Osiris Nyelvtan!

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a…

Continue reading »

Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Simon Gábor 2014. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Simon Gábor kötetében különleges kísérletet tesz a rím nyelvészeti megközelítésére: egy olyan kognitív poétikai rímelméletet alapoz meg, amelyből – őt idézve – „a poétikai struktúrák szemantikai motiváltsága, referenciális komplexitása felismerhetővé válik” (p. 9). Olyannyira, hogy kutatása eredményeképpen a rím szemantikai motiváltságát mutatja ki, azt tartja elsődlegesnek – a ritmikai, hangzásbeli szerep is fontos, de másodlagos a rím szerveződése szempontjából. További tudnivalók a könyvről: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=428

Continue reading »

A megismerés és az értelmezés konstrukciói

Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) 2013: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. A Tolcsvai Nagy Gábor professzort-akadémikust a 60. születésnapja alkalmából köszöntő kötetet három olyan tanítványa-kollégája szerkesztette, akik az általa az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén tíz éve életre hívott és vezetett DiAGram Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhelyben is meghatározó tagok. A könyv négy nagyobb tematikus fejezetre osztható: A nyelvről való gondolkodás konstrukciói; A nyelvi kifejezések konstruálása; Nyelvek, változatok és változások; Az irodalomértés…

Continue reading »

Bevezetés a kognitív nyelvészetbe

Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 392 p.     Rég várt kötet Tolcsvai Nagy Gábor A bevezetés a kognitív nyelvészetbe  című munkája a 2010-es (és a 2011-es, javított változatú) Kognitív szemantika után. Mivel a könyv hátoldalán olvasható összegzés igen informatív, kedvcsinálónak ezt idézem: „A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, úgy, hogy…

Continue reading »

Október 25-26: nemzetközi funkcionalista konferencia

2010. október 25-én (hétfőn) és 26-án (kedden) az ELTE BTK-n a DIAGram Funkcionalista Nyelvészeti Műhely „Beyond dichotomies” címen nemzetközi konferenciát tart Budapesten, az ELTE BTK-n. Plenáris előadók: Bernd Heine, Susanne Niemeier PROGRAM Monday, 25th October 09.00–10.00 Registration 10.00–10.30 Opening Address („Gólyavár”) 10.30–11.30 Plenary 1 Bernd Heine – Between sentence grammar and discourse grammar: On „pragmaticalization” 11.30–12.00 Coffee 12.00–13.30 Session 1 (Room 329) 12.00–12.30: Linda L. Thornburg and Klaus-Uwe Panther – Beyond antonymy: from stasis to dynamic construal 12.30–13.00: Gábor Tolcsvai Nagy – Construing the subject:…

Continue reading »