A megismerés és az értelmezés konstrukciói

Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) 2013: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. A Tolcsvai Nagy Gábor professzort-akadémikust a 60. születésnapja alkalmából köszöntő kötetet három olyan tanítványa-kollégája szerkesztette, akik az általa az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén tíz éve életre hívott és vezetett DiAGram Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhelyben is meghatározó tagok. A könyv négy nagyobb tematikus fejezetre osztható: A nyelvről való gondolkodás konstrukciói; A nyelvi kifejezések konstruálása; Nyelvek, változatok és változások; Az irodalomértés…

Continue reading »

A “feminista” Shakespeare

Puskás Andrea 2014. Female identity in feminist adaptations of Shakespeare. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 134 l. A komáromi Selye János Egyetemen tanító szerző könyvét már a címe miatt is nagy érdeklődéssel vettem kézbe, de ez csak fokozódott a köny tartalomjegyzékét áttekintve. Az elemző részek előtt ugyanis a feminizmus irányzatairól és az identitás feminista értelmezéseiről is szól egy-egy fejezet, amelyet egy, a Shakespeare-műveket elemző feminista megközelítésekről szóló rész követ. Az „Ijesztő feminizmus” (Frightening Feminism) részben rövid, de mégis érzékletes képet kapunk a feminizmus történetéről (az 1-3. hullámról…

Continue reading »

És itt a második kötet!

Juhász Valéria — Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) 2013. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó — Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.   Három kötet lesz, az első után már itt is a második kötete a Társadalmi nem és nyelvhasználat c. sorozatnak, amely az angol és a német nyelvű genderszakirodalomból tartalmaz 12 jobbnál jobb írást.  Általánosabb témájú tanulmányok mellett (mint például Helga Kotthoffé) főként olyanok kaptak helyet, amelyekben “a gender mint oktatási, politikai és kulturális koncepció jelenik meg,…

Continue reading »

Bevezetés a kognitív nyelvészetbe

Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 392 p.     Rég várt kötet Tolcsvai Nagy Gábor A bevezetés a kognitív nyelvészetbe  című munkája a 2010-es (és a 2011-es, javított változatú) Kognitív szemantika után. Mivel a könyv hátoldalán olvasható összegzés igen informatív, kedvcsinálónak ezt idézem: “A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, úgy, hogy…

Continue reading »

Utak a kétnyelvűséghez

Klein Ágnes 2013. Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 139 p. A Réger Zita elhíresült könyvcímére (Utak a nyelvhez) utaló kötetben Klein Ágnes három nagyobb témával foglalkozik a kétnyelvűség kérdéskörén belül: egyrészt bemutatja az első nyelv elsajátításának mikéntjét, majd egy második nyelvét, még az iskolába kerülés előtti időszakra fókuszálva. Mint megjegyzi, a kétnyelvűséget nehéz vizsgálni, hiszen a gyermekek számos módon és időbeli megoszlásban sajátíthatják el első nyelveiket, de alapvetően kétféle utat különböztet meg, a szimultán és a szukcesszív nyelvelsajátítást, melyek időben…

Continue reading »