Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Simon Gábor 2014. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

simon

Simon Gábor kötetében különleges kísérletet tesz a rím nyelvészeti megközelítésére: egy olyan kognitív poétikai rímelméletet alapoz meg, amelyből – őt idézve – „a poétikai struktúrák szemantikai motiváltsága, referenciális komplexitása felismerhetővé válik” (p. 9). Olyannyira, hogy kutatása eredményeképpen a rím szemantikai motiváltságát mutatja ki, azt tartja elsődlegesnek – a ritmikai, hangzásbeli szerep is fontos, de másodlagos a rím szerveződése szempontjából.

További tudnivalók a könyvről: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=428

A megismerés és az értelmezés konstrukciói

konyv

Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) 2013: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

A Tolcsvai Nagy Gábor professzort-akadémikust a 60. születésnapja alkalmából köszöntő kötetet három olyan tanítványa-kollégája szerkesztette, akik az általa az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén tíz éve életre hívott és vezetett DiAGram Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhelyben is meghatározó tagok.

A könyv négy nagyobb tematikus fejezetre osztható: A nyelvről való gondolkodás konstrukciói; A nyelvi kifejezések konstruálása; Nyelvek, változatok és változások; Az irodalomértés konstrukciói; s a címek jól mutatják Tolcsvai Nagy Gábor sokirányú munkásságát, különösen annak a nyelvészetet és az irodalmat összekapcsoló, leginkább a művészi nyelvhasználatot nyelvészeti szempontból elemző vonulatát. 23 tanulmány kapott benne helyet, amelyek szerzői – kollégák, tanítványok – mind a magyar nyelvet vizsgálják valamilyen módon.

Ám ahelyett, hogy ezek közül emelném ki a számomra érdekesebbeket (vannak szép számmal), a kötetet — az Előszó után — felvezető beszélgetésről írnék röviden, amelyet a szintén kognitív nyelvész Andor József készített az ünnepelttel („A funkcionális és kognitív szemléletű nyelvleírásról”, pp. 17–35). Ebből nemcsak azt tudhatjuk meg részletesen, miért éppen — főként a Langacker-féle — kognitív nyelvelméletben találta meg Tolcsvai Nagy Gábor a maga számára követendő irányzatot, amelynek legjelentősebb hazai interpretálója és továbbgondolója lett, hanem azt is, hogy milyen más tudósok és elméletek hatottak rá nagymértékben, és miért (pl. Halliday, Gadamer, Németh G. Béla). Ezenkívül arról is hírt kapunk, hogy elkészülőben-megjelenőben van a magyar nyelv kognitív nyelvész szerzőtársakkal íródó, funkcionális kognitív szemléletű grammatikája, amely két meghatározó Tolcsvai Nagy-kötetet követ majd a sorban: a Bevezetés a kognitív nyelvészetbe címűt, amely ugyancsak 2013-ban jelent meg, mint ez az ünneplőkötet, illetve az azt megelőző, 2010-es Kognitív szemantika.

Mindezek mellett az irányzat olyan meghatározó fogalmairól is elbeszélget a két kognitivista, mint a szaliencia, annak összefüggése a profilálással, vagy a kognitív szövegtanok problematikájáról, de ugyanúgy kitérnek a konkurens elméletek bizonyos alapvető elemeire, mint a modularitás, hogy végül a nyelvi sztenderdizáció felé vegyék az irányt, elmélyülve a funkcióigék témájában, illetve a magyar sztenderd alapos(abb) kutatásának szükségességében.

 

Bevezetés a kognitív nyelvészetbe

Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 392 p.

 

 

Rég várt kötet Tolcsvai Nagy Gábor A bevezetés a kognitív nyelvészetbe  című munkája a 2010-es (és a 2011-es, javított változatú) Kognitív szemantika után. Mivel a könyv hátoldalán olvasható összegzés igen informatív, kedvcsinálónak ezt idézem:

“A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, úgy, hogy társa figyelmét beszédének tárgyára irányítja. A nyelvi jelentés fogalmi kidolgozása az emberi megismerés általános elmebeli lehetőségei szerint történik meg. A nyelvi rendszer a megismerő és cselekvő ember tevékenysége során funkcionál, közös figyelmi és jelentésképző jelenetekben, egy kultúra közegében. A nyelvi rendszer megtanulandó sematikus, konvencionált nyelvi szerkezetek hálózata. E struktúrák meghatározó összetevője a jelentés; e struktúrák mindig a beszédhelyzethez és a beszélgetésben részt vevők éppen előhívott tudásához igazodó nyelvi szerkezetekben valósulnak meg. Rendszer és használat szorosan összefügg. A Bevezetés részletesen tárgyalja a kommunikációs alaphelyzetet, a kognitív nyelvészet tudományelméleti alapjait és elméleti keretét. A prototípuselvű kategorizáció, a konstruálás tényezői (a figyelem, a perspektiváltság, a séma, a lehorgonyzás és a szubjektivizáció) éppúgy részletes kifejtést kap, mint a jelentés (így a metafora, a poliszémia, a referenciapont-szerkezet, a kompozitumszerkezet, az egyszerű mondat szemantikája). Külön fejezet foglalkozik a stílus és az irodalomértés kognitív leírásával, valamint kitér a nyelvpedagógiai kérdésekre.”

Október 25-26: nemzetközi funkcionalista konferencia

2010. október 25-én (hétfőn) és 26-án (kedden) az ELTE BTK-n a DIAGram Funkcionalista Nyelvészeti MűhelyBeyond dichotomies” címen nemzetközi konferenciát tart Budapesten, az ELTE BTK-n.
Plenáris előadók: Bernd Heine, Susanne Niemeier

PROGRAM

Monday, 25th October
09.00–10.00 Registration
10.00–10.30 Opening Address (“Gólyavár”)
10.30–11.30
Plenary 1
Bernd Heine – Between sentence grammar and discourse grammar: On “pragmaticalization”
11.30–12.00 Coffee
12.00–13.30
Session 1 (Room 329)
12.00–12.30:
Linda L. Thornburg and Klaus-Uwe Panther – Beyond antonymy: from stasis to dynamic construal
12.30–13.00:
Gábor Tolcsvai Nagy – Construing the subject: Epistemological and semantic variability in Hungarian
Session 2 (Room 331)
12.00–13.30:
Klaas Willems – Linguistic knowledge and language use: A (false) dichotomy? The “compositionality principle” revisited
12.30–13.00:
Chiara Fedriani and Emanuele Miola – From phasal adverbs to discourse markers in the languages of Europe: a case study in pragmaticalization
13.30–14.30 Lunch
14.30–16.00
Session 1 (Room 329)
14.30–15.00:
Alexandra Bozhidarova Bagasheva – The (dis)continuous nature of compound verbs
15.00–15.30:
Karen Van de Cruys – On the grammaticalization of the Russian universal concessive conditional construction with particle ni
15.30–16.00:
Jari Sivonen – The grammaticalization of the Finnish suorittaa-construction ‘perform’, ‘carry out’
‘perform’, ‘carry out’
Session 2 (Room 331)
14.30–15.00:
Szilárd Tátrai – The physiological and social bases of deixis
15.00–15.30:
Krisztina Laczkó – Spatial deixis in Hungarian
15.30–16.00:
Chiaki Kumamoto – Whoever it is or Whoever s/he is?–Distinguishing between Specification and Identification
16.00–16.15 Coffee
16.15–17.45
Session 1 (Room 329)
16.15–16.45:
Mária Ladányi – Rules or schemas in derivation
16.45–17.15:
Teresa Valles – Morphological productivity: at the crossroads of language system and language use
17.15–17.45:
Chia-Lin Shih – The myth of frequency: A case study of sha hen da sha bu yong qian in Mandarin Chinese
Session 2 (Room 331)
16.15–16.45:
Csilla Ilona Dér – How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?
16.45–17.15:
John Peate – Problematising the verb category: A case study in translating Arabic poetry
17.15–17.45:
Bálint Tanos – Lexicalised reduplicated verbs and verbal plurality in Sumerian
19.00 Dinner (Festetics Palace)
Tuesday, 26th October
9.00–10.00:
Plenary 2 (“Gólyavár”)
Susanne Niemeier – On the meaningfulness of English tense and aspect – a Cognitive Grammar perspective
10.15–11.45
Session 1 (Room 329)
10.15–10.45:
Ilona Tragel and Liina Lindström – The similarities and differencies between Estonian impersonal, passive and possessive perfect constructions
10.45–11.15:
Kornélia Papp – The spatial nature of being important
11.15–11.45:
Ágnes Kuna – Pragmatical description of Hungarian medical recipes as a text-type between the 15th-17th century in its socio-historical context
Session 2 (Room 331)
10.15–10.45:
Sylwia Dzereń-Glowacka – Unconventional scene construals in linguistic and non-linguistic components of printed advertisements
10.45–11.15:
Alina Kwiatkowska – Simple descriptions of pictures as icons of the “syntax of perception”
11.45–12.00 Coffee
12.00–13.30
Session 1 (Room329)
12.00–12.30:
Péter Pelyvás – The modal and the temporal in will
12.30–13.00:
Nóra Kugler – The relationship between the semantic domains of epistemic modality and evidentiality, in view of research findings on Hungarian
13.00–13.30:
Katalin Szili – Aktionsart – from a different perspective
Session 2 (Room 331)
12.00–12.30:
István Kenesei – The end of dichotomies?
12.30–13.00:
András Imrényi – Gerunds without word classes
13.00–13.30:
Carmen Aguilera Carnerero – The nature of indirect objecthood
13.30–14.30 Lunch
14.30–16.00
Session 1 (Room 329)
14.30–15:
Dylan Glynn – Capturing complexity beyond the dichotomy. A multifactorial method for the analysis of semantic structure
15.00–15.30:
Gabriella Kothencz – A meaning-based approach to the formation of tri-directional adverbial suffixes in Hungarian
15.30–16.00:
Gábor Simon – The grammar of metaphor – Dynamic conceptualization in metaphorical expressions
Session 2 (Room 331)
14.30–15.00:
Marja Nenonen – Continuum of idiomaticity in Finnish
15.30–16.00:
Esa Penttilä – Idiomatic expressions and the interface between lexicon and syntax
15.00–15.30:
Angel Alonso-Cortes and Matilde Vivancos – Spanish adjectival constructions: Between grammar and lexicon
16.00–16.15 Coffee
16.15–17.45
Session 1 (Room 329)
16.15–16.45:
Zsuzsanna Schnell – Linguistic dichotomies and social-cognitive continuums – a developmental approach to pragmatic competence
16.45–17.15:
Csilla Ilona Dér and Alexandra Markó – Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian
Session 2 (Room 331)
16.15–16.45:
Zoltán Bánréti and Éva Mészáros – Syntactic recursion and process of perspective taking in agrammatic aphasia
16.45–17.15:
Miklós Győri, Zsombor Várnagy, Dóra Kampis and Zsuzsanna Papp – ‘In the garden of Hungarian minds’: an exploratory eye-tracking study on sentence integration in Hungarian readers
17.45–18.00 Closing Address (“Gólyavár”)

Beyond dichotomies – jön Heine, Hopper és Niemeier!

Call for papers
Beyond Dichotomies

The DiAGram research group in functional linguistics at Eötvös Loránd
University, Department of Hungarian (Budapest) is inviting linguists
to the international conference ‘Beyond Dichotomies’, due to take
place in Budapest, 25-26 October 2010.

The conference is aimed primarily at functional cognitive linguists.
Its key topic (intended as a point of orientation rather than as a
limitation) is the general trend in functionalism to relativize or
eliminate strict dichotomies, whether at an abstract theoretical level
or in the minute details of grammatical description (cf. fuzzy edges,
continua, etc.). To name but the most wide-ranging examples,
functional linguists typically deny that a neat and principled
distinction can be made between
. semantics and pragmatics
. grammar and lexicon
. linguistic knowledge and language use
. synchrony and diachrony
. the individual-mental and the social dimensions of language.
These issues correspond broadly to research on cognitive grammar,
construction grammar, usage-based grammar, grammaticalization, etc.,
and linguists working in these fields are strongly encouraged to
participate. The organizers also have a typological focus on
agglutinative languages; however, linguists with a different research
interest are also more than welcome.
The language of the conference is English.
Confirmed keynote speakers:
Bernd Heine,
University of Cologne
Paul Hopper, Carnegie Mellon University
Susanne Niemeier, University of Koblenz-Landau

The deadline for submission of abstracts (in English; max one page
including data and references) is June 10, 2010. Please submit your
abstract by e-mail to the address of the organizing committee:
diagram@btk.elte.hu. Send your abstract as attachment to an e-mail
message (in both .pdf and .doc formats). Please indicate clearly
whether your abstract is intended as a poster or a section paper. The
abstracts will be evaluated by the organizing committee. Participants
will be notified about acceptance by July 10, 2010.

The body of the e-mail should include the following information
(preferably in this order):
1) Name of the participant
2) Title of presentation
3) Affiliation
4) E-mail address
5) Choice of paper or poster presentation

The book of abstracts will be published on the conference website, at
www.diagram.elte.hu.

The organizers at Eötvös Loránd University:
Gábor Tolcsvai Nagy
Krisztina Laczkó
Szilárd Tátrai
Mária Ladányi
Nóra Kugler