea, ELTE, “A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban” (tag)

RÉSZVÉTEL HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁGBAN

2015. 11. 20., ELTE: Anne Tamm (angol nyelven) — a Szakmai Bíráló Bizottság titkára

2016. 10. 28., ELTE, Ittzés Máté — a SzBB tagja

SZAKMAI ÉS NYELVI LEKTORÁLÁSI, EGYÉB OPPONENSI FELADATOK

2005: tanulmányok lektorálása (Oszkó Bea–Sipos Mária (szerk.) BUM 4. Uráli grammatizáló c. kötet; Acta Linguistica Hungarica)

2007:tanulmányok lektorálása (Nyelvtudományi Közlemények),diákköri pályamunka bírálata az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában

2009:tanulmány lektorálása (Magyar Terminológia)

2011: diákköri pályamunkák bírálata az OTDK Humán Szekciójában (pragmatika, gendernyelvészet),lektorálások (NyK, Beszédkutatás, THL2), konferenciaabsztraktok bírálata

2012: konferenciaabsztraktok bírálata (CECILS2, Félúton 8.) tanulmányok lektorálása (MNy; THL2; Beszéd, adatbázis, kutatások kötet)

2013: tanulmányok lektorálása (Félúton 8. kötet, Lingdok13-kötet)

2014: tanulmányok lektorálása folyóiratokba és kötetekbe (Beszédkutatás, NyK, Jelentés és nyelvhasználat 2014/1, Nyelvben a világ c. kötet, TNTeF 2014/2), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2014, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 1.)

2015: tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2015, Jelentés és nyelvhasználat, TNTeF), konferenciaabsztraktok bírálata (Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2.), könyv nyelvi szerkesztése-lektorálása (Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei)

2016: tanulmányok lektorálása (Ladányi – Hrenek szerk. 2016. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2016)

2017: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba, tanulmánykötetekbe, konferenciákra (Beszédkutatás 2017, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 4. konferencia, KözösHang doktoranduszkonferencia, tanulmány a Szécsényi & Németh T. szerk. Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára c. kötetbe, Jelentés és Nyelvhasználat, Magyar Nyelv)

2018: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba, konferenciákra (Alkalmazott Nyelvtudomány, Argumentum, The Phonetician; Forráskonferencia 3., Félúton 2018)

ZSŰRIZÉS

XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat – zsűritag

KONFERENCIASZERVEZÉS

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30-31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

2001-2004 Fiatal kutatói ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály)
2010-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, két évig szülési szabadság miatt halasztva)

2016 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért (MTA)

TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK

1999–től Magyar Nyelvtudományi Társaság – tag, 2016-tól: az Általános Nyelvészeti Szakosztály titkára

2007–től ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék Funkcionális (Kognitív) Nyelvészeti Műhely (DiAGram Research Group in Functional Linguistics) – tag

2008–tól ELTE BTK Fonetikai Tanszék Spontánbeszéd-kutató Műhely – tag

2008–tól MTA Köztestület – tag

2010-től EAFT – tag

2010-2013: KRE BTK Kreditátviteli Bizottság – tag

2012-től: KRE BTK TERMIK Kutatócsoport – tag

2013-tól: KRE BTK Hungarológiai Kutatócsoport – tag

2013-tól: KRE BTK Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely – társalapító és társvezető (Csontos Nórával közösen)

2013-tól Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont – tag

2014-től: CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages) projekt – résztvevő kutató (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása, “Adpositions” tematikus csoport)

2016-től: Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) – tag

2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag

2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag

2015-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) – tag

2016-tól IPrA (International Pragmatics Association) – tag

2008-tól: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék: a tanszéki könyvtár felelőse

2017-től: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely – műhelytag

2018-tól: KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék — Diskurzusjelölő kutatócsoport – tag (vezető: Furkó Péter)

2008-tól: KRE BTK (Magyar Nyelvtudományi Tanszék): kari TDK-zsűrizés, MA-felvételi bizottságokban részvétel tagként, záróvizsgáztatás/államvizsgáztatás vizsgaelnökként és tagként

JELENLEGI NKFI/OTKA-RÉSZVÉTELEK:

2018-2022: A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás (NKFI K 129040, ELTE BTK Funkcionális kognitív nyelvészeti műhely) — kutató (kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)

2018-2022: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései (NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály) — szenior kutató (diskurzusjelölők, inszubordinált mondatok pragmatikai jellemzői a társalgásokban)

2015-2020: Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés (OTKA K 116217, MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — társkutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

2012-2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata); ennek keretében részvétel a nemzetközi CoFuLa projektben (l. kutatócsoport-tagságok); részvétel az Aspect in Hungarian c. workshopon (ELTE BTK, 2014. 09. 15.)

2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

NYELVTUDÁS, SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

angol, német nyelvtudás (mindkettőből komplex középfokú ORIGÓ nyelvvizsga)

statisztikai programok  (SPSS, Ropstat)

gépírás (érettségi záróvizsga)

EGYÉB KÉPESÍTÉSEK

okleveles lakberendező (OKJ 52789902, 2007) – ART Veresegyházi Oktatási Stúdió

HOBBIK

filmek, hosszútávfutás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.