Karácsonyra: új TNTeF-szám

Barát Erzsébet: Előszó >> PDF | En PDF

TANULMÁNYOK

Tóth Zsófia Anna: A női humor vetületei >> PDF

Lynsay Downs: A call to resist the silencing of complexity by far-right politicians invoking Christian Values >> PDF

Kozma Luca & Kocsor Ferenc: Elvárások és azonosulás: A férfi nemi szerep többszempontú vizsgálata >> PDF

Kövér Ágnes: Nemzeti Konzultáció 2018 — A családok védelméről. Töprengések a konzultáció “kérdéseiről” (1. rész) >> PDF

Acsády Judit & Mészáros Zsolt: A Balmazújvárosi Szabad Nőszervezet és a Feministák Egyesülete közötti kapcsolat (1908-1929): A női szolidaritás megnyilvánulásai a hazai feminista mozgalomban >> PDF

Tóth Eszter Zsófia: “Mosolyogtak ránk és szánkba adták a jelszavakat.” Nők az 1956-os forradalomban >> PDF

REPLIKA

Kérchy Anna: Interjú az Erdődy Edit-díjas Zsadányi Edittel >> PDF

DIÁKMUNKA

Szlama Gabriella: Lehet-e szolidáris a divat? Altruizmus és szubvenció a Fényűzés Elleni Liga tevékenységében >> PDF

FORDÍTÁS

Asztalos Morell Ildikó: A mérnöknő: Felszabadított nő vagy pártretorikai fegyelmezőeszköz a személyi kultusz Magyarországán >> PDF

SZEMLE

Szarvas Réka: Kritika a Thealter 2018-as tavaszi minifesztiváljának két darabjáról: Pira/Bella & Rádióaktív >> PDF

FIGYELŐ >> PDF

SZERZŐINKRŐL >> PDF | En PDF

ÖSSZEFOGLALÓK (angol nyelvű) >> PDF

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Konferencia
SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Időpont: 2018. október 17-18.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Program

Október 17. (szerda)
Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2–4.

10.00 Megnyitó – kari konferenciaterem

„A” szekció – Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 1.
10.10 Forgács Tamás: A modifikációs frazémaképződés eseteiről
10.40 Schirm Anita: Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében
11.10 Haader Lea: Halábori Bertalan szándékainak nyomában
11.40 Szentgyörgyi Rudolf: „illetlen szóknak nemeivel difamálta” – Mi
illetlen a középmagyar korban? 2.
12.10 Szünet
12.30 Fazakas Emese: A magyar jogi szaknyelv az Erdélyi Fejedelemség idején
13.00 Dér Csilla Ilona: Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós
függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban
13.30 Gréczi-Zsoldos Enikő: XVII. századi határviták nyelvjárástörténeti
– történeti szociolingvisztikai vizsgálata
14.00 Ebédszünet

15.00 Bába Barbara: Az i ~ ü szembenállás területi és kronológiai
sajátosságai az ómagyar korban
15.30 M. Nagy Ilona – Bényei Ágnes: Szó- és kifejezéskészlet a
Margit-legenda csodaelbeszéléseiben
16.00 T. Somogyi Magda: A nyelvújítás morfológiája
16.30 Horváth László: Számhasználati korpuszvallomás egy elhanyagolt
korszakról
17.00 Szünet
17.20 Zsemlyei Borbála: -kál végű igék az erdélyi régiségben
17.50 Varga Éva Katalin: A tükörjelenségek módszertani kérdései
18.20 Horváth Katalin: Idő. Fogalom – Szó – Szófejtés

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Uralisztika
10.10 Németh Endre – Szeverényi Sándor – Szoldán Péter – Varga Dániel:
Mitől plauzibilis egy számítógépes nyelvi filogenetikai modell?
10.40 Szabó Ditta: Evidencialitás az udmurt nyelvben történeti
szemantikai vonatkozásban
11.10 Sipos Mária: A lokatív mondatokban szereplő hanti ige szemantikája
11.40 Sampsa Holopainen: A magyar fej ige esetleges mordvin megfelelője
és iráni származtatása problémájához
12.10 Szünet
12.30 Maticsák Sándor: A mordvin bibliafordítások nyelve
13.00 Fejes László: Mennyire új a nganaszán palatoveláris harmónia?
13.30 Kuokkala Juha: A finnségi deverbális -o ~ -u főnévképzők
variációja és megfelelői az uráli nyelvekben
14.00 Papp Miklós: Adalékok a PU/PFU dentális spiráns kérdéséhez
14.30 Ebédszünet

„B” szekció – Kari Tanácsterem (2. emelet): Magyar nyelvtörténet 2.
15.00 Berente Anikó: A felvidéki és dunántúli boszorkányperek beszélt
nyelvi adatai
15.30 Kocsis Zsuzsanna: Végvári fenyegetések
16.00 Kovács Éva: Adalékok a tővégi magánhangzók problematikájához
16.30 Bácsi Enikő: Peregrinuslevelekben szereplő kérdések nyelvi
megformáltsága
17.00 Szünet
17.20 Katona Csilla: Hangtörténeti változások lehetséges összefüggései
17.50 Dömötör Adrienne: Mire jók az üres lapok? Pesti Mihály Bibliájának
bejegyzéseiről

Október 18. (csütörtök)
Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 3.

9.00 Kalcsó Gyula: A -t jeles múlt idő analógiás -nAk ragos T/3.
személyű alakjai a kései ómagyarban és a korai középmagyarban
9.30 Juhász Dezső: A fiatal Balassi nyelvjárásáról
10.00 Korompay Klára: Ómagyar szókészlettani és jelentéstani kérdések az
Apor-kódex alapján
10.30 Németh Miklós: Ellentmondások az és kötőszó történeti és
nyelvföldrajzi adataiban
11.00 Szünet
11.20 Egedi Barbara: Specifikus történetek – Kiemelő jelzők és a magyar
főnévi kifejezések referenciális tulajdonságai
11.50 Vladár Zsuzsa: Felvilágosodásból a romantikába. Paradigmaváltás a
nyelvészeti kutatásmódszertanban
12.20 Terbe Erika: Szemelvények a középmagyar kori írásbeliség köréből a
korai grammatikák tükrében

12.50 Ebédszünet

14.00 Póczos Rita: Etimológiai vizsgálatok lehetőségei a
népességtörténeti kutatásokban
14.30 Szőke Melinda: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti
forrásértékéhez
15.00 Varga Mónika: Változatos ellentétek, ellentétes változatok a
16-18. század magánéleti regisztere alapján
15.30 P. Kocsis Réka: Ómagyar kódex klarissza apácák használatában
16.00 Korompay Eszter: S-ezés a magyarországi latin kiejtésben
16.30 Ballagó Júlia: Egy korai grammatika személyjelölő konstrukcióinak
vizsgálata funkcionális pragmatikai keretben
17.00 Szécsi Katalin: Czuczor Gergely – meg nem értett zseni vagy
szándékos rosszakaró, avagy egy nyelvészeti „baleset”, módszertani
paradigmaváltás a XIX. században
17.30 Zárszó

Beszédkutatás 2018

Beszédkutatás 2018 konferencia

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

2018. október 18. csütörtök/Thursday

8,30–9,30 Regisztráció/Registration

Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor

9,30–9,45 Prószéky Gábor: Megnyitó/Opening
9,45–10,10 Bóna Judit
(Plenáris előadás/Keynote talk)
Az önkorrekciós folyamatok életkori jellemzői a spontán beszédben
10,10–10,15 Vita/Discussion
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
10,15–10,30 German Borbála, Kóbor Andrea, Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc A hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus jellegének vizsgálata Schéder Veronika A lépő ló mozgásának hatása a lovon ülő ember hangképzésére
10,30–10,45 Honbolygó Ferenc, Noboa Cepeda María de Lourdes, Lukács Borbála A zenei tréning hatása a beszédfeldolgozásra kisiskolás korban: eseményhez kötött agyi potenciál vizsgálat Tánczikné Varga Szilvia, Steklács János, Pásztor Attila Morfológiai és anyanyelvi tudatosság, valamint az olvasás-szövegértési képesség online mérése és fejlesztése alsó tagozaton
10,45–11,00 Lukács Borbála, Maróti Emese, Asztalos Kata, Honbolygó Ferenc „Aktív zenetanulás” és nyelvfejlődés: a zenetanulás rövid távú transzferhatásai iskolakezdő gyermekeknél Sipos Zsóka 3. évfolyamos tanulók olvasástechnikai hibái
11,00–11,10 Vita/Discussion Vita/Discussion
11,10–11,25 Szünet/Coffee break
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
11,25–11,40 Szalárdy Orsolya, German Borbála, Tóth Brigitta, Orosz Gábor, Farkas Dávid, Hajdu Botond, Honbolygó Ferenc, Winkler István Funkcionális agyi hálózatok változásai a beszéd bejósolhatóságának vizsgálatában Puzder Zsófia Anna Az alapfrekvencia és a kompetencia megítélésének összefüggései
11,40–11,55 Kohári Anna, Deme Andrea, Uwe Reichel, Szalontai Ádám, Mády Katalin A dajkanyelv temporális jellemzői különböző életkorú csecsemőkhöz szóló beszédben Csapó Tamás Gábor, Gosztolya Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra Némabeszéd-interfész nyelvultrahanggal (Beszédgenerálás artikulációs mozgás alapján)
11,55–12,10 Deme Andrea, Kohári Anna, Mády Katalin, Uwe Reichel, Szalontai Ádám A hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében Czap László A nyelvkontúr automatikus követése ultrahangos felvételeken
12,10–12,25 Jankovics Julianna Felnőtt értelmi fogyatékosok spontán beszédének lexikális vizsgálata, különös tekintettel a diskurzusjelölőkre Trencsényi Réka, Czap László Az akusztikus csőmodellre épülő beszédszintézis megvalósítása ultrahangfelvételekből nyert adatok alapján
12,25–12,40 Csernyák Hajnalka A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél Mohammed Salah Al-Radhi, Tamás Gábor Csapó, Géza Németh Improving continuous F0 estimator with adaptive time-warping for highquality speech synthesis
12,40–12,50 Vita/Discussion Vita/Discussion
12,50–14,00 Ebéd/Lunch
Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor
14,00–14,15 Bartók Márton Az irreguláris fonáció variabilitása magyar beszélőknél Eloi Moliner, Tamás Gábor Csapó Ultrasound-based silent speech interface using convolutional and recurrent neural networks
14,15–14,30 Gyarmathy Dorottya, Gósy Mária, Krepsz Valéria A frázisvégi nyúlás időzítési jellemzői a szünettípus függvényében Dagoberto Porras Plata, Margareth Castillo, Felipe Rubio, Alexander Sepulveda-Sepulveda Ultrasound tongue contours as a mean for discriminating people: a preliminar experiment
14,30–14,45 Laczkó Mária A lexikális előhívás problémája különböző életkorú gyermekek beszédében Tamás Gábor Csapó, Dagoberto Porras Plata, Alexander Sepulveda-Sepulveda Acoustic-to-articulatory inversion using ultrasound tongue imaging, comparison of Gaussian Mixture Models and Deep Neural Networks
14,45–15,00 Huszár Anna A karakterábrázolás szupraszegmentális elemzése Nadia Hajjej, Tamás Gábor Csapó Realistic ultrasound tongue image synthesis using Generative Adversarial Networks
15,00–15,10 Vita/Discussion Vita/Discussion
15,10–15,25 Szünet/Coffee break

Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor

15,25–15,40 Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka, Csapó Tamás Gábor, Markó Alexandra A magyar /h/ kontextusfüggő zöngésedése
15,40–15,55 Sztahó Dávid, Kiss Gábor, Tulics Miklós Gábriel, Vicsi Klára Patológiás beszédrendellenességek elkülönítési lehetőségeinek a vizsgálata akusztikai jellemzők alapján
15,55–16,10 Gocsál Ákos A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél
16,10–16,25 Horváth Donát A zaj beszédészlelést segítő funkciója
16,25–16,35 Vita/Discussion
16,35– Demó/demo: Csapó Tamás Gábor, Gosztolya Gábor, Grósz Tamás, Tóth László, Markó Alexandra: Némabeszéd-interfész nyelvultrahanggal (Beszédgenerálás artikulációs mozgás alapján) c. előadáshoz

16,45 Fogadás/Reception

2018. október 19. péntek/Friday

9,15–9,45 Regisztráció/Registration
9,45–10,10 Gósy Mária
(Plenáris előadás/Keynote talk)
A történetmesélés fonetikai és pszicholingvisztikai mintázata tinédzserkortól időskorig
10,10–10,15 Vita/Discussion
10,15–10,30 Dér Csilla Ilona Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben
10,30–10,45 Hámori Ágnes, Horváth Viktória Több szem többet lát, avagy a beszélőváltás pragmatikai és fonetikai szempontból, pilot study
10,45–11,00 Schirm Anita A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában
11,00–11,10 Vita/Discussion
11,10–11,25 Szünet/Coffee break
11,25–11,40 Markó Alexandra, Bartók Márton, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka Mondatkezdő magánhangzók a mondathangsúly függvényében.
Artikulációs és akusztikai adatok
11,40–11,55 Bartók Márton Az alapfrekvencia emelkedése váratlan ingerek esetén
11,55–12,10 Damásdi Nóra A hanghasználat önértékelésének változása beszédtechnikai képzés hatására
12,10–12,25 Kovács László Márkanevek hangzás utáni asszociációi
12,25–12,40 Zainkó Csaba, Gyires-Tóth Bálint, Németh Géza Beszédszintézis hagyományos beszédkódoló nélkül
12,40–12,50 Vita/Discussion
12,50–14,00 Ebédszünet/Lunch break
14,00–14,15 Száraz Bettina Explozívák és megelőző magánhangzók időtartama normál és suttogott beszédben
14,15–14,30 Asztalos Anikó Tanulói beszédjellemzők az osztálytermi diskurzusban
14,30–14,45 Csárdás László Nyelvtanulók megakadásjelenségei tolmácsolt szövegekben
14,45–15,00 Mihály Viktória, Rohár Alexandra A hang saját és környezet általi értékelése hangképzési zavarral küzdő iskoláskorú gyermekeknél
15,00–15,10 Vita/Discussion
15,10–15,25 Szünet/Coffee break
15,25–15,40 Pankovics Gergő Idős és fiatal adatközlők verbális munkamemóriájának vizsgálata
15,40–15,55 Macher Mónika Szótanulási folyamatok működése iskoláskorú gyermekeknél
15,55–16,10 Dabóczi Viktória Kasuserwerb im Deutschen und Ungarischen im Hinblick auf phonetischen und sprachtypologischen Eigenschaften
16,10–16,20 Vita/Discussion
16,20–16,25 Zárszó/Closing thoughts

14. Nyelv, ideológia, média konferencia

NYIM14 KONFERENCIA

GENDER ÉS SZOLIDARITÁS:  A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA

“2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ‛gender’ és a ‛szexualitások’ nézőpontjából.

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. A programban olyan előadásokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. Külön örömmel vettük olyan előadók jelentkezését, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tapasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni.”

A konferencia színhelye a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkar Konferenciaterme (Egyetem u. 2.)

PROGRAM

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn