Beszédkutatás 2018

Beszédkutatás 2018 konferencia

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

2018. október 18. csütörtök/Thursday

8,30–9,30 Regisztráció/Registration

Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor

9,30–9,45 Prószéky Gábor: Megnyitó/Opening
9,45–10,10 Bóna Judit
(Plenáris előadás/Keynote talk)
Az önkorrekciós folyamatok életkori jellemzői a spontán beszédben
10,10–10,15 Vita/Discussion
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
10,15–10,30 German Borbála, Kóbor Andrea, Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc A hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus jellegének vizsgálata Schéder Veronika A lépő ló mozgásának hatása a lovon ülő ember hangképzésére
10,30–10,45 Honbolygó Ferenc, Noboa Cepeda María de Lourdes, Lukács Borbála A zenei tréning hatása a beszédfeldolgozásra kisiskolás korban: eseményhez kötött agyi potenciál vizsgálat Tánczikné Varga Szilvia, Steklács János, Pásztor Attila Morfológiai és anyanyelvi tudatosság, valamint az olvasás-szövegértési képesség online mérése és fejlesztése alsó tagozaton
10,45–11,00 Lukács Borbála, Maróti Emese, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc „Aktív zenetanulás” és nyelvfejlődés: a zenetanulás rövid távú transzferhatásai iskolakezdő gyermekeknél Sipos Zsóka 3. évfolyamos tanulók olvasástechnikai hibái
11,00–11,10 Vita/Discussion Vita/Discussion
11,10–11,25 Szünet/Coffee break
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
11,25–11,40 Szalárdy Orsolya, German Borbála, Tóth Brigitta, Orosz Gábor, Farkas Dávid, Hajdu Botond, Honbolygó Ferenc, Winkler István Funkcionális agyi hálózatok változásai a beszéd bejósolhatóságának vizsgálatában Puzder Zsófia Anna Az alapfrekvencia és a kompetencia megítélésének összefüggései
11,40–11,55 Kohári Anna, Deme Andrea, Uwe Reichel, Szalontai Ádám, Mády Katalin A dajkanyelv temporális jellemzői különböző életkorú csecsemőkhöz szóló beszédben Csapó Tamás Gábor, Gosztolya Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra Némabeszéd-interfész nyelvultrahanggal (Beszédgenerálás artikulációs mozgás alapján)
11,55–12,10 Deme Andrea, Kohári Anna, Mády Katalin, Uwe Reichel, Szalontai Ádám A hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében Czap László A nyelvkontúr automatikus követése ultrahangos felvételeken
12,10–12,25 Jankovics Julianna Felnőtt értelmi fogyatékosok spontán beszédének lexikális vizsgálata, különös tekintettel a diskurzusjelölőkre Trencsényi Réka, Czap László Az akusztikus csőmodellre épülő beszédszintézis megvalósítása ultrahangfelvételekből nyert adatok alapján
12,25–12,40 Csernyák Hajnalka A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh Improving continuous F0 estimator with adaptive time-warping for highquality speech synthesis
12,40–12,50 Vita/Discussion Vita/Discussion
12,50–14,00 Ebéd/Lunch
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
14,00–14,15 Bartók Márton Az irreguláris fonáció variabilitása magyar beszélőknél Eloi Moliner, Tamás Gábor Csapó Ultrasound-based silent speech interface using convolutional and recurrent neural networks
14,15–14,30 Gyarmathy Dorottya, Gósy Mária, Krepsz Valéria A frázisvégi nyúlás időzítési jellemzői a szünettípus függvényében Dagoberto Porras Plata, Margareth Castillo, Felipe Rubio, Alexander Sepulveda-Sepulveda Ultrasound tongue contours as a mean for discriminating people: a preliminar experiment
14,30–14,45 Laczkó Mária A lexikális előhívás problémája különböző életkorú gyermekek beszédében Tamás Gábor Csapó, Dagoberto Porras Plata, Alexander Sepulveda-Sepulveda Acoustic-to-articulatory inversion using ultrasound tongue imaging, comparison of Gaussian Mixture Models and Deep Neural Networks
14,45–15,00 Huszár Anna A karakterábrázolás szupraszegmentális elemzése Nadia Hajjej, Tamás Gábor Csapó Realistic ultrasound tongue image synthesis using Generative Adversarial Networks
15,00–15,10 Vita/Discussion Vita/Discussion
15,10–15,25 Szünet/Coffee break

Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor

15,25–15,40 Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra A magyar /h/ kontextusfüggő zöngésedése
15,40–15,55 Sztahó Dávid, Kiss Gábor, Tulics Miklós Gábriel, Vicsi Klára Patológiás beszédrendellenességek elkülönítési lehetőségeinek a vizsgálata akusztikai jellemzők alapján
15,55–16,10 Gocsál Ákos A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél
16,10–16,25 Horváth Donát A zaj beszédészlelést segítő funkciója
16,25–16,35 Vita/Discussion
16,35– Demó/demo: Csapó Tamás Gábor, Gosztolya Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra: Némabeszéd-interfész nyelvultrahanggal (Beszédgenerálás artikulációs mozgás alapján) c. előadáshoz

16,45 Fogadás/Reception

2018. október 19. péntek/Friday

9,15–9,45 Regisztráció/Registration
9,45–10,10 Gósy Mária
(Plenáris előadás/Keynote talk)
A történetmesélés fonetikai és pszicholingvisztikai mintázata tinédzserkortól időskorig
10,10–10,15 Vita/Discussion
10,15–10,30 Dér Csilla Ilona Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben
10,30–10,45 Hámori Ágnes, Horváth Viktória Több szem többet lát, avagy a beszélőváltás pragmatikai és fonetikai szempontból, pilot study
10,45–11,00 Schirm Anita A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában
11,00–11,10 Vita/Discussion
11,10–11,25 Szünet/Coffee break
11,25–11,40 Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka Mondatkezdő magánhangzók a mondathangsúly függvényében.
Artikulációs és akusztikai adatok
11,40–11,55 Bartók Márton Az alapfrekvencia emelkedése váratlan ingerek esetén
11,55–12,10 Damásdi Nóra A hanghasználat önértékelésének változása beszédtechnikai képzés hatására
12,10–12,25 Kovács László Márkanevek hangzás utáni asszociációi
12,25–12,40 Zainkó Csaba, Gyires-Tóth Bálint, Németh Géza Beszédszintézis hagyományos beszédkódoló nélkül
12,40–12,50 Vita/Discussion
12,50–14,00 Ebédszünet/Lunch break
14,00–14,15 Száraz Bettina Explozívák és megelőző magánhangzók időtartama normál és suttogott beszédben
14,15–14,30 Asztalos Anikó Tanulói beszédjellemzők az osztálytermi diskurzusban
14,30–14,45 Csárdás László Nyelvtanulók megakadásjelenségei tolmácsolt szövegekben
14,45–15,00 Mihály Viktória, Rohár Alexandra A hang saját és környezet általi értékelése hangképzési zavarral küzdő iskoláskorú gyermekeknél
15,00–15,10 Vita/Discussion
15,10–15,25 Szünet/Coffee break
15,25–15,40 Pankovics Gergő Idős és fiatal adatközlők verbális munkamemóriájának vizsgálata
15,40–15,55 Macher Mónika Szótanulási folyamatok működése iskoláskorú gyermekeknél
15,55–16,10 Dabóczi Viktória Kasuserwerb im Deutschen und Ungarischen im Hinblick auf phonetischen und sprachtypologischen Eigenschaften
16,10–16,20 Vita/Discussion
16,20–16,25 Zárszó/Closing thoughts