Nyelvészeti hallgatói konferencia Pécsett

vegtelenbenytA Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Nyelvtudományi Tanszéke a Kerényi Károly Szakkollégiummal együttműködve évente megrendezésre kerülő hallgatói konferenciasorozatot indít útjára Végtelenbe tartó nyelvészet címmel.

A konferencia időpontja: 2016. november 12.

A rendezvény célja elsősorban a különböző intézmények és a nyelvtudományhoz kapcsolódó diszciplínák közti szakmai diskurzusok kialakítása, fenntartása és ápolása. Éppen ezért a szervezők sok szeretettel várnak előadókat Magyarország határán belülről és azon túlról, valamint olyan tudományterületek (irodalomtudomány, filozófia, informatika, matematika stb.) képviselőit, akik előadásaikkal hozzájárulnak a nyelvtudomány fejlődéséhez, színesítéséhez. A jelentkezés a konferenciára bármilyen képzéstípusú (osztatlan, BSc, BA, MSc, MA, PhD) hallgató számára lehetséges.

Jelentkezni a konferencia e-mail címére elküldött absztrakttal lehet, amelynek tartalmi és formai követelményei a következők:
– név, intézmény, szak, képzéstípus, évfolyam, valamint legalább egy témavezető tanár feltüntetése
– körülbelül egy oldalas terjedelem
– rövidítések és lábjegyzetek elkerülése
– empirikus kutatás esetén tartalmazza a hipotéziseket és az eredményeket
– elméleti jellegű munka esetén tartalmazza az alapvetéseket, a módszereket és a konklúziót.

A konferencia e-mail címe: pte.vtny@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 18.

A szervezők az absztraktokat az adott témában jártas lektor véleménye alapján fogadják el. Az absztraktok elfogadásáról és a programról a jelentkezők várhatóan 2016. október közepéig kapnak értesítést.

Az előadások tervezett időtartama: 20 perc

A részvétel a konferencián az előadóknak és az érdeklődőknek egyaránt ingyenes! A szervezők és az érdeklődők közti kommunikációt az esemény facebook-oldala is könnyíti:

https://www.facebook.com/events/1036347876443122/?active_tab=highlights

Az előadások írásos változatai a konferenciához kapcsolódó tanulmánykötetben fognak megjelenni.

Nyelvelmélet és diakrónia 2016

Nyelvelmélet és diakrónia 2016 konferenciafelhívás a nytud.hu-ról:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának Elméleti Nyelvészet és Magyar Nyelvészet Tanszékei konferenciát hirdetnek Nyelvelmélet és diakrónia címmel. A konferenciára olyan előadásokat várunk, melyek nem csupán felmutatnak bizonyos nyelvtörténeti jelenségeket, hanem valamely közismert elmélet alapfeltevéseire és módszertanára támaszkodva a megfigyelt nyelvi változások kiváltó okait, lefolyásuk törvényszerűségeit és elméleti tanulságait is vizsgálják.

Ma már széles körben elfogadott az a nézet, hogy egy-egy nyelv változása során nem a felnőttek grammatikája módosul, hanem az anyanyelvüket tanuló gyerekek sajátítanak el a korábbi generációk grammatikájától némileg eltérő nyelvtant. A nyelvi változások különféle magyarázatai elsősorban arra a kérdésre keresnek választ, hogyan lehetséges az, hogy a szülők generációjának grammatikája által létrehozott nyelvi tények alapján a következő generáció a szülők grammatikájától különböző nyelvtant rekonstruál. A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy azok a nyelvi tények, melyekkel a gyerekek generációja találkozik, nem pontosan ugyanolyanok, mint a szülők generációja által gyermekkorban hallott nyelvi adatok. Megnövekedhet egy-egy mindenki által ismert nyelvváltozat presztízse, használatának gyakorisága. A nyelvi környezet módosulásának oka lehet külső hatás is: valamely más
nyelvet vagy nyelvjárást beszélő népességgel való tartós érintkezés, egy másik grammatika interferenciája. A nyelvtani rendszer változásai gyakran belső okokra vezethetők vissza. Ilyen belső ok lehet a fonológiai erózió. A fonológiai „kopás” morfológiai elemek eltűnéséhez vagy  összemosódásához vezethet, s ezáltal akár nagy léptékű mondattani átalakulást is elindíthat.
Jelentéstani változások által kiváltott grammatikai változások is ismeretesek.

2016. évi konferenciánkon külön szekciót kívánunk szentelni a grammatikalizáció jelenségének, azaz, olyan folyamatok elemzésének, melyek során deskriptív tartalommal bíró elemek funkciószavakká, grammatikai formatívumokká válnak, és jelentéstani kiüresedésükkel párhuzamosan megváltoznak mondattani, morfológiai és esetleg fonológiai sajátságaik is.

Konferenciánkon örömmel adunk helyt a magyar vagy valamely más nyelv efféle történeti grammatikai változását elemző és magyarázó esettanulmányoknak. Természetesen általánosabb elméleti kérdések is felvethetők, például: van-e a változásoknak megjósolható – vagy legalábbis tipikus – iránya (vagy a több nyelvben is megfigyelhető változások párhuzamossága areális hatás következménye).

A konferenciára a PPKE Bölcsészettudományi Karán kerül sor 2016. november 22-23-án. A konferencián 30 perces előadások hangzanak el; minden előadást 10 perces vita követ. A részletes, legalább egyoldalas, legfeljebb kétoldalas előadásvázlatokat pdf (vagy esetleg rtf) formátumú csatolmányként a

nyelvelmelet@gmail.com

címre várjuk augusztus 31-ig. Egy névvel ellátott és egy név nélküli változatot is kérünk. Az elhangzó előadásokat a név nélküli előadásvázlatok közül választja ki egy bíráló bizottság. A bizottság döntéséről szeptember 30-ig küldünk értesítést. Az előadásokból lektorált kötetet állítunk össze.

É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila

https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/angol-amerikai-intezet/elmeleti-nyelveszet-tanszek/nyelvelmelet-es-diakronia-2016

Új TNTeF-szám!

cover_2016junius_300x

6. évfolyam 1. szám 2016. június

A nő és a kor/osodás Magyar vetületei 1989 óta

Barát Erzsébet: Előszó >> PDF

Tanulmányok
Tóth Andrea: Személyes etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról >> PDF
Hódosy Annamária: Hófehérke és a „korizmus”: Feminista boszorkányok és posztfeminista királykisasszonyok a mese filmes feldolgozásaiban >> PDF
Joó Mária: Az öregség filozófiája Beauvoirnál >> PDF
Tatai Erzsébet: Csúf banyák és bölcs próféták metamorfózisa. Az öregedés ábrázolása a vizuális kultúrában >> PDF
Konczosné Szombathelyi Márta: A kommunikációs szakmák nőiesedése: 100 év, a változások kora >> PDF
Hudy Róbert: „Nem minden férfi követ el nemi erőszakot”: A személyes és a társadalmi konfliktusa a WomanAgainstFeminism kampányban >> PDF
Szabó Mónika & Pál Mónika: A feminizmus, ami elválaszt és összeköt, avagy: Te milyen feminista vagy? >> PDF
Giczi Johanna & Gregor Anikó: Idő(s)mérleg: Férfiak és nők időfelhasználásának változásai az időskor felé haladva >> PDF
Bodó Csanád & Zabolai Margit Eszter: A csángó műrokon és a keresztanya: Nem és nemzet a moldvai magyar nyelv revitalizációs programjában >> PDF

Szemle
Czeferner Dóra: Nőkép, nőiség és női sorsok a történelemben (Rubicon. Történelmi Magazin. Női szerepek a történelemben [2015]: 8. 80) >> PDF
Kérchy Anna: Lilith ecsetje (Lilith Öröksége Művészeti Csoport, Tiszta Kezekben. Liget Galéria, 2016.) >> PDF

Figyelő >> PDF

Szerzőinkről >> PDF

Összefoglalók (angol nyelvű) >> PDF

NYIM 12. Úton: A tér neme, a nemek terei

nyim12A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet,Szegedi Tudományegyetem 2016. szeptember 30–október 1-én rendezi a magyar kulturális és társadalmi gyakorlatokat, jelenségeket és alkotásokat vizsgáló következő éves konferenciáját.
A NYIM 12 Szervezői ezúttal olyan előadásokat várnak, melyek a társadalmi nemekés szexualitás sajátosságait a tér fogalmán keresztül vizsgálják, illetve a tér, a terek
létrejöttét a nemek és a szexualitás szempontjából kiindulva elemzik. A társadalom- és humán tudományok területéről egyaránt várjuk az előadásokat, amelyek a társadalmi és kulturális térben/terekben való mozgás és tájékozódás jellegzetességeit,illetve a terekhez való hozzáférés feltételeiről folyó küzdelmeket elemzik különböző alkotásokban, intézményekben és korokban. Elsősorban arra szeretnénk rávilágítani,
hogy a tér, valamint annak fogalma is dinamikus jelenség, illetve kategória. Az előadások ezért reményeink szerint a magyar, illetve magyarországi
sajátos kulturális, tudományos és politikai mozgások és mozgalmak fogalmi, intézményi, tudományterületi, műfaji, regionális, nemzeti és nemzetközi határokat meg- és átrajzoló, illetve átlépő gyakorlatainak nyomán létrejövő terek, helyek és helyzetek
jellegzetességeit, illetve változásainak folyamatát vizsgálják majd.
A következő témákban várjuk az összefoglalókat:
  • A nemek/szexualitások az államszocializmusban és 1989 után
  • A migráció plurális színterei és a nacionalizmus/globalizáció
  • Társadalmi mobilitás és esélyegyenlőség
  • Emlékezés, emlékezetpolitika, trauma
  • Művészetei kísérletek a tér átírására
  • Térelméletek
  • Feminista elméletek mozgása és átalakulása
  • A vágy mint mozgás
  • Térfoglalási stratégiák és politikai aktivizmus

Május 31-ig még lehet jelentkezni!!!

A felhívás elérhető itt: http://gender.ieas-szeged.hu/documents/nyim12_cfp.pdf

A jelentkezési lap itt: http://gender.ieas-szeged.hu/conference.html

Beszédkutatás 2016 konferencia

bkut2016A Fonetikai Osztály 1992 óta szervezi meg minden második évben a Beszédkutatás című országos konferenciát. 2011 októberében, a huszadik konferencia témája A spontán beszéd volt. 2013 őszén a konferencia témája a Nyelvhasználat és alkalmazások volt. A következő konferencia (amely a huszonkettedik alkalmat jelenti) rendhagyó módon nem kettő, hanem három év után várja a beszédkutatás témakörében előadni kívánó kutatókat. A 2016-os Beszédkutatás témája: Új kihívások a beszéd kutatásában.

Jelentkezni 2016. május 31-ig lehetséges maximum 2000 karakter hosszú absztrakttal lehet a konferencia honlapján:

http://beszedkutatas.nytud.hu/