A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Konferencia
SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Időpont: 2018. október 17-18.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Program

Október 17. (szerda)
Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2–4.

10.00 Megnyitó – kari konferenciaterem

„A” szekció – Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 1.
10.10 Forgács Tamás: A modifikációs frazémaképződés eseteiről
10.40 Schirm Anita: Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében
11.10 Haader Lea: Halábori Bertalan szándékainak nyomában
11.40 Szentgyörgyi Rudolf: „illetlen szóknak nemeivel difamálta” – Mi
illetlen a középmagyar korban? 2.
12.10 Szünet
12.30 Fazakas Emese: A magyar jogi szaknyelv az Erdélyi Fejedelemség idején
13.00 Dér Csilla Ilona: Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós
függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban
13.30 Gréczi-Zsoldos Enikő: XVII. századi határviták nyelvjárástörténeti
– történeti szociolingvisztikai vizsgálata
14.00 Ebédszünet

15.00 Bába Barbara: Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai
sajátosságai az ómagyar korban
15.30 M. Nagy Ilona – Bényei Ágnes: Szó- és kifejezéskészlet a
Margit-legenda csodaelbeszéléseiben
16.00 T. Somogyi Magda: A nyelvújítás morfológiája
16.30 Horváth László: Számhasználati korpuszvallomás egy elhanyagolt
korszakról
17.00 Szünet
17.20 Zsemlyei Borbála: -kál végű igék az erdélyi régiségben
17.50 Varga Éva Katalin: A tükörjelenségek módszertani kérdései
18.20 Horváth Katalin: Idő. Fogalom – Szó – Szófejtés

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Uralisztika
10.10 Németh Endre – Szeverényi Sándor – Szoldán Péter – Varga Dániel:
Mitől plauzibilis egy számítógépes nyelvi filogenetikai modell?
10.40 Szabó Ditta: Evidencialitás az udmurt nyelvben történeti
szemantikai vonatkozásban
11.10 Sipos Mária: A lokatív mondatokban szereplő hanti ige szemantikája
11.40 Sampsa Holopainen: A magyar fej ige esetleges mordvin megfelelője
és iráni származtatása problémájához
12.10 Szünet
12.30 Maticsák Sándor: A mordvin bibliafordítások nyelve
13.00 Fejes László: Mennyire új a nganaszán palatoveláris harmónia?
13.30 Kuokkala Juha: A finnségi deverbális -o ~ -u főnévképzők
variációja és megfelelői az uráli nyelvekben
14.00 Papp Miklós: Adalékok a PU/PFU dentális spiráns kérdéséhez
14.30 Ebédszünet

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Magyar nyelvtörténet 2.
15.00 Berente Anikó: A felvidéki és dunántúli boszorkányperek beszélt
nyelvi adatai
15.30 Kocsis Zsuzsanna: Végvári fenyegetések
16.00 Kovács Éva: Adalékok a tővégi magánhangzók problematikájához
16.30 Bácsi Enikő: Peregrinuslevelekben szereplő kérdések nyelvi
megformáltsága
17.00 Szünet
17.20 Katona Csilla: Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései
17.50 Dömötör Adrienne: Mire jók az üres lapok? Pesti Mihály Bibliájának
bejegyzéseiről

Október 18. (csütörtök)
Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 3.

9.00 Kalcsó Gyula: A -t jeles múlt idő analógiás -nAk ragos T/3.
személyű alakjai a kései ómagyarban és a korai középmagyarban
9.30 Juhász Dezső: A fiatal Balassi nyelvjárásáról
10.00 Korompay Klára: Ómagyar szókészlettani és jelentéstani kérdések az
Apor-kódex alapján
10.30 Németh Miklós: Ellentmondások az és kötőszó történeti és
nyelvföldrajzi adataiban
11.00 Szünet
11.20 Egedi Barbara: Specifikus történetek – Kiemelő jelzők és a magyar
főnévi kifejezések referenciális tulajdonságai
11.50 Vladár Zsuzsa: Felvilágosodásból a romantikába. Paradigmaváltás a
nyelvészeti kutatásmódszertanban
12.20 Terbe Erika: Szemelvények a középmagyar kori írásbeliség köréből a
korai grammatikák tükrében

12.50 Ebédszünet

14.00 Póczos Rita: Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a
népességtörténeti kutatásokban
14.30 Szőke Melinda: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti
forrásértékéhez
15.00 Varga Mónika: Változatos ellentétek, ellentétes változatok a
16-18. század magánéleti regisztere alapján
15.30 P. Kocsis Réka: Ómagyar kódex klarissza apácák használatában
16.00 Korompay Eszter: S-ezés a magyarországi latin kiejtésben
16.30 Ballagó Júlia: Egy korai grammatika személyjelölő konstrukcióinak
vizsgálata funkcionális pragmatikai keretben
17.00 Szécsi Katalin: Czuczor Gergely – meg nem értett zseni vagy
szándékos rosszakaró, avagy egy nyelvészeti „baleset”, módszertani
paradigmaváltás a XIX. században
17.30 Zárszó