CV

CURRICULUM VITAE

Dr. Dér Csilla Ilona 

Születési hely, idő: Budapest, 1976. március 19.

E-mail: cs*******@gm***.com, de********@kr*.hu, de********@ny***.hu

doktori.hu

LinkedIn

Researchgate.net

academia.edu

A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján

KUTATÁSI TERÜLETEK

 • leíró és történeti pragmatika, diskurzuselemzés, társalgáselemzés (diskurzusjelölők és társulásaik, inszubordinált mellékmondatok, háttércsatorna-jelzések)
 • magyar nyelvtörténet (grammatikalizáció, pragmatikalizáció)
 • kognitív nyelvészeti kutatások (mentális igék konstrukciói)
 • szociolingvisztika, gendernyelvészet (tudományos szaknyelvi műfajok, nemi sztereotípiák a nyelvhasználatban, feminizmusrecepciók)

KUTATÓCSOPORT-TAGSÁGOK

Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2013-tól, társalapító és társvezető Csontos Nórával)

 • DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, 2007-től), ezen belül tagság a Metapragmatikai munkacsoportban (vezető: Tátrai Szilárd) — tag (téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói) (l. OTKA/NKFI-részvételek),
 • a DiAGram kutatójaként tag a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, 2014-től) c. nemzetközi kutatócsoportnak (finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása)
 • MTA NyTI Fonetikai Osztály Társalgáselemzési Kutatócsoport („Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” pályázat, NKFI K 128810, vezető: Horváth Viktória, 2018–2022, részvétel szenior kutatóként, téma: véleményjelölők) (l. lentebb: OTKA/NKFI-részvételek)
 • MTA NyTI Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport („Regiszterfüggő változatok a középmagyarban”, NKFI FK 135186, vezető: Gugán Katalin, 2020–2024, részvétel szenior kutatóként, téma: diskurzusjelölők és társulásaik variációs pragmatikai elemzése regiszterek mentén) (l. lentebb: OTKA/NKFI-részvételek)

Egyéb kutatócsoporttagságok:

2018-tól: Diskurzusjelölők Nyelv- és Műfajközi Kutatása Kutatócsoport (KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, vezető: Furkó Péter)

2012-től: TERMIK Kutatócsoport (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2013-tól Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont – tag

2013-tól: KRE BTK Hungarológiai Kutatócsoport (vezető: Nádor Orsolya) – tag

2016-tól: Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) (vezető: Kuna Ágnes) – tag

2008–tól ELTE BTK Fonetikai Tanszék Spontánbeszéd-kutató Műhely (vezető: Markó Alexandra)- tag

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2017–2020 ELTE PPK pszichológia MA, végzettség: okleveles pszichológus (klinikai és egészségpszichológiai szakirányon, jeles diplomával)

2018 ELTE BTK habilitáció (nyelvtudomány, eredmény: 100%)

2011–2017 KRE BTK pszichológia BA, végzettség: viselkedéselemző (jeles diplomával)

2000–2006 ELTE BTK Magyar nyelvészet doktori program, magyar nyelvtörténet alprogram, tudományos fokozat: PhD (summa cum laude)

1994–2000
ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak tanárképzéssel, végzettség: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (jeles diplomával)
ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvészet szak, végzettség: általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (kitüntetéses diplomával)
ELTE BTK magyar mint idegen nyelv szak (a 2 évből 1 évet végeztem el, nem fejeztem be)

MUNKATAPASZTALATOK

2008. okt. 1-jétől: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék – egyetemi docens

2023-tól: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet Magyar nyelvtörténeti kutatócsoport – tudományos főmunkatárs

2021. szept. 1–2022. aug. 31.: Nyelvtudományi Kutatóközpont, Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, Társalgáselemzési Kutatócsoport (megbízással)

2019. július 1–2019. december 31. MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs (félállás)

Külsős kutatóként:

 • 2018 őszétől: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)
 • 2018 őszétől: ELTE BTK DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)
 • 2015. szeptembertől 2020-ig: MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport – kutatás OTKA/NKFI projektum keretében (l. Jelenlegi OTKA-részvételek)

2004–től: Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – főiskolai adjunktus, 2007-től 2010-ig főiskolai docens
2001–2004: MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály – fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)
2001–2004: ELTE BTK és ELTE PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő – magyartanár
2001: Kiskapu Kiadó – olvasószerkesztő, korrektor, számítástechnikai szakkönyvek nyelvi lektora

2000–2001: Magna Lingua American Language School – magyar mint idegen nyelv tanár
1999-2009 között rendszeresen: Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya – részvétel a PISA, PIRLS és OKM közoktatási felmérésekben olvasásértési tesztek írójaként, értékelőjeként és a tesztértékelő csoportok felügyelőjeként
1999–2001: Országos Széchényi Könyvtár, Olvasó- és Tájékoztatószolgálat – könyvtáros

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

ELTE BTK és PPK Felvételi Előkészítő: magyar nyelv és irodalom
Magna Lingua American Language School: magyar mint idegen nyelv
Kodolányi János Főiskola: 

 • előadások: Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bevezetés a szemiotikába,
 • szemináriumok: Média és nyelv (BA-n, felsőfokú szakképzésen: Sajtónyelv), Sajtónyelv (szeminárium nyomtatott sajtó szakirányosoknak, a Média és nyelv szeminárium folytatása), Szövegelemzés, Stilisztika, Írásművelés, Retorika

Károli Gáspár Református Egyetem: oktatás magyar nyelv és irodalom BA-n, Magyartanári MA-n, MID MA-n, Terminológia MA-n, osztatlan magyartanári szakon:

 • szemináriumok BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika (nyelvmentor szakirányon), Nyelvészeti filológia, A szöveg pragmatikai értelmezése, Nemek és nyelvhasználat (speckoll), Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvtörténet, Grammatikalizáció (speckoll), Szociolingvisztika, Szófajtan-alaktan, Retorika és stilisztika, Szakdolgozati szeminárium
 • előadások BA-n: Szintagmatan-mondattan, Pragmatika
 • szemináriumok MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Pragmatika (terminológia MA), Kommunikáció (terminológia MA), Pragmatika (diskurzuselemzés) (magyartanári MA), Nyelvtörténet 1. (magyartanári MA, RCL), Nyelvtörténet 2. (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (MID MA), Pragmatikai jelölők, diskurzusjelölők (speckoll, magyartanári MA)
 • előadások MA-n: Szintagmatan-mondattan (magyartanári MA), Kommunikáció és pragmatika (terminológia MA), Nyelvtörténet (MID RCL)

KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely:

2020/2021. őszi félév: „A diskurzusjelölők kialakulásáról” c. óra (online óra)

2019/2020. tavaszi félév: „Inszubordináció a magyarban: a hogy kötőszós változatok” c. óra (távoktatás)

2018/2019. őszi félév: „A nyelvváltozások típusai és egymással való összefüggésük”; „(De)grammatikalizáció és lexikalizáció” c. órák

2017/18. tavaszi félév, „Genderpragmatika” c. órák (2 alkalom)

ELTE Eötvös Collegium: 2016/17. őszi félév, Nyelv és nem c. speckoll (Bodó Csanáddal közösen, 4 alkalom)

ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet szak: 2016/17. tavaszi félév, „Nyelv és nem” c. kurzus (2 alkalommal, meghívott előadóként, Genderpragmatika c. előadás)

ELTE BTK – oktatás különböző doktori programokban (l. lentebb: Részvétel doktori programokban)

Budapesti Református Roma Szakkollégium: 2016/17. őszi félév, szakkollégiumi hétvége, Berekfürdő: „Gender, identitás, nyelv” c. kurzus

SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉSEK, OPPONÁLÁSOK
szakdolgozati témavezetések BA és MA szinten

 • Kodolányi János Főiskola: össz. 21 szakdolgozó témavezetője és 23 szakdolgozat bírálója voltam  (főbb területek: gendernyelvészet, szociolingvisztika, stilisztika, szövegtan, pszicholingvisztika)
 • KRE BTK: szakdolgozati témavezetések (25 db), szakdolgozati opponálások MA szinten (11 db), TDK-/OTDK-témavezetések (2 db)

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZERVEZETI/BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK

Nemzetköziek:

2010-től EAFT (European Association for Terminology) – tag

2016-tól IPrA (International Pragmatics Association) – tag

2020-tól: DiscourseNet — the International Association for Discourse Studies (alapító) tag

2024-től: Societas Linguistica Europaea (SLE)

2018–2020: tekom Europe– tag

Hazaiak:

1999–től Magyar Nyelvtudományi Társaság – tag, 2016-tól: az Általános Nyelvészeti Szakosztály titkára, 2021-től a Megemlékezési Bizottság, illetve a Gombocz-díj Bizottság tagja)

2015-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) – tag

2008–tól MTA Köztestület – tag

2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat – szerkesztőbizottsági tag

2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat – szakmai bizottsági tag

2021-től: MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság – tag

2021-től: AlkNyelvDok – programbizottsági tag

2023-tól: MTA Nyelvtudományi Bizottság – tag

Egyéb tagságok, tisztségek:

2022-től: KRE BTK Könyvtárügyi és Tudományos Láthatósági Bizottság – tag

2008-tól: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék: a tanszéki könyvtár felelőse

2017-től: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely – műhelytag

2010-2013: KRE BTK Kreditátviteli Bizottság – tag

2008-tól: KRE BTK (Magyar Nyelvtudományi Tanszék): kari TDK-zsűrizés, MA-felvételi bizottságokban részvétel tagként, záróvizsgáztatás/államvizsgáztatás vizsgaelnökként és tagként

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK

2001-2004 Fiatal kutatói ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály)
2010-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, két évig szülési szabadság miatt halasztva)

2016 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért (MTA)

2019 Az Év Publikációja Díj (Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában, Csontos Nórával) (KRE BTK/TáTK)

2021-2024 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA)

2021/2022 ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj

2022/2023 ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj

2023/2024 ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj

2024-2025 Szenczi Molnár Albert Díj (KRE)

RÉSZVÉTEL DOKTORI PROGRAMOKBAN

TÉMAVEZETÉS:

 • Eszéki Aliz (ELTE BTK, 2013-, társtémavezető): Árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata
 • Weidl Zsófia (ELTE BTK, 2017-, társtémavezető): Egyetnemértések pragmatikofonetikai vizsgálata
 • Dömötör Éva (PPKE BTK, 2011-2022, társtémavezető), Demonstratívumok konstrukciós megközelítésben (fokozatot szerzett, 2022)
 • Jóri Anita (ELTE BTK, 2010-2017, témavezető), The language of electronic music discourse community (fokozatot szerzett, 2017)

témakiíró az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában

OKTATÁS:

 1. 2010/2011. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Magyar Nyelvészet Doktori Iskola Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram: „Diskurzusjelölők funkcionális keretben való vizsgálata” kurzus (szeminárium)
 2. 2011/2012. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, Alkalmazott szociolingvisztika I.: „Gendernyelvészet” kurzus
 3. 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, „Alkalmazott gendernyelvészet” c. óra (szeminárium)
 4. 2014/2015. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, „Gendernyelvészet” c. óra
 5. 2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, „Gendernyelvészet” c. óra (előadás)
 6. 2015/2016. ŐSZI FÉLÉV: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Iskola, nyelvtörténet alprogram, „Gender és udvariasság a diakróniában” c. kurzus (szeminárium)
 7. 2018/2019. ŐSZI FÉLÉV, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola II. évf., „A spontán beszéd pragmatikája: a diskurzusjelölők 1-2.” c. óra
 8. 2018/2019. TAVASZI FÉLÉV, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola, „Diskurzuselemzés” c. kurzus
 9. 2019/2020. TAVASZI FÉLÉV, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Interkulturális Nyelvészet Doktori Program, „(Inter)cultural approach to grammar” c. kurzuson belül „Insubordination or stand-alone dependent clauses in Hungarian and elsewhere” c. óra Brdar-Szabó Ritával  (távoktatás)

DOKTORI FELVÉTELI, SZIGORLAT/KOMPLEX VIZSGA, TÉMAVÉDÉS

 1. 2011. tavasz: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában
 2. 2012. tavasz: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában
 3. 2014. nov. 24.: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészeti doktori program szigorlati bizottságában (alkalmazott szociolingvisztika, ill. nyelvészeti alkalmazások tárgykörben) (Kohári Anna, Auszmann Anita)
 4. 2015. jún. 10.: részvétel a DE BTK Nyelvtudományok Doktori Iskola Angol Nyelvészet doktori alprogram szigorlati bizottságában (szociolingvisztika tárgykörben) (Abuczki Ágnes)
 5. 2018. jún. 7.: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben) (Kresztyankó Annamária)
 6. 2018. jún. 27.: részvétel az SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti nyelvészet doktori program témavédésén (diskurzusjelölők) (Kondacs Flóra)
 7. 2018. nov. 23.: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben) (Hantó Réka)
 8. 2019. máj. 29.: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (kognitív nyelvészet tárgykörben) (Hrenek Éva)
 9. 2020. június 25.: részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (kognitív nyelvészet tárgykörben) (Szlávich Eszter) (online vizsga)
 10. 2021. június 11.: részvétel az SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti nyelvészet doktori programjának komplex vizsgáján (pragmatika tárgykörben) (Kondacs Flóra) (online vizsga)
 11. 2021. június 15. részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (kognitív nyelvészet tárgykörben) (Roskó Mira) (online vizsga)
 12. 2024. március 7. az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori program komplex vizsgáján (Drávucz Fanni)

RÉSZVÉTEL DOKTORI VÉDÉSI BIZOTTSÁGOKBAN, ELŐVÉDÉSEKEN

 1. 2011. március, május: Schirm Anita, SZTE, „A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján”  (előopponens és opponens)
 2. 2011. december: Kuna Ágnes, ELTE, „A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben” (titkár)
 3. 2012. március: Imrényi András, ELTE, „A magyar mondat viszonyhálózati modellje” (titkár)
 4. 2012. június: Sólyom Réka, ELTE, „A mai magyar neologizmusok szemantikája” (tag)
 5. 2012. február, december: Koczogh Helga Vanda, DE, „The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students” (előopponens, opponens)
 6. 2013. március, november: Nagy C. Katalin, SZTE, „A katalán „anar + főnévi igenév” szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben” (előopponens, opponens)
 7. 2014. május: Beke András, ELTE, „Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban” (titkár)
 8. 2014. január, 2015. június: Abuczki Ágnes, DE, „A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context – A corpus-based analysis of mondjuk (~’say’), ugye (~’is that so?’) and amúgy (~’otherwise’)” (előopponens, opponens)
 9. 2015. június: Pap Kinga Ágnes, ELTE, „A nyelvi agresszió formális és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban” (tag)
 10. 2016. május: Kuna Ágnes, ELTE, „A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben — kognitív nyelvészeti elemzés” (tag)
 11. 2016. június 7. Szántó Anna, ELTE, „Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében” (tag)
 12. 2016. november 8. Auszmann Anita, ELTE, „Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői” (titkár)
 13. 2017. június 7., szeptember 22. Folmeg Márta, ELTE, „Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai” (előopponens, opponens)
 14. 2017. december 18. Tóth Andrea, ELTE, „A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban” (tag)
 15. 2019. február 25., szeptember 9. Molnár Cecília Sarolta, ELTE, „Speciális kérdések? Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata” (elővédésen titkár, védésen titkár)
 16. 2019. április 3. Danyang Kou, ELTE, „The concept of family in Mandarin Chinese — A cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese jia” (tag)
 17. 2019. február 22., december 5. Varga Mónika, ELTE, „Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra” (előopponens, tag)
 18. 2021. január 13. Krizsai Fruzsina, ELTE, „Halottbúcsúztató versek pragmatikai vizsgálata” (opponens, online védés) 
 19. 2021. június 25. Pomázi Bence, ELTE, „A -nak/-nek rag poliszémiája” (titkár, online védés)
 20. 2020. március 4., 2021. dec. 1. Dubravka Kubatov, ELTE, „Complementing speech acts: A cross-linguistic approach based on English, French, Croatian, Hungarian, German, Italian and Spanish” (előopponens, opponens – angol nyelvű, online védés)
 21. 2022. március 24. Németh Luca Anna, ELTE, „A magyar nyelvi udvariasság fogalma a 18. század második és a 20. század első felének illemirodalmában” (tag)
 22. 2023. január 18., szept. 19. Konczné Bácsi Enikő, ELTE, „A kérés (és az ahhoz kapcsolódó jelenségek) megfogalmazásának módjai a középmagyar korban” (előopponens, tag)
 23. 2023. május 12., 2024. jan. 19. Hrenek Éva, ELTE, „Igei poliszémia és igei szinonímia a magyarban” (előopponens)
 24. 2023. május 22. , dec. 7. Pankovics Bálint Gergely, ELTE: „Verbális közlések ismétlésének és feldolgozásának sajátosságai a magyarban” (előopponens, opponens)
 25. 2023. június 6., 2024. február 21. Marcsenkóné Kondacs Flóra, SZTE: „Az óvodások félintézményes hanganyagaiban megjelenő diskurzusjelölők jelentéséről a kibővített Natural Semantic Metalanguage modell alapján”, ill. „A hát, az izé és az ugye diskurzusjelölők jelentéseinek ábrázolása a kibővített Natural Semantic Metalanguage modellben” (előopponens, opponens)
 26. 2024. március 5. Kresztyankó Annamária, ELTE: „Cigány gyermekek és kamaszok nyelvi szocializációja” (tag)

RÉSZVÉTEL HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁGBAN

2015. 11. 20., ELTE: Anne Tamm (angol nyelven) — a Szakmai Bíráló Bizottság titkára

2016. 10. 28., ELTE, Ittzés Máté — a SzBB tagja

2021. 10. 26., SZTA, Schirm Anita — opponens és a SZBB bizottság titkára

2022. 10. 20., ELTE, Laczkó Krisztina — opponens

2023. 02. 10,. ELTE, Kuna Ágnes — opponens

EGYÉB TÉMAVEZETÉSEK

2020 őszétől: ÚNKP-témavezetés (Pomázi Bence, ELTE, grammatikalizáció)

2021 őszétől: ÚNKP-témavezetés (Pomázi Bence, ELTE, másodlagos grammatikalizáció)

KONFERENCIASZERVEZÉS

DiscourseNet-DiPVaC 2024, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2024. június 12-14. (társszervező)

Pragmatika Kerekasztal 2024. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2024. június 14. (társszervező)  

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon, Bp., 2022. június 10. Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoport (szerv.biz.)

DOKU2020, Bp., 2020. február 6. KRE BTK (szervezőbizottsági tag, szekcióelnöklés)

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15—16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a „(Meta)pragmatika és műfaj I-II” műhely szervezése és vezetése Csontos Nórával, szekcióelnökés)

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30–31. KRE BTK – MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink — Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference  Budapest, KRE BTK, 2016. április 11-14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit – Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12–13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) – Károli Gáspár University – Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

JELENLEG AKTÍV PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELEK:

2020–2025: „Regiszterfüggő változatok a középmagyarban” (NKFI FK 135186, vezető: Gugán Katalin, MTA NyTI Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — szenior kutató (diskurzusjelölők és társulásaik variációs pragmatikai elemzése regiszterek mentén)

2018–2024: „A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás” (NKFI K 129040, ELTE BTK Funkcionális kognitív nyelvészeti műhely) — kutató (kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

2018–2024: „Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései „(NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály) — szenior kutató (diskurzusjelölők, inszubordinált mondatok pragmatikai jellemzői a társalgásokban)

2018–2021: „Multidiszciplináris diskurzuskutatások” kari pályázat, KRE BTK, vezető: Furkó Péter, téma: diskurzusjelölők

2018–2021: „A magyar nyelv és a szakmai kultúra” kari pályázat, KRE BTK, vezető: Fóris Ágota, téma: diskurzusjelölők a szaknyelvekben

2015–2020: „Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” (OTKA K 116217, MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) — társkutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)

2012-2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata); ennek keretében (l. kutatócsoport-tagságok); részvétel az Aspect in Hungarian c. workshopon (ELTE BTK, 2014. 09. 15.)

2010-2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) — megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008-2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) — szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)

SZAKMAI ÉS NYELVI LEKTORÁLÁSI, EGYÉB OPPONENSI FELADATOK

2005: tanulmányok lektorálása (Oszkó Bea–Sipos Mária (szerk.) BUM 4. Uráli grammatizáló c. kötet; Acta Linguistica Hungarica)

2007:tanulmányok lektorálása (Nyelvtudományi Közlemények),diákköri pályamunka bírálata az OTDK Társadalomtudományi Szekciójában

2009:tanulmány lektorálása (Magyar Terminológia)

2011: diákköri pályamunkák bírálata az OTDK Humán Szekciójában (pragmatika, gendernyelvészet),lektorálások (NyK, Beszédkutatás, THL2), konferenciaabsztraktok bírálata

2012: konferenciaabsztraktok bírálata (CECILS2, Félúton 8.) tanulmányok lektorálása (MNy; THL2; Beszéd, adatbázis, kutatások kötet)

2013: tanulmányok lektorálása (Félúton 8. kötet, Lingdok13-kötet)

2014: tanulmányok lektorálása folyóiratokba és kötetekbe (Beszédkutatás, NyK, Jelentés és nyelvhasználat 2014/1, Nyelvben a világ c. kötet, TNTeF 2014/2), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2014, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 1.)

2015: tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2015, Jelentés és nyelvhasználat, TNTeF), konferenciaabsztraktok bírálata (Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2.), könyv nyelvi szerkesztése-lektorálása (Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei)

2016: tanulmányok lektorálása (Ladányi – Hrenek szerk. 2016. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai), konferenciaabsztraktok bírálata (Félúton 2016)

2017: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba, tanulmánykötetekbe, konferenciákra (Beszédkutatás 2017, Jelentés és Nyelvhasználat, Magyar Nyelv, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 4. konferencia, KözösHang doktoranduszkonferencia, tanulmány a Szécsényi & Németh T. szerk. Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára c. kötetbe)

2018: tanulmányok, absztraktok lektorálása folyóiratokba (Alkalmazott Nyelvtudomány, Argumentum, The Phonetician; Ösvények, Jelentés és Nyelvhasználat), konferenciákra (Forráskonferencia 3., Félúton 2018, 20. Élőnyelvi konferencia)

2019: kötet lektorálása (Furkó Péter 2019: Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgatókönyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben; Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.) 2019: Alkalmazott nyelvészeti kisszótár, Bp: ELTE Eötvös Kiadó); tanulmányok lektorálása (Beszédkutatás 2019, Félúton 2019 kötet, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. kötet, 34. OTDK, Jelentés és Nyelvhasználat, 27. MANYE-kötet), konferenciaabsztraktok bírálata („Nyelvtan, diskurzus, megismerés”, 27. MANYE, 23. Lingdok, 15. Félúton, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2019)

2020: kötet lektorálása (Csontos Nóra 2020: Szakszöveg-tipológia), tanulmányok (Beszédtudomány, Anyanyelvünk évszázadai 6., Simon — Tolcsvai szerk.: Nyelvtan, diskurzus, megismerés), absztraktok (Félúton) bírálása

2022: tanulmányok lektorálása (Jelentés és Nyelvhasználat, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei)

ZSŰRIZÉS

XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat – zsűritag

36. OTDK, Humán Tudományi Szekció 2023, Kognitív nyelvészet és pragmatika tagozat, zsűrielnöklés

NYELVTUDÁS, SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

angol, német nyelvtudás (mindkettőből komplex középfokú ORIGÓ nyelvvizsga)

statisztikai programok  (SPSS, Ropstat)

gépírás (érettségi záróvizsga)

EGYÉB KÉPESÍTÉSEK

okleveles lakberendező (OKJ 52789902, 2007) – ART Veresegyházi Oktatási Stúdió

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük