Név és valóság

Megjelent a KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI I. “Név és valóság” címmel (2008, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék). A VI. Magyar Névtudományi Konferencia (Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) 86 előadását tartalmazó, csaknem hétszáz oldalas kötetet Bölcskei Andrea és N. Császi Ildikó szerkesztette. A könyv a KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén Máté Juditnál (mate.judit@kre.hu) megvásárolható.

Continue reading »

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80. Budapest: Tinta Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének Funkcionális Nyelvészeti Műhelye tavaly rendezte az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első konferenciáját “Szöveg, szövegtípus, nyelvtan” címen, amit idén novemberben követ a második, a “Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban”. A fenti kötet az első konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, melyek négy téma köré rendeződnek: 1. A szöveg és a szövegtípus elméleti kérdései 2. A funkcionális nyelvtan (a nyelvtan)…

Continue reading »

A magyar szófajtörténet általános kérdései

Mátai Mária 2007. A magyar szófajtörténet általános kérdései. Nyelvtudományi Értekezések 157. sz. Budapest: Akadémiai Kiadó. Rendkívül izgalmas munka a szófajok kialakulásáról és változásairól a magyar nyelvben. Számomra – érthető módon – elsősorban a viszonyszók változásait taglaló fejezet volt a legérdekesebb, valamint a nyelvi változástípusokról (ragszilárdulás, grammatikalizáció stb.) szóló részek, de a remekül használható táblázatoknak is örültem. Lehet elmélkedni pl. a szóalkotási módok és a nyelvváltozások összefüggésein, a lexikalizáció sajátosságain, no meg azon, hogy lehetséges-e szófajváltás a ragszilárdulás során…

Continue reading »

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.

Megjelent az ÁNyT XXII. kötete, Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből címmel, Tolcsvai Nagy Gábor és Ladányi Mária szerkesztésében. A kötet egyfelől a funkcionális nyelvészeti kutatások elméleti hátteréről ad képet, másfelől a magyar funkcionális nyelvészeti kutatásokról, elsősorban az ELTE BTK-n működő Funkcionális nyelvészeti műhely tagjainak munkáiról. Tartalomjegyzék Szerkesztői bevezetés (Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária) Ladányi Mária –Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvészet Csontos Nóra – Tátrai Szilárd: Az idézés pragmatikai megközelítése (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben) Dér Csilla Ilona: Önálló nyelvváltozás-e a…

Continue reading »

Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol

Nádasdy Ádámnak a Magyar Narancs Modern Talking rovatából jól ismert nyelvészeti ismeretterjesztő írásaiból elkészült a második kötet is (az első Ízlések és szabályok címen jelent meg), ez a 2003 és 2007 közti termést foglalja magában, megtoldva néhány egyéb Nádasdy-szöveggel. Kötelező olvasmány (lásd Esterházyt is) minden nyelvészet iránt érdeklődőnek! 🙂 Nádasdy Ádám 2008: Prédikál és szónokol. Budapest: Magvető Nádasdy Ádám a Wikipédiában Nádasdy Modern Talking-beli nyelvészeti ismeretterjesztő (“nyelvművelő”) írásai összegyűjtve és hétről hétre bővítve

Continue reading »