A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia (ELTE – KJF)

Ha itt az ősz, itt a konferenciák ideje. Egy héttel a “Diskurzus a grammatikában…” előtt rendezi meg a Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke “A kommunikáció nyelvészeti aspektusai” c. alkalmazott nyelvészeti konferenciát, mely a negyedik ilyen jellegű közös konferencia a sorban. Időpontja: 2008. november 3-4. Helyszíne: a Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központja (Budapest, XIII. kerület, Frangepán u. 50-56.). A konferencia honlapja és programja

Continue reading »

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első, tavalyi konferenciáját 2008. november 11-12-én követi a második, Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban címen. Az előadások jelentős része nem titkoltan a funkcionális, kognitív nyelvészet, a diskurzus- és korpuszalapú kutatások eredményeinek a grammatikaleírásra gyakorolt vagy gyakorlandó hatásával foglalkozik. A főbb témakörök: 1. Beszélt nyelvi tényezők a grammatikában 2. Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából 3. Grammatikai modellek (szempontok: funkcionális – formális, leíró – történeti, adatolás korpuszból és diskurzusból) 4. Szintaktikai és szemantikai szerkezetek viszonyai…

Continue reading »

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80. Budapest: Tinta Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének Funkcionális Nyelvészeti Műhelye tavaly rendezte az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első konferenciáját “Szöveg, szövegtípus, nyelvtan” címen, amit idén novemberben követ a második, a “Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban”. A fenti kötet az első konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, melyek négy téma köré rendeződnek: 1. A szöveg és a szövegtípus elméleti kérdései 2. A funkcionális nyelvtan (a nyelvtan)…

Continue reading »

A magyar szófajtörténet általános kérdései

Mátai Mária 2007. A magyar szófajtörténet általános kérdései. Nyelvtudományi Értekezések 157. sz. Budapest: Akadémiai Kiadó. Rendkívül izgalmas munka a szófajok kialakulásáról és változásairól a magyar nyelvben. Számomra – érthető módon – elsősorban a viszonyszók változásait taglaló fejezet volt a legérdekesebb, valamint a nyelvi változástípusokról (ragszilárdulás, grammatikalizáció stb.) szóló részek, de a remekül használható táblázatoknak is örültem. Lehet elmélkedni pl. a szóalkotási módok és a nyelvváltozások összefüggésein, a lexikalizáció sajátosságain, no meg azon, hogy lehetséges-e szófajváltás a ragszilárdulás során…

Continue reading »

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.

Megjelent az ÁNyT XXII. kötete, Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből címmel, Tolcsvai Nagy Gábor és Ladányi Mária szerkesztésében. A kötet egyfelől a funkcionális nyelvészeti kutatások elméleti hátteréről ad képet, másfelől a magyar funkcionális nyelvészeti kutatásokról, elsősorban az ELTE BTK-n működő Funkcionális nyelvészeti műhely tagjainak munkáiról. Tartalomjegyzék Szerkesztői bevezetés (Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária) Ladányi Mária –Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvészet Csontos Nóra – Tátrai Szilárd: Az idézés pragmatikai megközelítése (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben) Dér Csilla Ilona: Önálló nyelvváltozás-e a…

Continue reading »