NYIM 12. Úton: A tér neme, a nemek terei

nyim12A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet,Szegedi Tudományegyetem 2016. szeptember 30–október 1-én rendezi a magyar kulturális és társadalmi gyakorlatokat, jelenségeket és alkotásokat vizsgáló következő éves konferenciáját.
A NYIM 12 Szervezői ezúttal olyan előadásokat várnak, melyek a társadalmi nemekés szexualitás sajátosságait a tér fogalmán keresztül vizsgálják, illetve a tér, a terek
létrejöttét a nemek és a szexualitás szempontjából kiindulva elemzik. A társadalom- és humán tudományok területéről egyaránt várjuk az előadásokat, amelyek a társadalmi és kulturális térben/terekben való mozgás és tájékozódás jellegzetességeit,illetve a terekhez való hozzáférés feltételeiről folyó küzdelmeket elemzik különböző alkotásokban, intézményekben és korokban. Elsősorban arra szeretnénk rávilágítani,
hogy a tér, valamint annak fogalma is dinamikus jelenség, illetve kategória. Az előadások ezért reményeink szerint a magyar, illetve magyarországi
sajátos kulturális, tudományos és politikai mozgások és mozgalmak fogalmi, intézményi, tudományterületi, műfaji, regionális, nemzeti és nemzetközi határokat meg- és átrajzoló, illetve átlépő gyakorlatainak nyomán létrejövő terek, helyek és helyzetek
jellegzetességeit, illetve változásainak folyamatát vizsgálják majd.
A következő témákban várjuk az összefoglalókat:
 • A nemek/szexualitások az államszocializmusban és 1989 után
 • A migráció plurális színterei és a nacionalizmus/globalizáció
 • Társadalmi mobilitás és esélyegyenlőség
 • Emlékezés, emlékezetpolitika, trauma
 • Művészetei kísérletek a tér átírására
 • Térelméletek
 • Feminista elméletek mozgása és átalakulása
 • A vágy mint mozgás
 • Térfoglalási stratégiák és politikai aktivizmus

Május 31-ig még lehet jelentkezni!!!

A felhívás elérhető itt: http://gender.ieas-szeged.hu/documents/nyim12_cfp.pdf

A jelentkezési lap itt: http://gender.ieas-szeged.hu/conference.html

Beszédkutatás 2016 konferencia

bkut2016A Fonetikai Osztály 1992 óta szervezi meg minden második évben a Beszédkutatás című országos konferenciát. 2011 októberében, a huszadik konferencia témája A spontán beszéd volt. 2013 őszén a konferencia témája a Nyelvhasználat és alkalmazások volt. A következő konferencia (amely a huszonkettedik alkalmat jelenti) rendhagyó módon nem kettő, hanem három év után várja a beszédkutatás témakörében előadni kívánó kutatókat. A 2016-os Beszédkutatás témája: Új kihívások a beszéd kutatásában.

Jelentkezni 2016. május 31-ig lehetséges maximum 2000 karakter hosszú absztrakttal lehet a konferencia honlapján:

http://beszedkutatas.nytud.hu/

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.

A konferencia időpontja: 2016. november 24–25. (csütörtök–péntek).

A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság: Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára; Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, veszelszki.agnes@btk.elte.hu)

A konferencia honlapja: linguistics.elte.hu/2016/02/24/grammatika-es-oktatas-konferencia-2016/

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látjuk. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anyanyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:

 1. Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
 2. Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
 3. A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
 4. A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

Várjuk nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig tesszük közzé, a programon azután nem változtatunk.

A 2014. évi konferencia nyomán megjelent tanulmánykötetet a konferencia első napján mutatjuk be, és adjuk át a szerzőknek. A 2016. évi konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan lektorálás és válogatás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2016. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

Az elfogadott előadások publikációs díjáról később adunk tájékoztatást.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

Budapest, 2016. február 15.

A szervezőbizottság

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont 2016-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

A konferencia időpontja: 2016. április 22.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni, amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan egy hazai egyetemi oktatókból és kutatókból álló szakmai bizottság bírál el. Az összefoglalókat a nyelveszet@hung.u-szeged.hu címre lehet e-mailben elküldeni, legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (összesen, azaz szóközökkel és hivatkozásokkal együtt). Az összefoglalók ne tartalmazzák az előadók nevét, munkahelyét, ezeket az információkat az e-mailben kérjük külön feltüntetni.

Az összefoglalók beküldési határideje: 2016. február 20.

Az elfogadásról/elutasításról szóló értesítéseket március 10-ig küldjük ki.

A konferencia szervezői: Maleczki Márta, Németh T. Enikő és Szécsényi Tibor

A szakmai bizottság tagjai: Alberti Gábor (PTE), Andor József (PTE), Árvay Anett (SZTE), Bibok Károly (SZTE), Csatár Péter (DE), Dér Csilla Ilona (KRE), Gyuris Beáta (MTA NYTI), Ivaskó Lívia (SZTE), Kiefer Ferenc (MTA NYTI), Małgorzata Suszczyńska (SZTE), Nemesi Attila László (PPKE), Szili Katalin (ELTE), Tátrai Szilárd (ELTE), Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE) Tóth Enikő (DE), Varasdi Károly (Heinrich Heine Universität, Düsseldorf), Vecsey Zoltán (MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)

A konferencia előadásai alapján beküldött tanulmányok szakmai bírálat után a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban jelenhetnek meg (http://www.jeny.szte.hu).

További információk a Pragmatika Centrum honlapján: http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/index.php/cfp

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei

Meghivo.Konf.Nytört.Kut.2016.04.14A SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke 1998 őszén rendezte meg első ízben A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei című konferenciát, melyet kétéves időközönként újabb tanácskozások követtek. A rendezvények anyaga kötetekben is megjelent, s az érdeklődő tudományos közönség rendelkezésére áll. Nyolcadik konferenciánkat 2014 áprilisában rendeztük, ennek anyaga nemrég jelent meg nyomtatásban. Mivel szeretnénk nagyjából továbbra is megtartani a jól bevált kétéves periódusokat, ezért 2016 tavaszán rendezzük következő tanácskozásunkat, melynek időpontja 2016. április 27-28. (szerda és csütörtök), helyszíne pedig a Bölcsészettudományi Kar konferenciaterme. Akárcsak legutóbb, most sem jelölünk ki szűkebb témakört az előadások számára. Elsősorban a magyar nyelv történetéhez kötődő magyar és finnugor nyelvészeti témájú előadásokkal lehet jelentkezni, de ha a nyelvi változás elméletét érintő témával jelentkezik valaki, akkor más nyelvekből származó kutatások bemutatását sem zárjuk ki.

Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik a magyar, a finnugor vagy az általánosabb nyelvtörténet témájába vágó előadást tartanának, de azokét is, akik csupán résztvevőként érdeklődnek rendezvényünk iránt. Szívesen vesszük doktoranduszok érdeklődését is. Az előadásokra rendelkezésre álló időtartam 20 perc, ezeket 10 perc vita követheti.

Kérünk mindenkit, aki részt kíván venni rendezvényünkön, a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és postán vagy elektronikusan való visszaküldésével jelezze szándékát 2016. február 29-ig.

A konferencián – mint már legutóbb is – sajnálatos módon rákényszerülünk arra, hogy a résztvevőktől részvételi díjat kérjünk: ennek összege 10 ezer forint/fő, de a doktorandusz hallgatóktól ennek az összegnek csak felét, ötezer forint/fő részvételi díjat várunk. Ugyanígy 5 ezer forint/fő részvételi díjat fizetnek azok, akik nem kívánnak előadni. A részvételi díjból kívánjuk fedezni a konferencia anyagát tartalmazó lektorált, nyomtatott kötet kiadásának költségeit, valamint „materiális tartalmakkal” megtölteni a kávészüneteket. A fizetést átutalással lehet majd rendezni, a számlázási igényeket kérjük szépen előre jelezni.

A rendezvény időtartamát előzetesen kétnaposra tervezzük, de ez a jelentkezők számától függően rövidülhet. Elfogadható minőségű és árú szálláslehetőségről most is gondoskodni fogunk vendégeink részére. Aki előadást kíván tartani, kérjük, hogy egy legföljebb egy oldalas absztraktot is küldjön a jelentkezési lappal együtt. Az összefoglalókat előzetesen szeretnénk bíráltatni, ennek eredményéről pedig mindenkit értesítünk 2016. március 10-ig.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot, illetve absztraktot a SzTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékére (Szeged, 6722, Egyetem u. 2-4) Németh Miklósnak (nicola@hung.u-szeged.hu) küldjék vissza.

Szegeden, 2016. január 19-én

Meghivo.Konf.Nytört.Kut.2016.04.14Dr. Forgács Tamás tszv. egy. docens                                         Dr. Sipőcz Katalin tszv. egy. docens

SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék                                      SzTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Meghivo.Konf.Nytört.Kut.2016.04.14