CV

(fotó: Laczkó Krisztina)

CURRICULUM VITAE

Dr. Dér Csilla Ilona 

Születési hely, idő: Budapest, 1976. március 19.

E-mail: csillader@gmail.com

doktori.hu

LinkedIn

Researchgate.net

academia.edu

A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • leíró és történeti pragmatika, társalgáselemzés (diskurzusjelölők, inszubordináció, háttércsatorna-jelzések)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizációs folyamatok)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (mentális igék konstrukciói)
 • magyar leíró mondattan (értelmezős szerkezetek)

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2018 (2017) ELTE BTK — habilitáció (nyelvtudomány)

2017-től ELTE PPK pszichológia mesterszak (klinikai és egészségpszichológiai szakirány)

2011– 2017
KRE BTK pszichológia szak (BA), végzettség: viselkedéselemző (jeles diplomával)

2000–2006
ELTE BTK Magyar nyelvészet doktori program, magyar nyelvtörténet alprogram, tudományos fokozat: PhD (summa cum laude minősítéssel)

1994–2000
ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak tanárképzéssel, végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (jeles diplomával)
ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvészet szak, végzettség: általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (kitüntetéses diplomával)
ELTE BTK magyar mint idegen nyelv szak (a 2 évből 1 évet végeztem el, nem fejeztem be)

MUNKATAPASZTALATOK

2019. július 1–2019. december 31. Magyar Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs (félállás)

2018 őszétől: Magyar Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2018 őszétől: ELTE BTK DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2018/2019. őszi félév: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely: A nyelvváltozások típusai és egymással való összefüggésük; (De)grammatikalizáció és lexikalizáció c. előadások

2017/18. tavaszi félév, KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, Genderpragmatika c. előadás (2 alkalom)

2016/17. tavaszi félév, ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet szak: Nyelv és nem c. kurzus (2 alkalommal meghívott előadó, Genderpragmatika c. előadás)

2016/17. őszi félév, ELTE Eötvös Collegium: Nyelv és nem c. speckoll (Bodó Csanáddal, 4 alkalom)

2016/17. őszi félév, Budapesti Református Roma Szakkollégium – Szakkollégiumi hétvége, Berekfürdő: Gender, identitás, nyelv c. kurzus

2015. szeptembertől 2020-ig: MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2011-től rendszeresen: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – oktató (részletesen l. lentebb)

2008. okt. 1-jétől: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék – egyetemi docens

2004–től: Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai adjunktus, 2007-től 2010-ig főiskolai docens
2001–2004: MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály – fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)
2001–2004: ELTE BTK és ELTE PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő – magyartanár
2001: Kiskapu Kiadó – olvasószerkesztő, korrektor, számítástechnikai szakkönyvek nyelvi lektora

2000–2001: Magna Lingua American Language School – magyar mint idegen nyelv tanár
1999-2009 között rendszeresen: Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya – részvétel a PISA, PIRLS és OKM közoktatási felmérésekben olvasásértési tesztek írójaként, értékelőjeként és a tesztértékelő csoportok felügyelőjeként
1999–2001: Országos Széchényi Könyvtár, Olvasó- és Tájékoztatószolgálat – könyvtáros

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELTE BTK és PPK: magyar nyelv és irodalom
Magna Lingua: magyar nyelv külföldieknek
Kodolányi János Főiskola: szakdolgozati témavezetések és bírálatok

 • előadások: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bevezetés a szemiotikába,
 • szemináriumok: Média és nyelv (BA-n, felsőfokú szakképzésen: Sajtónyelv), Sajtónyelv (szeminárium nyomtatott sajtó szakirányosoknak, a Média és nyelv szeminárium folytatása), Szövegelemzés, Stilisztika, Írásművelés, Retorika

Károli Gáspár Református Egyetem: oktatás magyar nyelv és irodalom BA-n, Magyartanári MA-n, MID MA-n, Terminológia MA-n, osztatlan magyartanári szakon:

 • szemináriumok BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika (nyelvmentor szakirányon), Nyelvészeti filológia, A szöveg pragmatikai értelmezése, Nemek és nyelvhasználat (speckoll), Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvtörténet, Grammatikalizáció (speckoll), Szociolingvisztika, Szófajtan-alaktan, Szakdolgozati szeminárium
 • előadások BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika
 • szemináriumok MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Pragmatika (terminológia MA), Kommunikáció (terminológia MA), Pragmatika (diskurzuselemzés) (magyartanári MA), Nyelvtörténet 1. (magyartanári MA), Nyelvtörténet 2. (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (MID MA)
 • előadások MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (terminológia MA)

ELTE BTK (l. lentebb: Részvétel doktori programokban > Oktatás)

SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉSEK, OPPONÁLÁSOK
szakdolgozati témavezetések BA és MA szinten

 • Kodolányi János Főiskola: össz. 29 szakdolgozó témavezetője voltam  (főbb területek: gendernyelvészet, szociolingvisztika, stilisztika, szövegtan, pszicholingvisztika)
 • KRE BTK: szakdolgozati témavezetések, szakdolgozati opponálások MA szinten, (O)TDK-témavezetés

TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK

Kutatócsoport-tagságok

 1. Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2013-tól, társalapító és társvezető Csontos Nórával)
 2. DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, 2007-től), ezen belül tagság a Metapragmatikai munkacsoportban (vezető: Tátrai Szilárd) — tag (téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói) (l. OTKA/NKFI-részvételek), illetve a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, 2014-től) nemzetközi projektben (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása)
 3. Diskurzusjelölők kutatócsoport (KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, vezető: Furkó Péter, “Diskurzusjelölők nyelv- és műfajközi kutatása” pályázat, 2018–2021)
 4. MTA NyTI Fonetikai Osztály (“Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” pályázat, NKFI K 128810, vezető: Horváth Viktória, 2018–2022) (l. OTKA/NKFI-részvételek),
 5. MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport (“Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” pályázat, OTKA K 116217, vezető: Dömötör Adrienne, 2015–2020) (l. OTKA/NKFI-részvételek)
 6. TERMIK Kutatócsoport (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012-től, “A magyar nyelv és a szakmai kultúra” pályázat, vezető: Fóris Ágota, 2018–2021)

Egyéb tagságok, tisztségek

1999–től Magyar Nyelvtudományi Társaság – tag, 2016-tól: az Általános Nyelvészeti Szakosztály titkára

2008–tól ELTE BTK Fonetikai Tanszék Spontánbeszéd-kutató Műhely (vezető: Markó Alexandra)- tag

2008–tól MTA Köztestület – tag

2010-től EAFT – tag

2010-2013: KRE BTK Kreditátviteli Bizottság – tag

2013-tól: KRE BTK Hungarológiai Kutatócsoport – tag

2013-tól Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont – tag

2016-től: Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) – tag

2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag

2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag

2015-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) – tag

2016-tól IPrA (International Pragmatics Association) – tag

2008-tól: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék: a tanszéki könyvtár felelőse

2017-től: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely – műhelytag

2008-tól: KRE BTK (Magyar Nyelvtudományi Tanszék): kari TDK-zsűrizés, MA-felvételi bizottságokban részvétel tagként, záróvizsgáztatás/államvizsgáztatás vizsgaelnökként és tagként

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

2001-2004 Fiatal kutatói ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály)
2010-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, két évig szülési szabadság miatt halasztva)

2016 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért (MTA)

2019 Az Év Publikációja Díj (Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában, Csontos Nórával) (KRE BTK/TáTK)

RÉSZVÉTEL DOKTORI PROGRAMOKBAN

TÉMAVEZETÉS:

 • Dömötör Éva (PPKE BTK, 2011-, társtémavezető), magyar mutató névmások grammatikalizációja
 • Eszéki Aliz (ELTE BTK, 2013-, társtémavezető): Árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata
 • Weidl Zsófia (ELTE BTK, 2017-, társtémavezető): Egyetnemértések pragmatikofonetikai vizsgálata
 • Jóri Anita (ELTE BTK, 2010-2017, témavezető), The language of electronic music discourse community (fokozatot szerzett, 2017)

témakiíró az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában

OKTATÁS:

 1. 2010/2011. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Magyar Nyelvészet Doktori Iskola Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram: “Diskurzusjelölők funkcionális keretben való vizsgálata” kurzus (szeminárium)
 2. 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, Alkalmazott szociolingvisztika I.: “Gendernyelvészet” kurzus
 3. 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Alkalmazott gendernyelvészet” c. óra (szeminárium)
 4. 2014/2015. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra
 5. 2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Gendernyelvészet” c. óra (előadás)
 6. 2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Iskola, nyelvtörténet alprogram, “Gender és udvariasság a diakróniában” c. kurzus (szeminárium)
 7. 2018/2019. ŐSZI FÉLÉV, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola II. évf., “A spontán beszéd pragmatikája: a diskurzusjelölők 1-2.” c. óra
 8. 2018/2019. TAVASZI FÉLÉV, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, “Diskurzuselemzés” c. kurzus

DOKTORI FELVÉTELI, SZIGORLAT, KOMPLEX VIZSGA, TÉMAVÉDÉS

 1. 2011. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában
 2. 2012. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában
 3. 2014. nov. 24.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program szigorlati bizottságában (alkalmazott szociolingvisztika, nyelvészeti alkalmazások tárgykörben)
 4. 2015. jún. 10.: részvétel a DE BTK Nyelvtudományok Doktori Iskola Angol Nyelvészet doktori alprogram szigorlati bizottságában (szociolingvisztika tárgykörben)
 5. 2018. jún. 7.: részvétel az ELTE BTK Magyar nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)
 6. 2018. jún. 27.: részvétel az SZTE BTK Elméleti nyelvészet doktori program témavédésén (diskurzusjelölők)
 7. 2018. nov. 23.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)
 8. 2019. máj. 29.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (kognitív nyelvészet tárgykörben)

RÉSZVÉTEL DOKTORI VÉDÉSI BIZOTTSÁGOKBAN, ELŐVÉDÉSEKEN

 1. 2011. március, május: Schirm Anita, SZTE, “A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján”  (előopponens és opponens)
 2. 2011. december: Kuna Ágnes, ELTE, “A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben” (titkár)
 3. 2012. március: Imrényi András, ELTE, “A magyar mondat viszonyhálózati modellje” (titkár)
 4. 2012. június: Sólyom Réka, ELTE, “A mai magyar neologizmusok szemantikája” (tag)
 5. 2012. február, december: Koczogh Helga Vanda, DE, “The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students” (előopponens, opponens)
 6. 2013. március, november: Nagy C. Katalin, SZTE, “A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben” (előopponens, opponens)
 7. 2014. május: Beke András, ELTE, “Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban” (titkár)
 8. 2014. január, 2015. június: Abuczki Ágnes, DE, „A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)” (előopponens, opponens)
 9. 2015. június: Pap Kinga Ágnes, ELTE, “A nyelvi agresszió formális és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban” (tag)
 10. 2016. május: Kuna Ágnes, ELTE, “A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben — kognitív nyelvészeti elemzés” (tag)
 11. 2016. június 7. Szántó Anna, ELTE, “Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében” (tag)
 12. 2016. november 8. Auszmann Anita, ELTE, “Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői” (titkár)
 13. 2017. június 7., szeptember 22. Folmeg Márta, ELTE, “Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai” (előopponens, opponens)
 14. 2017. december 18. Tóth Andrea, ELTE, “A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban” (tag)
 15. 2019. február 22. Varga Mónika, ELTE, “Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra” (előopponens)
 16. 2019. február 25., szeptember 9. Molnár Cecília Sarolta, ELTE, “Speciális kérdések? Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata” (elővédésen titkár, védésen titkár)
 17. 2019. április 3. Danyang Kou, ELTE, “The concept of family in Mandarin Chinese — A cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese jia” (tag)

RÉSZVÉTEL HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁGBAN

2015. 11. 20., ELTE: Anne Tamm (angol nyelven) — a Szakmai Bíráló Bizottság titkára

2016. 10. 28., ELTE, Ittzés Máté — a SzBB tagja

SZAKMAI ÉS NYELVI LEKTORÁLÁSI, EGYÉB OPPONENSI FELADATOK

2005: tanulmányok lektorálása (Oszkó Bea–Sipos Mária (szerk.) BUM 4. Uráli grammatizáló c. kötet; Acta Linguistica Hungarica)

2007:tanulmányok lektorálása (Nyelvtudományi Közlemények),diákköri pályamunka bírálata az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában

2009:tanulmány lektorálása (Magyar Terminológia)

2011: diákköri pályamunkák bírálata az OTDK Humán Szekciójában (pragmatika, gendernyelvészet),lektorálások (NyK, Beszédkutatás, THL2), konferenciaabsztraktok bírálata

2012: konferenciaabsztraktok bírálata (CECILS2, Félúton 8.) tanulmányok lektorálása (MNy; THL2; Beszéd, adatbázis, kutatások kötet)

2013: tanulmányok lektorálása (Félúton 8. kötet, Lingdok13-kötet)

2014: tanulmányok lektorálása folyóiratokba és kötetekbe (Beszédkutatás, NyK, Jelentés és nyelvhasználat 2014/1, Nyelvben a világ c. kötet, TNTeF 2014/2), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2014, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 1.)

2015: tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2015, Jelentés és nyelvhasználat, TNTeF), konferenciaabsztraktok bírálata (Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2.), könyv nyelvi szerkesztése-lektorálása (Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei)

2016: tanulmányok lektorálása (Ladányi – Hrenek szerk. 2016. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2016)

2017: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba, tanulmánykötetekbe, konferenciákra (Beszédkutatás 2017, Jelentés és Nyelvhasználat, Magyar Nyelv, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 4. konferencia, KözösHang doktoranduszkonferencia, tanulmány a Szécsényi & Németh T. szerk. Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára c. kötetbe)

2018: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba (Alkalmazott Nyelvtudomány, Argumentum, The Phonetician; Ösvények, Jelentés és Nyelvhasználat), konferenciákra (Forráskonferencia 3., Félúton 2018, 20. Élőnyelvi konferencia)

2019: kötet (társ)lektorálása (Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.) 2019: Alkalmazott nyelvészeti kisszótár, Bp: ELTE Eötvös Kiadó); tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2019, Félúton 2019 kötet, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. kötet, 34. OTDK), konferenciaabsztraktok bírálása (“Nyelvtan, diskurzus, megismerés”, MANYE)

ZSŰRIZÉS

XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat – zsűritag

KONFERENCIASZERVEZÉS

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a “(Meta)pragmatika és műfaj I-II” műhely szervezése és vezetése Csontos Nórával, szekcióelnökés)

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

JELENLEG AKTÍV NKFI/OTKA-RÉSZVÉTELEK:

2018–2022: “A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás” (NKFI K 129040, ELTE BTK Funkcionális kognitív nyelvészeti műhely) — kutató (kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)

2018–2022: “Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései “(NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály) — szenior kutató (diskurzusjelölők, inszubordinált mondatok pragmatikai jellemzői a társalgásokban)

2015–2020: “Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” (OTKA K 116217, MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — társkutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

2012-2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata); ennek keretében részvétel a nemzetközi CoFuLa projektben (l. kutatócsoport-tagságok); részvétel az Aspect in Hungarian c. workshopon (ELTE BTK, 2014. 09. 15.)

2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

NYELVTUDÁS, SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

angol, német nyelvtudás (mindkettőből komplex középfokú ORIGÓ nyelvvizsga)

statisztikai programok  (SPSS, Ropstat)

gépírás (érettségi záróvizsga)

EGYÉB KÉPESÍTÉSEK

okleveles lakberendező (OKJ 52789902, 2007) – ART Veresegyházi Oktatási Stúdió

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük