A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Konferencia
SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Időpont: 2018. október 17-18.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Program

Október 17. (szerda)
Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2–4.

10.00 Megnyitó – kari konferenciaterem

„A” szekció – Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 1.
10.10 Forgács Tamás: A modifikációs frazémaképződés eseteiről
10.40 Schirm Anita: Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében
11.10 Haader Lea: Halábori Bertalan szándékainak nyomában
11.40 Szentgyörgyi Rudolf: „illetlen szóknak nemeivel difamálta” – Mi
illetlen a középmagyar korban? 2.
12.10 Szünet
12.30 Fazakas Emese: A magyar jogi szaknyelv az Erdélyi Fejedelemség idején
13.00 Dér Csilla Ilona: Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós
függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban
13.30 Gréczi-Zsoldos Enikő: XVII. századi határviták nyelvjárástörténeti
– történeti szociolingvisztikai vizsgálata
14.00 Ebédszünet

15.00 Bába Barbara: Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai
sajátosságai az ómagyar korban
15.30 M. Nagy Ilona – Bényei Ágnes: Szó- és kifejezéskészlet a
Margit-legenda csodaelbeszéléseiben
16.00 T. Somogyi Magda: A nyelvújítás morfológiája
16.30 Horváth László: Számhasználati korpuszvallomás egy elhanyagolt
korszakról
17.00 Szünet
17.20 Zsemlyei Borbála: -kál végű igék az erdélyi régiségben
17.50 Varga Éva Katalin: A tükörjelenségek módszertani kérdései
18.20 Horváth Katalin: Idő. Fogalom – Szó – Szófejtés

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Uralisztika
10.10 Németh Endre – Szeverényi Sándor – Szoldán Péter – Varga Dániel:
Mitől plauzibilis egy számítógépes nyelvi filogenetikai modell?
10.40 Szabó Ditta: Evidencialitás az udmurt nyelvben történeti
szemantikai vonatkozásban
11.10 Sipos Mária: A lokatív mondatokban szereplő hanti ige szemantikája
11.40 Sampsa Holopainen: A magyar fej ige esetleges mordvin megfelelője
és iráni származtatása problémájához
12.10 Szünet
12.30 Maticsák Sándor: A mordvin bibliafordítások nyelve
13.00 Fejes László: Mennyire új a nganaszán palatoveláris harmónia?
13.30 Kuokkala Juha: A finnségi deverbális -o ~ -u főnévképzők
variációja és megfelelői az uráli nyelvekben
14.00 Papp Miklós: Adalékok a PU/PFU dentális spiráns kérdéséhez
14.30 Ebédszünet

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Magyar nyelvtörténet 2.
15.00 Berente Anikó: A felvidéki és dunántúli boszorkányperek beszélt
nyelvi adatai
15.30 Kocsis Zsuzsanna: Végvári fenyegetések
16.00 Kovács Éva: Adalékok a tővégi magánhangzók problematikájához
16.30 Bácsi Enikő: Peregrinuslevelekben szereplő kérdések nyelvi
megformáltsága
17.00 Szünet
17.20 Katona Csilla: Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései
17.50 Dömötör Adrienne: Mire jók az üres lapok? Pesti Mihály Bibliájának
bejegyzéseiről

Október 18. (csütörtök)
Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 3.

9.00 Kalcsó Gyula: A -t jeles múlt idő analógiás -nAk ragos T/3.
személyű alakjai a kései ómagyarban és a korai középmagyarban
9.30 Juhász Dezső: A fiatal Balassi nyelvjárásáról
10.00 Korompay Klára: Ómagyar szókészlettani és jelentéstani kérdések az
Apor-kódex alapján
10.30 Németh Miklós: Ellentmondások az és kötőszó történeti és
nyelvföldrajzi adataiban
11.00 Szünet
11.20 Egedi Barbara: Specifikus történetek – Kiemelő jelzők és a magyar
főnévi kifejezések referenciális tulajdonságai
11.50 Vladár Zsuzsa: Felvilágosodásból a romantikába. Paradigmaváltás a
nyelvészeti kutatásmódszertanban
12.20 Terbe Erika: Szemelvények a középmagyar kori írásbeliség köréből a
korai grammatikák tükrében

12.50 Ebédszünet

14.00 Póczos Rita: Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a
népességtörténeti kutatásokban
14.30 Szőke Melinda: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti
forrásértékéhez
15.00 Varga Mónika: Változatos ellentétek, ellentétes változatok a
16-18. század magánéleti regisztere alapján
15.30 P. Kocsis Réka: Ómagyar kódex klarissza apácák használatában
16.00 Korompay Eszter: S-ezés a magyarországi latin kiejtésben
16.30 Ballagó Júlia: Egy korai grammatika személyjelölő konstrukcióinak
vizsgálata funkcionális pragmatikai keretben
17.00 Szécsi Katalin: Czuczor Gergely – meg nem értett zseni vagy
szándékos rosszakaró, avagy egy nyelvészeti „baleset”, módszertani
paradigmaváltás a XIX. században
17.30 Zárszó

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Finnugor Tanszéke idén tizedik alkalommal rendezi meg „A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei” konferenciát, amelyre minden kollégát és érdeklődőt szeretettel vár.

A konferencia címe: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.
Időpont: 2018. október 17-18. (szerda és csütörtök),
Helyszín: SzTE Bölcsészettudományi Kar konferenciaterme.

Fontos dátumok:
A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2018. június 15.
Absztraktok beküldési határideje: 2018. június 15.
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról: 2018. június 30.
A részvételi díj befizetésének határideje: 2018. szeptember 30.

Elsősorban a magyar nyelv történetéhez kötődő magyar és finnugor nyelvészeti témájú előadásokkal lehet jelentkezni, de ha a nyelvi változás elméletét érintő témával jelentkezik valaki, akkor más nyelvekből származó kutatások bemutatását sem zárjuk ki. Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik a magyar, a finnugor vagy az általánosabb nyelvtörténet témájába vágó előadást tartanának, de azokét is, akik csupán résztvevőként érdeklődnek rendezvényünk iránt. Szívesen vesszük doktoranduszok érdeklődését is.

Az előadásokra rendelkezésre álló időtartam 20 perc, ezeket követi a 10 perces vita.

Részvételi díj: 10 ezer forint/fő, doktorandusz hallgatóknak 5 ezer forint/fő. 5 ezer forint/fő részvételi díjat fizetnek azok, akik nem kívánnak előadni.

A részvételi díjból kívánjuk fedezni a konferencia anyagát tartalmazó lektorált, nyomtatott kötet kiadásának költségeit, valamint „materiális tartalmakkal” megtölteni a kávészüneteket. A fizetést átutalással lehet majd rendezni, a számlázási igényeket kérjük szépen előre jelezni. Elfogadható minőségű és költségű szálláslehetőségről most is gondoskodni fogunk azon vendégeink részére, akik ezt igénylik.

Aki előadást kíván tartani, kérjük, hogy küldjön egy legföljebb egy oldalas absztraktot is az alább látható jelentkezési lappal együtt. Az összefoglalókat előzetesen szeretnénk bíráltatni, ennek eredményéről pedig mindenkit értesítünk 2018. június 30-ig.

Kérünk mindenkit, aki részt kíván venni rendezvényünkön, hogy a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és postai vagy elektronikus úton való visszaküldésével jelezze szándékát 2018. június 15-ig. A jelentkezési lapot (szkennelve vagy eredetiben), illetőleg az absztraktot az SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékére (Szeged, 6722, Egyetem u. 2-4) Németh Miklósnak (nicola@hung.u-szeged.hu) küldjék vissza.

JELENTKEZÉSI LAP
nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. konferenciára

SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Telefon: (62) 544-687
E-mail: nicola@hung.u-szeged.hu

NÉV:__________________________________________________________________________________

MUNKAHELY: _________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉSI CÍM: ______________________________________________________________________

TELEFON:__________________________________ FAX: _____________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________

ELŐADÁST TARTOK:                                  ELŐADÁST NEM TARTOK:        

AZ ELŐADÁS CÍME: ___________________________________________________________________

TÉMAKÖR: ___________________________________________________________________________

ESZKÖZIGÉNY: ________________________________________________________________________

SZÁLLÁSFOGLALÁST KÉREK __________________________________________________________
Ha a fenti válasza igen, kérem, húzza alá az alábbi szálláslehetőségek egyikét!

1. PANZIÓBAN

2. EGYETEMI VENDÉGHÁZBAN (LILIOM UTCA)

3. KOLLÉGIUMI VENDÉG APARTMANBAN (SAJÁT FÜRDŐSZOBÁVAL, KÁROLYI KOLLÉGIUM)

Kérem, jelölje meg az alábbiak közül az egyik elhelyezést!

EGYÁGYAS ELHELYEZÉS

TÁRSÍTÁS, KÉTÁGYAS SZOBÁBAN

……………………………………………….
a jelentkező olvasható aláírása