Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoportjához kapcsolódó NKFI K 128810 pályázat kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

A felkért plenáris előadások mellett fókuszált multimodális prezentációk formájában ismerhetik meg az érdeklődők a társalgáselemzéssel kapcsolatos hazai kutatási eredményeket.

A konferencia időpontja: 2022. június 10.

Helyszín: Nyelvtudományi Kutatóközpont, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, szíveskedjenek regisztrálni az alábbi linken legkésőbb június 8-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4W0zTwSMGPLqrSVCJphIcaktZgog5e6loJX1_sOi5wydog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROGRAM

8:30-9:30 Regisztráció
9:30-9:45 Prószéky Gábor: Köszöntő és megnyitó
9:45-15:00 Plenáris előadások
9:45-10:15 Pléh Csaba A társalgáselemzés az elméletek és tények között
10:15-10:45 Markó Alexandra Fonetikai szempontok a társalgáselemzésben
10:45-11:15 Németh T. Enikő Implicit pragmatikai jelenségek vizsgálati lehetőségei szóbeli diskurzusokban: módszertani problémák
11:15-11:25 Kérdések és hozzászólások
11:25-11:40 Szünet
11:40-12:10 Hunyadi László A HuComTech multimodális élőnyelvi korpusz
12:10-12:40 Furkó Péter Mit tud a mesterséges intelligencia a diskurzusjelölőkről?
12:40-12:50 Kérdések és hozzászólások
12:50-13:30 Szendvicsebéd
13:30-14:00 Schirm Anita A diskurzusjelölők mint érzelemkifejező eszközök – egy call centeres korpusz adatai alapján
14:00-14:30 Bodó Csanád Hétköznapi társalgások kritikai szociolingvisztikai elemzése
14:30-15:00 Boronkai Dóra A társalgáselemzés mint alkalmazott tudomány
15:00-15:10 Kérdések és hozzászólások
15:10-15:20 Szünet

15:20-17:00 Fókuszált multimodális prezentációk
Asztalos Anikó: A fatikus nyelvi elemek determináltsága a tanári beszédben
Bóna Judit – Hámori Ágnes: Gyermekek társalgásának fonetikai és konverzációs jellemzői 6 éves kor körül – a
nyelvi, kognitív és társas-kulturális aspektusok találkozásai
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban
Gyarmathy Dorottya: A szünettartási stratégiák alakulása a társalgó partner személyének függvényében
Horváth Viktória – Huszár Anna – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya: Online és offline társalgások időzítési
jellemzői – elemzés dinamikus keretben
Hoss Alexandra: A társas interakciók, pragmatikai képességek mérési lehetőségei a (klinikai) gyakorlatban
Illés Tekla: Változó világ, tradicionális szokások – Bókokra adott válaszok elemzése online, illetve személyes kommunikáció során
Krepsz Valéria: A légzés szerepe a beszédben – A respiráció objektív mérési lehetőségei a társalgásokban
Kuna Ágnes – Domonkosi Ágnes: Társas deixis és a kapcsolatépítés az orvos-beteg interakcióban
Németh Zsuzsanna: Implikatúrák kutatása a konverzációelemzés elméleti keretének segítségével
17:00- Fogadás
A szimpózium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című pályázatának keretében valósul meg.

absztraktfuzet

SZEPRAKONF 2022

A 100 éves Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika
Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika

Tagozata 2022-ben ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát.

A konferencia időpontja: 2022. április 29. (péntek)
Helye: SZTE BTTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

Az ünnepi évhez, a Szegedi Tudományegyetem alapításának 100. évfordulójához
kapcsolódóan szerveződő konferenciát személyes jelenlétben szeretnénk megtartani, az
érvényes járványügyi előírások betartásával.

Örömmel látjuk az érdeklődőket!

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont
Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozat

PROGRAM

9.30 megnyitó: Szilágyi Zsófia egyetemi tanár, az SZTE BTK dékánhelyettese és Németh T. Enikő
tanszékvezető egyetemi tanár
9.40-11.10 első szekció (moderátor: Németh T. Enikő)
Szeverényi Sándor: Idéző szerkezetek és evidenciális rendszerek közötti összefüggésekről
Csontos Nóra: Perspektivizáció, perspektiváltság, idézés
Mohay Zsuzsanna: Az evidencialitás jelölésének módjai az -á/-é jeles múlt idő használatában
Bethlen Miklós önéletírásában
Varga Mónika: Alkalmas ideig gyötörve: Pragmatikai markerek funkcióinak alakulásáról 16-18. századi
regiszterekben
11.10-11.30 szünet
11.30-13.00 második szekció (moderátor: Ivaskó Lívia)
Brdar-Szabó Rita – Simon Gábor: Megszemélyesítő metonímiák – metonimikus megszemélyesítések
Galac Ádám: A látás, hallás és szaglás érzeteinek megszemélyesítő konceptualizációi magyar és angol
nyelvben: empirikus vizsgálat
Roskó Mira: A főnévi jelzők kérdőíves vizsgálata
Virovec Viktória: Mi is az a kellesz? – Egy empirikus kutatás eredményei
13.00-14.00 ebédszünet
14.00-15.30 harmadik szekció (moderátor: Németh Zsuzsanna)
Grotics Orsolya – Farkas Judit- Alberti Gábor: Minek? Miért?! Mit?!
Udvardi Anna: Miért nem a feltett kérdésre válaszolnak a betegek?
Molnár Cecília: „Kimegy a térképből… Kimegy a térképből?”
Gyuris Beáta: Nem-e?
15.30-15.50 szünet
15.50-17.20 negyedik szekció (moderátor: Szécsényi Tibor)
Nagy Julianna: A lírai én konstrukciója
Dér Csilla: A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és
problémái
Rákosi György: Visszaható névmások és koreferencia a magyarban
Maleczki Márta: A produktív szerkezetekben előforduló puszta köznévi argumentumok szemantikai
tulajdonságai
17.20-17.30 zárszó

Projekt- és könyvbemutató

Dömötör Adrienne ‒ Gugán Katalin: A változások tényezői és a tényezők változásai ‒ két nyelvtörténeti projektről és egy újonnan megjelent kötetről

Előadás és könyvbemutató 2021. január 25. 14 órától

Az esemény a helyszínen (Nyelvtudományi Kutatóközpont: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 33., Földszinti Nagyelőadó) és online is követhető.

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/82892355244

2021 decemberében jelent meg az Akadémiai Kiadónál a Nyelvtudományi Értekezések 169. számaként a Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében című könyv (szerkesztette: Dömötör Adrienne, társszerkesztők: Gugán Katalin, Varga Mónika). A kötet tanulmányai a Magyar Nyelvtörténeti Kutatócsoport előző projektjének keretében jöttek létre (Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés, NKFIH–OTKA K 116217, 2015‒2020). Programunk három részre tagolódik.

(1) A kötet bemutatója kapcsán először Dömötör Adrienne röviden visszatekint a projektre, amelyben elsősorban a korszak élőnyelv(közel)i regiszterét kutattuk: nyelvi-nyelvhasználati változatokat és éppen zajló változásokat vizsgáltunk. A forrásanyag meghatározó részét az ezt megelőző munkálatunkban megépített nyelvtörténeti adatbázis, a Történeti magánéleti korpusz (tmk.nytud.hu) képezte (Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz az ó- és középmagyar kori magánéleti nyelvhasználat köréből, OTKA K 81189, 2010–2014). Kutatásainkban így elsősorban perek tanúvallomásaira és magánlevelek anyagára építettük, azt a nyelvhasználati réteget vizsgálva, amelyben a nyelvi változások gyökereznek. Egyik legérdekesebb eredményünk az, hogy – míg maga a grammatikai elmozdulás elsősorban nyilvánvalóan a beszéltnyelvben történik meg – a változás eredményének elterjedésében sok esetben jellemzően nem az élőnyelv a vezető regiszter.

(2) Más regiszterekre kitekintve tehát azzal is szembesültünk, hogy az így kapott eredmények nemcsak hogy eltérnek az élőnyelvközeli nyelvhasználati réteg adataitól, hanem egészen váratlan irányban térnek el: van, hogy a formálisabb rétegekre jellemző(bb) az innovatív változatok használata. Erre a megfigyelésre épült rá jelenleg futó projektünk (Regiszterfüggő változatok a középmagyarban, FK 135186), amelynek keretében egyrészt egy olyan új korpuszt hozunk létre, amelyre az összehasonlítást alapozni lehet (Középmagyar emlékirat- és drámakorpusz), másrészt a rendelkezésre álló, illetve készülő korpuszok szisztematikus összehasonlításával igyekszünk pontosabb képet nyerni a középmagyar kori grammatikai és pragmatikai változókról. Előadása során Gugán Katalin rövid áttekintést ad ennek a projektnek a célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről.

(3) A programot a könyvbemutató zárja: a Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében című kötetet Cser András és Sárosi Zsófia ajánlja az olvasók figyelmébe.

A könyv a helyszínen 30%-os kedvezménnyel vásárolható meg.

SZÓBELI BÁNTALMAZÁS TOVÁBBKÉPZÉS

Online egynapos továbbképzés. (Teams felületén.)

SZÓBELI BÁNTALMAZÁS – A NYELVI AGRESSZIÓ LELEPLEZÉSE

Pedagógusoknak kreditszerző (de bárki jöhet.)

A továbbképzés időpontja: 2021. november 27. szombat 9:00–15:50

Jelentkezési határidő: 2021. november 15. (pár nappal kitolják sztem, főleg, ha kéri vki)

További infók:

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997

https://www.facebook.com/gyptovabbkepzes

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban

Meghívó

A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ előadás-sorozatot szervez

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban

címmel.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában.

Az előadás-sorozatot online, a Teams platformon tartják. Minden alkalommal egy 30-45 perces előadást 30-45 perces diszkusszió fog követni. Az előadásokat rögzítik, a felvételeket a DiAGram Központ honlapján fogják közreadni.

Az első előadást Kalivoda Ágnes tartja 2021. május 14-én 16 órakor.

Részletes program és csatlakozási lehetőség:

https://diagram.elte.hu/content/korpusznyelveszeti-modszerek-a-kognitiv-nyelveszeti-kutatasban.t.19512

Előadó Téma Időpont és csatlakozási kapcsolat
Kalivoda Ágnes igekötő-kutatás, PrevCons eszköz 2021. május 14. 16 óra

Click here to join the meeting

Indig Balázs igei konstrukciók azonosítása 2021. május 28. 16 óra

Click here to join the meeting

Sass Bálint igei szerkezetek, Mazsola eszköz, MNSZ(2) 2021. június 4. 16 óra

Click here to join the meeting

Vincze Veronika könnyű igék, Szeged Treebank, kitekintés más korpuszokra 2021. június 11. 16 óra

Click here to join the meeting

 

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share