10. PRAGMATIKA KEREKASZTAL

Tisztelettel meghívjuk a Pragmatika Centrum éves találkozójára, a 10. jubileumi Pragmatika Kerekasztalra
2022.október 7. 11 órától
Helyszín: Pécs, 7623, Szántó K. J u 1/b. Földszint A terem.
Szervezők:
PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Szervezők:

PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae
Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Programtervezet
11.00: érkezés, megnyitó (Szécsi Gábor, Schnell Zsuzsanna)
11:10 – 11:30: Pléh Csaba (CEU, MTA) – Bühler nyelvi funkcióitól a beszédaktusokig
11:30-11:50: Szécsi Gábor (PTE, MTA) – A nyelvfilozófia és a kognitív nyelvészet kapcsolata
——- 1. szekció: Nyelvfilozófia, alkalmazott filozófia (15 perces előadások, diszkusszió a blokk végén egyben)
11:50 – 12:05: András Ferenc (PE) – Hitelesség és az igazság pragmatikus felfogása
12:05 – 12:20: Pete Krisztián (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Wilfrid Sellars nyelvfelfogása
12:20 – 12:35: Alpaslan Ertüngealp (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A zene nyelve a gondolat nyelve? – Zene és nyelv viszonya
12:35 – 12:50: Kocsis László (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A nyelv metafizikája
12:50 – 13:05: Halász László (PTE Filozófia Doktori Iskola) -– Okság és nyelv
13:05 – 13:20: Boros János (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Nyelv és gondolkodás
13:20 – 13:30: Diszkusszió
———–
13:30 – 14:10: Ebédszünet – szendvics ebéd, kávé
———– 2. szekció: Neuropragmatika, Pszichiátria
20 perc/előadás: (15 perc plusz kérdések)
14:10 – 14:30: Unoka Zsolt SOTE (pszichiáter, filozófus) – performatív beszédaktusok, kategorizáció és diagnózisok adása, mint beszédaktus nem szándékolt következményei a pszichiátriai gyakorlatban.
14:30 – 14:50: Csulak Tímea – Herold Róbert (PTE Klinikai Központ): A nyelvfejlődés és a mentalizáció szerepe szkizofréniában.
14:50 – 15: 10: Ivaskó Lívia (SZTE) – Neuropragmatikai szempontok a nyelvi rehabilitációban
15:10 – 15:30: Németh T. Enikő (SZTE) – Összefoglaló a Pragmatika Centrum előző évéről
15:30: Zárás

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoportjához kapcsolódó NKFI K 128810 pályázat kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

A felkért plenáris előadások mellett fókuszált multimodális prezentációk formájában ismerhetik meg az érdeklődők a társalgáselemzéssel kapcsolatos hazai kutatási eredményeket.

A konferencia időpontja: 2022. június 10.

Helyszín: Nyelvtudományi Kutatóközpont, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, szíveskedjenek regisztrálni az alábbi linken legkésőbb június 8-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4W0zTwSMGPLqrSVCJphIcaktZgog5e6loJX1_sOi5wydog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROGRAM

8:30-9:30 Regisztráció
9:30-9:45 Prószéky Gábor: Köszöntő és megnyitó
9:45-15:00 Plenáris előadások
9:45-10:15 Pléh Csaba A társalgáselemzés az elméletek és tények között
10:15-10:45 Markó Alexandra Fonetikai szempontok a társalgáselemzésben
10:45-11:15 Németh T. Enikő Implicit pragmatikai jelenségek vizsgálati lehetőségei szóbeli diskurzusokban: módszertani problémák
11:15-11:25 Kérdések és hozzászólások
11:25-11:40 Szünet
11:40-12:10 Hunyadi László A HuComTech multimodális élőnyelvi korpusz
12:10-12:40 Furkó Péter Mit tud a mesterséges intelligencia a diskurzusjelölőkről?
12:40-12:50 Kérdések és hozzászólások
12:50-13:30 Szendvicsebéd
13:30-14:00 Schirm Anita A diskurzusjelölők mint érzelemkifejező eszközök – egy call centeres korpusz adatai alapján
14:00-14:30 Bodó Csanád Hétköznapi társalgások kritikai szociolingvisztikai elemzése
14:30-15:00 Boronkai Dóra A társalgáselemzés mint alkalmazott tudomány
15:00-15:10 Kérdések és hozzászólások
15:10-15:20 Szünet

15:20-17:00 Fókuszált multimodális prezentációk
Asztalos Anikó: A fatikus nyelvi elemek determináltsága a tanári beszédben
Bóna Judit – Hámori Ágnes: Gyermekek társalgásának fonetikai és konverzációs jellemzői 6 éves kor körül – a
nyelvi, kognitív és társas-kulturális aspektusok találkozásai
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban
Gyarmathy Dorottya: A szünettartási stratégiák alakulása a társalgó partner személyének függvényében
Horváth Viktória – Huszár Anna – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya: Online és offline társalgások időzítési
jellemzői – elemzés dinamikus keretben
Hoss Alexandra: A társas interakciók, pragmatikai képességek mérési lehetőségei a (klinikai) gyakorlatban
Illés Tekla: Változó világ, tradicionális szokások – Bókokra adott válaszok elemzése online, illetve személyes kommunikáció során
Krepsz Valéria: A légzés szerepe a beszédben – A respiráció objektív mérési lehetőségei a társalgásokban
Kuna Ágnes – Domonkosi Ágnes: Társas deixis és a kapcsolatépítés az orvos-beteg interakcióban
Németh Zsuzsanna: Implikatúrák kutatása a konverzációelemzés elméleti keretének segítségével
17:00- Fogadás
A szimpózium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című pályázatának keretében valósul meg.

absztraktfuzet

SZEPRAKONF 2022

A 100 éves Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika
Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika

Tagozata 2022-ben ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát.

A konferencia időpontja: 2022. április 29. (péntek)
Helye: SZTE BTTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

Az ünnepi évhez, a Szegedi Tudományegyetem alapításának 100. évfordulójához
kapcsolódóan szerveződő konferenciát személyes jelenlétben szeretnénk megtartani, az
érvényes járványügyi előírások betartásával.

Örömmel látjuk az érdeklődőket!

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont
Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozat

PROGRAM

9.30 megnyitó: Szilágyi Zsófia egyetemi tanár, az SZTE BTK dékánhelyettese és Németh T. Enikő
tanszékvezető egyetemi tanár
9.40-11.10 első szekció (moderátor: Németh T. Enikő)
Szeverényi Sándor: Idéző szerkezetek és evidenciális rendszerek közötti összefüggésekről
Csontos Nóra: Perspektivizáció, perspektiváltság, idézés
Mohay Zsuzsanna: Az evidencialitás jelölésének módjai az -á/-é jeles múlt idő használatában
Bethlen Miklós önéletírásában
Varga Mónika: Alkalmas ideig gyötörve: Pragmatikai markerek funkcióinak alakulásáról 16-18. századi
regiszterekben
11.10-11.30 szünet
11.30-13.00 második szekció (moderátor: Ivaskó Lívia)
Brdar-Szabó Rita – Simon Gábor: Megszemélyesítő metonímiák – metonimikus megszemélyesítések
Galac Ádám: A látás, hallás és szaglás érzeteinek megszemélyesítő konceptualizációi magyar és angol
nyelvben: empirikus vizsgálat
Roskó Mira: A főnévi jelzők kérdőíves vizsgálata
Virovec Viktória: Mi is az a kellesz? – Egy empirikus kutatás eredményei
13.00-14.00 ebédszünet
14.00-15.30 harmadik szekció (moderátor: Németh Zsuzsanna)
Grotics Orsolya – Farkas Judit- Alberti Gábor: Minek? Miért?! Mit?!
Udvardi Anna: Miért nem a feltett kérdésre válaszolnak a betegek?
Molnár Cecília: „Kimegy a térképből… Kimegy a térképből?”
Gyuris Beáta: Nem-e?
15.30-15.50 szünet
15.50-17.20 negyedik szekció (moderátor: Szécsényi Tibor)
Nagy Julianna: A lírai én konstrukciója
Dér Csilla: A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és
problémái
Rákosi György: Visszaható névmások és koreferencia a magyarban
Maleczki Márta: A produktív szerkezetekben előforduló puszta köznévi argumentumok szemantikai
tulajdonságai
17.20-17.30 zárszó

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share